ბიზნესის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადმინისტრაცია

ადმინისტრაცია

გიორგი ქადაგიძე
ბიზნესის სკოლის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 337
[email protected]

მარიკა ჯანჯღავა
 დეკანის თანაშემწე
➳  ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 403
[email protected]

გიორგი პაპავა
ფაკულტეტის ხარისხის განვითარების სამსახურის უფროსი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; E 407
[email protected]

მაკა სიმონიშვილი
კურიკულუმის ექსპერტი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 405
[email protected]

ანა ქინქლაძე, ლანა ალიბეგაშვილი, ნინო რუაძე
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების კოორდინატორები
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E  305
✉ [email protected]; [email protected][email protected] 

სოფიო გაბისონია
სპეციალისტი ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამების მიმართულებით
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 405
✉ [email protected]  

გვანცა ტატიშვილი
ბიზნესის სკოლის საზოგადოებასთან/სტუდენტებთან ურთიერთობის კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 305
✉ [email protected]

თამარ თაყაიშვილი
ბიზნესის სკოლის პროექტების მენეჯერი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 302
 [email protected] 

ქეთევან მცხეთლიშვილი
ბიზნესის სკოლის მთავარი სპეციალისტი  შიდა და გარე  ტრანსკრიპტის კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 302
✉ [email protected]  

მაია რამიშვილი
ბიზნესის სკოლის  მთავარი სპეციალისტი-ფინანსური კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 302
✉ [email protected] 

ირმა იაკობაშვილი
ბიზნესის სკოლის სტუდენტთა ერთიანი ბაზების ჯგუფის კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 302
 [email protected]  
 

მაია მიქაბერიძე
ბიზნესის სკოლის საქმეთა წარმოების სპეციალისტი
➳ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 303
✉ [email protected]  

თამარ ცხადაძე
ბიზნესის სკოლის დანართების სპეციალისტი
➳ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E410
✉ [email protected]

მანანა ჭუმბურიძე 
ბიზნესის სკოლის დანართების სპეციალისტი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E410
✉ [email protected]  

მარიკა ლარცულიანი
ბიზნესის სკოლის დანართების სპეციალისტი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E410
✉ [email protected]  

დარეჯან ქობელაშვილი
 დეკანის  მოადგილე სპორტის მიმართულებით
➳  ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E244
✉ [email protected]

ნინო ბერელიძე
ბიზნესის სკოლის სპორტის მიმართულების კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 303
✉ [email protected]   

გიორგი ზუბიტაშვილი
ბიზნესის სკოლის სპორტის მიმართულების კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 405
✉ [email protected]  

ანა თოფურია
კურიკულუმის ექსპერტი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 402
[email protected] 

მარიამ კიკნაველიძე
კურიკულუმის ექსპერტი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 402
[email protected]

ანა დაიაური
ოპერატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 302
[email protected]

ბანერები