ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ძირითადი პრინციპები

განათლების სკოლის ძირითადი პრინციპები

განათლების სკოლის ძირითადი პრინციპები:

  • ჩვენთან სწავლებისა და კვლევის პროცესი ინტეგრირებულია;
  • ჩვენთან პრაქტიკა სწავლა/სწავლების მნიშვნელოვანი ნაწილია;
  • ჩვენ ვზრუნავთ პროფესიონალების მუდმივ განვითარებაზე;
  • ჩვენთან სტუდენტები და პროფესორები ურთიერთთანამშრომლობენ;
  • ჩვენ ვეძებთ და ვნერგავთ სიახლეებს;
  • ჩვენ მზად ვართ ინსტიტუციური თანამშრომლობისთვის;
  • ჩვენ ვზრუნავთ ხარისხის განვითარებაზე;
  • ჩვენ ვზრუნავთ კვლევისა და სწავლების ინტერნაციონალიზაციაზე;
  • ჩვენ ვზრუნავთ განათლების ხელმისაწვდომობასა და სამართლიან განაწილებაზე.

 

ბანერები