ბიზნესის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური პერსონალი

აკადემიური პერსონალი

ქადაგიძე გიორგი

ბიზნესის სკოლა

პროფესორი

ფინანსები და საბანკო საქმის
მიმართულებით

ჭიაბერაშვილი ზურაბ

ბიზნესის სკოლა

პროფესორი

ფილოსოფიის მიმართულებით

ვერულავა თენგიზ

ბიზნესის სკოლა

პროფესორი

 ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით

ყაველაშვილი ნიკოლოზი

ბიზნესის სკოლა

პროფესორი

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით

ქობელაშვილი დარეჯანი

ბიზნესის სკოლა

ასოცირებული პროფესორი

ფიზიოლოგის(ნორმალური სპორტის ) მიმართულებით

ლებანიძე სოფიო

ბიზნესის სკოლა

ასოცირებული პროფესორი

ბიზნესის ადმინსიტრირების მიმართულებით

ჩხიკვიშვილი მარინე

ბიზნესის სკოლა

ასოცირებული პროფესორი

სპორტის კვლევების მიმართულებით

როგავა მაია

ბიზნესის სკოლა

ასოცირებული პროფესორი

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით

აბაშიშვილი გიორგი

ბიზნესის სკოლა

ასოცირებული პროფესორი

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით

ლივნი ერიკ

ბიზნესის სკოლა

ასოცირებული პროფესორი

საჯარო ეკონომიკის
მიმართულებით

სხირტლაძე სოფიკო ბიზნესის სკოლა ასოცირებული პროფესორი პოლიტიკური
ეკონომიკის
მიმართულებით
ისაკაძე გიორგი ბიზნესის სკოლა ასოცირებული პროფესორი ბიზნესის
ადმინისტრირების
მიმართულებით
ხიშტოვანი გიორგი ბიზნესის სკოლა ასოცირებული პროფესორი ბიზნესის
ადმინისტრირების
მიმართულებით
ქოიავა ნიკოლოზ ბიზნესის სკოლა ასოცირებული პროფესორი ბიზნესის
ადმინისტრირების
მიმართულებით
მამარდაშვილი ფატიმა ბიზნესის სკოლა ასოცირებული პროფესორი სასოფლო სამეურნეო
ეკონომიკის
(აგროეკონომიკა)
მიმართულებით
ლაბაძე ლაშა ბიზნესის სკოლა ასოცირებული პროფესორი მიკროეკონომიკის
მიმართულებით
გიორგი ბეგაძე ბიზნესის სკოლა ასოცირებული პროფესორი ტურიზმის მიმართულებით
პატარაია ნინო ბიზნესის სკოლა ასოცირებული პროფესორი
ინოვაციური მენეჯმენტის მიმართულებით
შელეგია ნატალია ბიზნესის სკოლა ასოცირებული პროფესორი კულტურის მენეჯმენტის მიმართულებით
კაჭარავა ირაკლი ბიზნესის სკოლა  ასისტენტ-პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით
ბანერები