ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2015 წელს განხორციელებული ღონისძიებები

2015 წელს განხორციელებული ღონისძიებები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და 40 სკოლას შორის მემორანდუმი გაფორმდა

2015 წლის 24 ნოემბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და 40 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლას შორის. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 თებერვლის დადგენილებით ძალაში შევიდა „მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის“ სქემა, რომელშიც ჩამოყალიბებულია მასწავლებლის საუნივერსიტეტო მომზადების ახალი კონცეფცია, რომლის ძირითადი მიზანია პრაქტიკაზე ორიენტირებული კადრების მომზადება მასწავლებლის პროფესიისათვის. სასკოლო ცხოვრების ყველა სფეროს გაცნობით მჭიდრო კავშირი უნდა დამყარდეს საუნივერსიტეტო განათლების თეორიულ ნაწილსა და სასკოლო ცხოვრების პრაქტიკულ ნაწილს შორის, რაც საშუალებას მისცემს სტუდენტს, შეძლოს თეორიული ცოდნის ტრანსფერი რეალურ სასწავლო გარემოში. აღნიშნული მიზნის მიღწევა კი შესაძლებელია მხოლოდ უნივერსიტეტსა და ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებს შორის მჭიდრო ურთიერთთანამშრომლობით.

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და სკოლებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება სქემის მოთხოვნებიდან გამომდინარეობს და მასწავლებლის მომზადების პროგრამების შეუფერხებლად განხორციელებისკენ არის მიმართული.

სამაგისტრო ნაშრომების საჯარო დაცვა

2015 წლის 16 ივლისს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა საბაზო და საშუალო სკოლის საგნის/საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლის მომზადებისა და განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო ნაშრომების საჯარო დაცვის პლენარული სესია. სამაგისტრო ნაშრომების საჯარო დაცვას ესწრებოდნენ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე, მინისტრის მოადგილე გიორგი შარვაშიძე, სკოლის დირექტორები, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, სხვადასხვა უნივერსიტეტის პროფესორები და პრაქტიკის კვლევაში ჩართული პედაგოგები.

ბანერები