ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

თანამშრომლები

ცენტრის ხელმძღვანელი

ნინო პატარაია, ინოვაციური მენეჯმენტის ასოცირებული პროფესორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5, E232, თბილისი 0162, საქართველო       

კვლევითი ინტერესები: Networked innovations, open innovation, social networks, organizational learning, professional development, quality assurance, HRM

მკვლევარები:

  • ლაშა ქავთარაძე

კვლევის ძირითადი მიმართულებებია: მაკროეკონომიკა, ეკონომეტრიკა, მოდელირება-პროგნოზირება, ფისკალური პოლიტიკა, მონეტარული პოლიტიკა. 

  • თათული დუშუაშვილი

კვლევითი ინტერესები: განათლება, საგარეო ვაჭრობა, სოფლის მეურნეობა, შრომა,  მიგრაცია, ტურიზმი.

ბანერები