ბიზნესის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირება

ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი; საბანკო და საფინანსო საქმე, ტურიზმის მენეჯმენტი)

საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტის ტიპი: B
საუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპი და რეგისტრაციის პროცედურა:

  1. საბუთების მიღება იწარმოებს 2016 წლის 15 აგვისტოდან 26 აგვისტოს ჩათვლით, ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, 10:00-დან 18:00 საათამდე (ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5, ოთახი E207). 
  2. აპლიკანტმა სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების ვადებში სააპლიკაციო ფორმა (ესე/სამოტივაციო წერილი/ქეისი) და რეზიუმე უნდა გამოგზავნოს ელექტრონულ მისამართზე: admission_business@iliauni.edu.ge

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:

მიმართულება:    აკადემიური ხარისხი
მენეჯმენტი   ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის მენჯმენტში
საბანკო საფინანსო საქმე   ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი საბანკო საქმეში
ტურიზმის მენეჯმენტი   ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი ტურიზმში

მოკლე აღწერა
სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, მოამზადოს თანამედროვე ბიზნესგარემოზე, მის ცვალებად და მზარდ მოთხოვნებზე ორიენტირებული პროფესიონალი, რომელიც ბიზნესის ადმინისტრირების ერთ-ერთ დარგში (მენეჯმენტი, საბანკო-საფინანსო საქმე, ტურიზმის მენეჯმენტი) ღრმა და სისტემური თეორიული, ემპირიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე:

  • იმოქმედებს, როგორც სანდო და დამოუკიდებელი ექსპერტი კომპანიის/ორგანიზაციის სტრატეგიის ჩამოყალიბების, მისი შეფასებისა და განვითარების პროცესში;
  • კვლევის და გადაწყვეტილების მიღების ინსტრუმენტების გამოყენებით, დამოუკიდებლად შეძლებს პრობლემების იდენტიფიცირებას და მათ ეფექტურად გადაჭრას;
  •  გახდება კომპანიის/ორგანიზაციის ეფექტური გუნდის წევრი, შეძლებს მულტიდისციპლინურ გარემოში თანამშრომლობას კომპანიის/ორგანიზაციის წარმატებისათვის;
  • პროფესიულ და აკადემიურ სფეროებში შეძლებს მონაცემებზე დაყრდნობით მიღებული გადაწყვეტილებების და შედეგების ადვოკატირებას.

დასაქმების სფეროები
პროგრამის კურსდამთავრებულები შეიძლება დასაქმდნენ კერძო და საჯარო სექტორში მართვის სხვადასხვა ფუნქციონალურ სფეროში წამყვან მენეჯერულ პოზიციებზე.

 

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ბიზნესის სკოლა
➳ 0162, თბილისი, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5, ოთახი: E 302
☏ (995 32) 222 00 09 
საკონტაქტო პირი: თამარ თაყაიშვილი
✉ admission_business@iliauni.edu.ge

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები