ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

უწყვეტი განათლება

უწყვეტი განათლება

  • განათლების სკოლა ახორციელებს მასწავლებლის მომზადების ერთწლიან საგანმანათლებლო პროგრამას;
  •  საბუნებისმეტყველო განათლების კვლევითი ცენტრი SALiS ახორციელებს პროგრამას – „ბუნებისმეტყველების კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დაწყებით საფეხურზე – ტემპუსის პროექტის LeAGUe (http://tempusleague.eu) ფარგლებში;
  •  ცენტრი „ქართული ენის სახელოსნო“ ახორციელებს სტაჟირებისა და ქართულის, როგორც მეორე ენის დამწყები მასწავლებლების პროფესიული განვითარებისთვის ინტენსიური სტაჟირების პროგრამას გამოცდილი მენტორების ხელმძღვანელობით ქართულის, როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამასთან თანამშრომლობით;
  • DLL-Deutsch lehren lernen /გერმანული ენის სწავლების თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები: გერმანული ენის მასწავლებლის მომზადებისა და მათი პროფესიული განვითარების პროგრამა.

პროექტის მონაწილე მხარეები: გოეთეს ინსტიტუტი საქართველოში, გერმანიის იენის უნივერსიტეტი და ედკც. პროექტი მოიცავს 6 თემას/მოდულს ენების დიდაქტიკიდან და ითვალისწინებს პრაქტიკის კვლევას 3 სასურველ თემაზე და 1 წერილობით ნაშრომს. პროგრამის წარმატებით გავლის შემდეგ გაიცემა საერთაშორისო სერტიფიკატები.

ცენტრები, რომლებიც უზრუნველყოფენ უწყვეტიგანათლებას:

  • მასწავლებელთა პროფესიული მხარდაჭერის ცენტრი
  • საბუნებისმეტყველო განათლების კვლევითი ცენტრი
  • ქართული ენის სახელოსნო
ბანერები