ბიზნესის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მაგისტრატურაში მიღების პროცედურები და ვადები

მაგისტრატურაში მიღების პროცედურები და ვადები

2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების მსურველმა მაგისტრანტობის კანდიდატებმა განაცხადი უნდა გააკეთონ 2017 წლის 14 აგვისტოდან 25 აგვისტოს ჩათვლით: ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, 10:00-დან 18:00 საათამდე, შემდეგ მისამართებსა და აუდიტორიებში:  

საბუთების ჩამონათვალი:

მაგისტრანტობის კანდიდატმა რეგისტრაციისათვის უნდა წარმოადგინოს:

  • განაცხადი (ივსება ადგილზე);
  • პირადობის მოწმობა და მისი ასლი. უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში – პასპორტის (ან პირადობის მოწმობის) სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი;
  • 2017 წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდის სერტიფიკატი. ასეთის არარსებობის შემთხვევაში – 2017 წლის სამაგისტრო საგამოცდო ბარათი და მისი ასლი;
  • ორი ფოტოსურათი და ფოტოსურათების ელვერსია ელექტრონულ მატარებელზე(CD);
  • უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის – დიპლომის სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი ან შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა – შესაბამისი ხარისხის მინიჭების შესახებ, რომელშიც მითითებულ უნდა იყოს კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების (ოქმის) ნომერი და თარიღი. უცხოეთში მიღებული უმაღლესი განათლების შემთხვევაში – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული განათლების აღიარების დოკუმენტი.
  • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მხოლოდ ვაჟებისთვის);
  • ესე/პორტფოლიო/სამოტივაციო წერილი/განაცხადი, თუ შესაბამისი პროგრამა ამას მოითხოვს;
  • რეზიუმე(CV), თუ შესაბამისი ფაკულტეტი/სკოლა ამას მოითხოვს;

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ მაგისტრანტობის კანდიდატის ნაცვლად საბუთებს წარმოადგენს მინდობილი პირი, მან უნდა წარმოადგინოს სანოტარო წესით გაფორმებული მინდობილობა.

ვადები:

მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელების მსურველი მაგისტრანტობის რეგისტრაციაგავლილი კანდიდატებისათვის საგამოცდო და სააპელაციო პერიოდი განისაზღვრება 26 აგვისტოდან 15 სექტემბრის ჩათვლით.

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღის, ადგილმდებარეობისა და სხვა დამატებითი პირობების შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე არაუგვიანეს 25 აგვისტოსი.

გამოცდებგავლილ მაგისტრანტობის კანდიდატთა შეფასებები – აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით, მხოლოდ სახელისა და გვარის მითითებით და რეიტინგული სია, მხოლოდ სახელისა და გვარის მითითებით განთავსდება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე 2017 წლის 1სექტემბერს.

საპრეტენზიო განაცხადის წარდგენის პერიოდის ხანგრძლივობა არ შეიძლება იყოს საგამოცდო შედეგების უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებიდან 3 კალენდარულ დღეზე ნაკლები.

მაგისტრანტობის კანდიდატებს, რომლებიც მოიპოვებენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლებას, ხალშეკრულების გაფორმება შეეძლებათ 2017 წლის 19 სექტემბრიდან 22 სექტემბრის ჩათვლით, 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე; ხელშეკრულების გასაფორმებისას კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს ყველა ზემოხსენებული დოკუმენტი.

შენიშვნა: იმ შემთხევევაში თუ მაგისტრანტობის კანდიდატის ნაცვლად საბუთებს წარმოადგენს ან/და ხელშეკრულებას აფორმებს მინდობილი პირი, მან თან უნდა იქონიოს სანოტარო წესით დამოწმებული მინდობილობა.

მაგისტრანტობის ის კანდიდატები, რომლებიც ბრძანებით დადგენილ ვადაში არ გამოცხადებიან უნივერსიტეტში, არ გაივლიან რეგისტრაციას და არ გააფორმებენ ხელშეკრულებას, კარგავენ უნივერსიტეტში ჩარიცხვის უფლებას, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

ბრძანება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017–2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მაგისტრატურის საფეხურზე მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ /დანართი

ბანერები