ბიზნესის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირება

ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი; საბანკო და საფინანსო საქმე, ტურიზმის მენეჯმენტი)

საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტის ტიპი: B

საუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპი და რეგისტრაციის პროცედურა
სამაგისტრო პროგრამაზე - „ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, საბანკო და საფინანსო საქმე, ტურიზმის მენეჯმენტი)“ - მიღება ხდება საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების,  შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდისა (საკვალიფიკაციო გამოცდა)  და რეზიუმეს (CV) საფუძველზე.
პროგრამაზე დაიშვებიან აპლიკანტები, რომელთაც მოპოვებული აქვთ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ნებისმიერ სფეროში (სასურველია, მაგრამ არა სავალდებულო - ბიზნესისა და ეკონომიკის მიმართულებით). 

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:

მიმართულება:    აკადემიური ხარისხი
მენეჯმენტი   ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის მენჯმენტში
საბანკო საფინანსო საქმე   ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი საბანკო საქმეში
ტურიზმის მენეჯმენტი   ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი ტურიზმში


მოკლე
აღწერა

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, მოამზადოს თანამედროვე ბიზნესგარემოზე, მის ცვალებად და მზარდ მოთხოვნებზე ორიენტირებული  პროცესიონალი, რომელიც ბიზნესის ადმინისტრირების ერთ-ერთ დარგში (მენეჯმენტი, საბანკო-საფინანსო საქმე,  ტურიზმის მენეჯმენტი)  ღრმა და სისტემური თეორიული, ემპირიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე: 

  • იმოქმედებს,   როგორც   სანდო   და   დამოუკიდებელი   ექსპერტი   კომპანიის/ორგანიზაციის სტრატეგიის ჩამოყალიბის, მისი შეფასებისა და განვითარების პროცესში;
  • კვლევის  და  გადაწყვეტილების  მიღების  ინსტრუმენტების  გამოყენებით,  დამოუკიდებლად მოახდენს პრობლემების იდენტიფიცირებას და მათ ეფექტურად გადაჭრას;
  • გახდება კომპანიის/ორგანიზაციის ეფექტური გუნდის წევრი,  შეძლებს მულტიდისციპლინურ გარემოში თანამშრომლობას კომპანიის/ორგანიზაციის წარმატებისათვის;
  • პროფესიულ   და   აკადემიურ   სფეროში   შეძლებს   მონაცემებზე   დაყრდნობით   მიღებული გადაწყვეტილებების და შედეგების ადვოკატირებას.

დასაქმების სფეროები

პროგრამის კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს კერძო და საჯარო სექტორში მართვის სხვადასხვა ფუნქციონალურ სფეროში წამყვან მენეჯერულ პოზიციებზე.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ბიზნესის სკოლა
➳ 0162, თბილისი, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5, ოთახი: E 302
☏ (995 32) 222 00 09 
საკონტაქტო პირი: თამარ თაყაიშვილი
✉ admission_business@iliauni.edu.ge

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები