ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამების მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის ასარჩევად შემოხაზე 01004
წელს ილიას სახელმწიფო უნივერსტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების და საინჟინრო ფაკულტეტი 360 პირველკურსელს მიიღებს,  ხოლო სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო აკრედიტაციის საბაკალავრო პროგრამებზე (ელექტრული ინჟინერია; კომპიუტერული ინჟინერია) - 130-ს.

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები       
ერთიანი მიღებით                                                                                                  

 შემოხაზე

   /ადგილების 
   რაოდენობა

 0100401            185
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები 
ინდივიდუალური მიღებით
 
 შემოხაზე    
   


 /ადგილების 
 რაოდენობა
 
მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამა   0100402          55 
არქიტექტურის საბაკალავრო პროგრამა   0100403          50
ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა   0100404          55
ფიზიკის საბაკალავრო პროგრამა   0100405          15
             

ჩასაბარებელი გამოცდები 
 
წონა
ქართული ენა და ლიტერატურა          1
ზოგადი უნარები  6
უცხო ენა  2
მათემატიკა/გეოგრაფია/ფიზიკა/ქიმია/ბიოლოგია  3

სანდიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამები        

   01005

           
130 
   

ელექტრული ინჟინერია 

 0100501    65

კომპიუტერული ინჟინერია

 0100502    65  
ჩასაბარებელი გამოცდები   წონა კომპეტენციის მინიმალური ზღვარი
ქართული ენა და ლიტერატურა          1  
ზოგადი უნარები  3 40%+1
უცხო ენა  2 75%+1
ან მათემატიკა   6

50%+1
ან ფიზიკა  6 40%+1
ბანერები