ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

განათლების კვლევები და პროექტები

განათლების კვლევები და პროექტები

2017-2020 – პროექტი ASSET – შეფასების მექანიზმები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ახლებური სასწავლო გარემოს ჩამოსაყალიბებლად – დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ უმაღლესი განათლების განვითარების პროგრამის Erasmus+ ინსტიტუციური თანამშრომლობის (CBHE/Ex-Tempus) ფარგლებში. კონსორციუმში გაერთიანებულია 13 საგანმანათლებლო დაწესებულება 6 ქვეყნიდან (საქართველო, ისრაელი, ირლანდია, ავსტრია, გერმანია, ესტონეთი). პროექტი მიზნად ისახავს არსებული შეფასების მეთოდების გადახედვას და გაუმჯობესებას, სწავლებისა და შეფასების ისეთი სისტემის განვითარებას, რომელიც საუკეთესოდ მიესადაგება სტუდენტების სასწავლო საჭიროებებს. პროექტის შედეგად ბენეფიციარ უნივერსიტეტებში მოხდება აკადემიური პერსონალის გადამზადება და შეფასების ახლებური მექანიზმების ჩაშენება სასწავლო პროგრამებში. პროექტის მთავარი აქტივობებია: შეფასების ახლებური მექანიზმების შემუშავება და დანერგვა, აკადემიური პერსონალის გადამზადება, შეფასების ახლებური მექანიზმების პილოტირება, ახლებური შეფასების მექანიზმების სახელმძღვანელოს გამოცემა.

პროექტის ხელმძღვანელი: სოფიკო ლობჟანიძე

პროექტის საერთაშორისო ვებ გვერდი: www.asset-erasmus.com

_________________________________________________________________________________________________________

2017 - „მასწავლებელთა პროფესიული უნარების განვითარება დასავლეთ საქართველოს მცირეკონტინგენტიან სკოლებში“ – დაფინანსებულია სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გამოცხადებულ შემდეგ საგრანტო კონკურსის თემატური მიმართულების „მასწავლებელთა პროფესიული უნარების განვითარება მცირეკონტინგენტიან სკოლებში“ ფარგლებში; პროექტის მიზანია სამიზნე ჯგუფებში მოსწავლეზე და შედეგზე ორიენტირებული საგაკვეთილო პროცესის დაგეგმვის, წარმართვისა და შეფასების უნარების განვითარება; ობიექტური თვითშეფასებისა და კოლეგების ურთიერთშეფასების უნარების განვითარება; საკუთარი საქმიანობის კრიტიკული შეფასებისა და კოლეგების უკუკავშირის საფუძველზე პროფესიული განვითარების რელევანტური ღონისძიებების დაგეგმვის უნარების განვითარება; სკოლების შიგნით და სკოლებს შორის პროფესიული თანამშრომლობის გაძლიერების ხელშეწყობა. პროექტის სამიზნე ჯგუფები იყვნენ სამეგრელო - ზემო სვანეთის, იმერეთისა და გურიის მცირეკონტიგენტიანი სკოლის სულ მცირე 1100 პრაქტიკოსი მასწავლებელი.

პროექტის ხელმძღვანელი: თამარ ტალიაშვილი

 _____________________________________________________________________________________________________

2017-2019 – პროექტი VaKE (Values and Knowledge Education) ღირებულებებისა და ცოდნის განათლების პროგრამის შემუშავება – საგნის ცოდნისა და ღირებულებების ინტეგრირება სასწავლო პროცესში. პროექტის მიზანია VaKE-ს ინტეგრირება მასწავლებელთა მოსამზადებელ პროგრამებსა და მოქმედი მასწავლებლების პროფესიული განვითარების პროგრამებში. პროექტის ერთ-ერთი ამოცანაა Vake-ს მიდგომის ჩარჩოს შემუშავება ქართული რეალიების გათვალისწინებით და Vake-ს პროგრამის პილოტირება. დაგეგმილია პროგრამის ჩარჩოს შემუშავება (საუნივერსიტეტო კურსისა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სატრეინინგო მოდულის სახით), საკითხავი მასალის მომზადება და პროგრამის პილოტირება.

პროექტის ხელმძღვანელი: ეკა შავერდაშვილი

 _____________________________________________________________________________________________________

2016-2019 – პროექტი CURE – კურიკულუმის რეფორმა სამოქალაქო განათლებისა და დემოკრატიის პრინციპების ხელშეწყობისათვის მასწავლებელთა მომზადების პროგრამებში ისრაელსა და საქართველოში – დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ უმაღლესი განათლების განვითარების პროგრამის ERASMUS+ ფარგლებში. მასში ჩართულია 5 უსდ ისრაელიდან; 5 უსდ საქართველოდან, 5 ევროპული ქვეყანა და 2 არასამთავრობო ორგანიზაცია. საქართველოს მხარის კოორდინატორია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. CURE არის კურიკულუმის რეფორმის მრავალმხრივი პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავს, გააუმჯობესოს სამოქალაქო განათლებისა და დემოკრატიის პრინციპების სწავლება ისრაელსა და საქართველოში პარტნიორ უნივერსიტეტში მასწავლებელთა მომზადების პროგრამებში ახალი კურსების განვითარების გზით; ამისთვის საერთაშორისო გუნდი განავითარებს ინოვაციურ კურსებს, მოხდება მათი პილოტირება და ინტეგრეირება უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებსა და კოლეჯებში. პროექტით გათვალისწინებულია ტრენერთა ტრენინგი, სემინარები ევროკავშირის ინსტიტუციებში; მასწავლებლების უწყვეტი პროფესიული განვითარების პროგრამა და შესაბამისი სასწავლო მასალების მომზადება; სტუდენტთა ლიდერობის სემინარები და სემინარები, რომლებიც მათ ისეთ ცოდნას შესძენს, რომ შეძლონ სამოქალაქო აქტივობაზე ორიენტირებული პროექტების განხორციელება; სტუდენტთა სოციალური და სამოქალაქო აქტივობის ცენტრების შექმნა.

პროექტის ხელმძღვანელი: შორენა მაღლაკელიძე

პროექტის საერთაშორისო ვებ გვერდი: https://cure.erasmus-plus.org.il/

___________________________________________________________________________________________________

2016-2019 – პროექტი ARTIST – პრაქტიკის კვლევა ბუნებისმეტყველების ინოვაციური სწავლების გზით – დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ უმაღლესი განათლების განვითარების პროგრამის ERASMUS+ ფარგლებში. კონსორციუმში გაერთიანებულია 10 პარტნიორი უნივერსიტეტი 7 ქვეყნიდან (გერმანია, საქართველო, ავსტრია, ირლანდია, თურქეთი, ისრაელი, ფილიპინები). ARTIST-ის მიზანია ბუნებისმეტყველების სწავლების განვითარება და ხელშეწყობა მონაწილე ქვეყნებში პედაგოგთა საქმიანობის პრაქტიკული კვლევის საფუძველზე. ARTIST ქმნის საუნივერსიტეტო, სასკოლო და სამეწარმეო ქსელის განვითარების უნიკალურ შესაძლებლობას.

პროექტის ხელმძღვანელი: მარიკა კაპანაძე

____________________________________________________________________________________________________ 

2016-2017 – გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტს „საქართველოს სოფლის მეურნეობაში პროფესიული განათლებისა და ექსტენციის სისტემების მოდერნიზება“ საგრანტო ხელშეკრულების ფარგლებში ახორციელებს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პროექტის მიზანია პროფესიული განათლების მასწავლებლებისა და ექსტენციის სპეციალისტის მომზადების პროგრამის შემუშავება. ასევე პროგრამის ცალკეული კურსების პილოტირება არსებულ სპეციალისტებთან, პილოტირების შედეგების ანალიზი, ანალიზის შედეგებზე დაყრდნობით პროგრამის საბოლოო ვერსიის შემუშავება.

პროექტის ხელმძღვანელი: სოფიკო ლობჟანიძე

_____________________________________________________________________________________________________

2015-2016 წელს გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სკოლამდელი განათლების პროგრამის ხელშეწყობის“ ფარგლებში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინიციატივითა და ხელმძღვანელობით ჩატარდა სამდღიანი ვორკშოპი 7 უნივერსიტეტის წარმომადგენლების მონაწილეობით, რომლის მიზანი იყო სკოლამდელი განათლების საბაკალავრო პროგრამების ჩარჩოდოკუმენტების შექმნა. ამავე პროგრამის ფარგლებში, გაეროს ბავშვთა ფონდის ტექნიკური და ფინანსური მხარდაჭერით, 2016 წელს ქართულ ენაზე ითარგმნა სხვადასხვა ტიპის სასწავლო რესურსები ადრეული განვითარებისა და სკოლამდელი განათლების მიმართულებით. ამ სასწავლო და სახელმძღვანელო რესურსების ელექტრონული ვერსიები ხელმისაწვდომია სტუდენტებისა და ყველა დაინტერესებული პირებისათვის.

პროექტის ხელმძღვანელი: ხათუნა დოლიძე

_____________________________________________________________________________________________________

2014-2016 – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტის „ინტერკულტურული განათლება: პრობლემები, მათი ანალიზი და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“ ფარგლებში შეისწავლეს შემდეგი საკითხები: 1. ინტერკულტურული განათლების საკანონმდებლო ბაზა; 2. ინტერკულტურული განათლების საერთაშორისო გამოცდილება; 3. ინტერკულტურული განათლება სამეცნიერო ლიტერატურაში; 4. ინტერკულტურული ცოდნის ინდიკატორები; 5. ინტერკულტურული განათლების კრიტერიუმები და ინდიკატორები საქართველოს კონტექსტისთვის;  6. მოსწავლეთა ინტერკულტურული კომპეტენციების განვითარების ფაქტორები;  7. ინტერკულტურული განათლების ასპექტები სასკოლო სახელმძღვანელოებში;    8. მოსწავლეთა ინტერკულტურული კომპეტენციების ამაღლება ეთნიკურად ერთგვაროვან სასკოლო გარემოში; 9. მოსწავლეთა სამოქალაქო აქტიურობისა და ინტეგრაციის ხარისხის მიმართებები სასკოლო საზოგადოების ინტერკულტურულ კომპეტენციებთან.

პროექტის ხელმძღვანელი: დავით მალაზონია

_____________________________________________________________________________________________________

2014- 2016 – პროექტი LeAGUe „უწყვეტი განათლების ქსელის განვითარება სომხეთში, საქართველოში და უკრაინაში“ მიზნად ისახავს სოციალური ჩართულობის ხელშეწყობას, აქტიურ მოქალაქეობას, პერსონალურ განვითარებას, დასაქმების ბაზარზე მოქალაქეთა კონკურენტუნარიანობას ხარისხიანი უწყვეტი განათლების პროგრამების საშუალებით. პროექტის ფარგლებში ხორციელდება უწყვეტი განათლების პროგრამის სამოქმედო ჩარჩოს შემუშავება და დანერგვა სომხეთში, საქართველოსა და უკრაინაში. პროექტის ფარგლებში შემუშავდა ეროვნული პლატფორმები და საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის – სამუშაო სტრატეგიები.

პროექტის ხელმძღვანელი: მარიკა კაპანაძე

_____________________________________________________________________________________________________

2013-2016 – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტი „ზოგად განათლებაზე გაწეული დანახარჯები და სწავლის შედეგები (დანახარჯი-ეფექტიანობის ანალიზის გამოყენებით)“ ეხება გადაწყვეტილებათა ალტერნატიულ ვარიანტებს, რომელშიც ხარჯებისა და შედეგების გათვალისწინება სისტემატურად ხდება. პროექტის მიზანია ყველა იმ ძირითადი დანახარჯის განსაზღვრა, რომელთაც ადგილი აქვს საგანმანათლებლო საქმიანობის წარმართვის პროცესში, იმ ალტერნატივების გამოვლენა, რომლებიც ყველაზე მეტად ახდენენ გავლენას სასკოლო განათლების შედეგებზე და ამ დანახარჯების ეფექტიანობის კრიტერიუმების ჩამოყალიბება.

პროექტის ფარგლებში გამოქვეყნდა სტატია: Competition on the Georgia Education Marketplace (Archil Gagnidze, Shorena Maglakelidze;  International Education Studies 10(6):10 • May 2017; DOI: 10.5539/ies.v10n6p10) და გაიმართა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება, კვლევა, პრაქტიკა“, მშობელთა ჩართულობა სასწავლო პროცესში და მათი დანახარჯები (თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი).

პროექტის ხელმძღვანელი: შორენა მაღლაკელიძე

__________________________________________________________________________________________________

2013 -2016 – პროექტი Chain Reaction დაფინანსებულია ევროკავშირის მე-7 ჩარჩოპროგრამის ფარგლებში, კოორდინატორია შეფელდის უნივერსიტეტი (ინგლისი). კონსორციუმში 12 ქვეყნის 12 უნივერსიტეტია გაერთიანებული. პროექტის მიზნები: პარტნიორი ქვეყნების თანამშრომლობა და კვლევაზე დაფუძნებული სასწავლო მასალების გავრცელება; IBSE-ის ხელშეწყობა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება ამ კუთხით; სკოლებსა და საბუნებისმეტყველო განათლების სპეციალისტებს შორის თანამშრომლობის დამყარება; ევროპის მასწავლებელთა ქსელის ხელშეწყობა; ეროვნული და საერთაშორისო კონფერენციების ჩატარება.

პროექტის ხელმძღვანელი: მარიკა კაპანაძე

____________________________________________________________________________________________________

2012-2015 – ტემპუსის პროგრამის პროექტი „კურიკულუმის რეფორმის საერთაშორისო მოდელის შემუშავება მულტიკულტურული განათლებისა და კულტურული მრავალფეროვნების სწავლებისთვის“ (DOIT) მოიცავდა ისრაელისა და საქართველოს მონაწილე უნივერსიტეტებისა და კოლეჯებისთვის კურიკულუმის/კურსების შექმნას, პილოტირებასა და ინტეგრაციას. პროექტის ფარგლებში შეიქმნა სალექციო კურსები და რიდერები, დ. უზნაძის დაბადებიდან 125-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი ინტერდისციპლინური რეგიონული სამეცნიერო კონფერენცია და სხვა სტუდენტური აქტივობები.

პროექტის ხელმძღვანელი: ნინო ჭიაბრიშვილი

 

ბანერები