ბიზნესის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი

ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი

საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტის ტიპი: B
საუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპი და რეგისტრაციის პროცედურა:

 1. საბუთების მიღება იწარმოებს 2016 წლის 15 აგვისტოდან 26 აგვისტოს ჩათვლით, ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, 10:00-დან 18:00 საათამდე (ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5, ოთახი E207). 
 2. აპლიკანტმა სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების ვადებში სააპლიკაციო ფორმა (ესე/სამოტივაციო წერილი/ქეისი) და რეზიუმე უნდა გამოგზავნოს ელექტრონულ მისამართზე: admission_business@iliauni.edu.ge 
 3. გასაუბრება (რეზიუმეს, ესეს/სამოტივაციო წერილისა და ქეისის შედეგების საფუძველზე მოხდება კანდიდატების შერჩევა გასაუბრებისათვის)

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  ჯანდაცვის მენეჯმენტის მაგისტრი

პროგრამის მიზანი:
სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს ჯანდაცვის სისტემის სფეროში მომუშავე პროფესიონალები, რომელთაც გააჩნიათ აკადემიური ცოდნა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები სირღმისეულად გაიაზრონ სექტორის პოლიტიკური და ორგანიზაციული მოწყობის საკითხები, ასევე კომპეტენტურად  განახორციელონ სისტემაში მოქმედი სხვადასხვა რგოლების მართვა და ადმინისტრირება. უზრუნველყონ თანამედროვე ბიზნესგარემოზე ორიენტირებული სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციების ოპერაციული მართვა. ასევე, კვალიფიციურად გააანალიზონ სისტემის თანამედროვე გამოწვევები, რომელიც უკავშირდება ბიოეთიკის, საკანონმდებლო და უფლებათა დაცვის საკითხებს.

სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებული არის:

 • სისტემის ფარგლებში მომუშავე დამოუკიდებელი მენეჯერი
 •  მართვის ნებისმიერ საფეხურზე;
 •  დამოუკიდებელი საექსპერტო მუშაობის უნარების მატარებელი;
 •  სისტემაში მომუშავე პროფესიონალი, რომელსაც შეუძლია
 • ჯანდაცვის სისტემის და მისი შემდგენელი
 • კომპონენტების ეფექტურობის შეფასებისა და განვითარების
 • პროცესში აქტიური მონაწილეობა;
 • მმართველობით საქმიანობაში დამოუკიდებლად მოახდენს
 • კომპლექსური ჯანდაცვის მენეჯმენტის პრობლემების და მისი
 • კონტექსტის იდენტიფიცირებას, შესწავლას და მათი
 • გადაჭრისთვის თანამედროვე, ინოვაციური მეთოდებისა და
 • მიდგომების გამოყენებას;

კურსდამთავრებული ხდება კომპანიის/ორგანიზაციის გუნდის ეფექტური წევრი და შეუძლია მულტიდისციპლინურ გარემოში თანამშრომლობა კომპანიის/ორგანიზაციის წარმატებისათვის;

დასაქმების სფეროები:

პროგრამის კურსდამთავრებულები შეიძლება დასაქმდნენ კერძო და საჯარო სექტორში ჯანდაცვის სფეროს ორგანიზაციების წამყვან მენეჯერულ პოზიციებზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია

ბიზნესის სკოლა
➳ 0162, თბილისი, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5, ოთახი: E 302
☏ (995 32) 222 00 09
საკონტაქტო პირი: თამარ თაყაიშვილი
✉ admission_business@iliauni.edu.ge

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები