ბიზნესის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, საბანკო და საფინანსო საქმე, ტურიზმი)

საბაკალავრო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, საბანკო და საფინანსო საქმე, ტურიზმი)

პროგრამის მიზანი
პროგრამის მიზანს წარმოადგენს სპეციალისტის მომზადება, რომელიც შეძლებს ბიზნესპროცესებისა და ორგანიზაციების ეფექტიან ადმინისტრირებას და რომელსაც შესწავლილი აქვს მმართველობითი საქმიანობის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები, აქვს პროფესიული კარიერისთვის აუცილებელი ცოდნა და უნარ-ჩვევები. ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა უზრუნველყოფს იმ სტუდენტების განათლებასა და მომზადებას, რომლებიც საბაზრო ეკონომიკის პირობებში მართავენ ორგანიზაციებსა და საწარმოებს და მიზნად ისახავენ მოგების მიღებას.


ტურიზმის მიმართულება - სტუდენტს გამოუმუშავდება დარგობრივი კომპეტენციები ტურიზმის სფეროში არსებულ თეორიულ და პრაქტიკულ საკითხებთან მიმართებაში, რათა მან შეძლოს საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ტურიზმის ინდუსტრიის ორგანიზაციების ფუნქციონირებასა და მართვაში მონაწილეობა.

მენეჯმენტის მიმართულება - სტუდენტს გამოუმუშავდება დარგობრივი კომპეტენციები ზოგადი მენეჯმენტის სფეროში არსებულ თეორიულ და პრაქტიკულ საკითხებთან მიმართებაში.

საბანკო და საფინანსო საქმის მიმართულება - სტუდენტს გამოუმუშავდება დარგობრივი კომპეტენციები საფინანსო-საბანკო პროფილის საწარმოსა და მისი გარემომცველი გარემოს მართვასთან მიმართებაში.

სწავლების მეთოდოლოგია: 
ლექციები, სემინარები და პრაქტიკული მეცადინეობები, დამოუკიდებელი სამუშაოები

დასაქმების სფეროები
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულები შეიძლება დასაქმდნენ კერძო და საჯარო სექტორში მართვის სხვადასხვა ფუნქციონალურ სფეროში.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები