ბიზნესის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე 2017-18 სასწავლო წლისათვის მისაღებ კანდიდატთა პირველადი შედეგები პროგრამების მიხედვით

ახალი ამბები

კანდიდატი, რომელსაც არ გაუვლია შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა, კონკურში არ მონაწილეობს.

ინგლისური ენის გამოცდაზე მიღებული ქულის მინიმალური ზღვარი შეადგენს 5.5 ქულას.

ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, საბანკო და საფინანსო საქმე, ტურიზმის მენეჯმენტი) – შედეგები

ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურ ენაზე) Business Administration (Eng) – შედეგები

ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი (ჯანდაცვის მენეჯმენტი) – შედეგები

ბანერები