ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროგრამები

სადოქტორო პროგრამები

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამები

  • სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ინტერდისციპლინური სადოქტორო პროგრამა - აღწერა
  • სტრუქტურირებული სადოქტორო პროგრამა: ციფრული ჰუმანიტარია - აღწერა
  • სამუსიკო ხელოვნება - აღწერა
  • ფილოსოფია - აღწერა

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულება

საკონტაქტო ინფორმაცია:
სალომე გავაშელიშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი A 202
☏ (+995 32) 222 00 09 (210)
✉ salome.gavashelishvili.1@iliauni.edu.ge


ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი

  • ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამა - აღწერა
  • ჯანდაცვის მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სადოქტორო პროგრამა - აღწერა
  • განათლების სადოქტორო პროგრამა - აღწერა

საკონტაქტო ინფორმაცია:
სოფიო გაბისონია
სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E305
☏ (+995 32) 222 00 09 (242)
sopio_gabisonia@iliauni.edu.ge


საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი

საკონტაქტო ინფორმაცია:
➳ თბილისი, ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5
ფაკულტეტის ადმინისტრაცია - H კორპუსი
☏ (+995 32) 222 00 09 (139)
sciences_medicine@iliauni.edu.ge
ბანერები