ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვაკანტური ადგილები

ვაკანტური ადგილები

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი გარე მობილობის წესით 431 სტუდენტს მიიღებს. მობილობა ცხადდება შემდეგ პროგრამებზე.


 • მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები
  • სოციალური მეცნიერებები: პოლიტიკის მეცნიერება, სოციოლოგია, ფსიქოლოგია, ევროპისმცოდნეობა
  • ფილოსოფია
  • ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ანგლისტიკა, გერმანისტიკა, საფრანგეთისმცოდნეობა, სლავისტიკა, ისტორია, არქეოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა, კინომცოდნეობა, ლიტერატურათმცოდნეობა, ქართული ფილოლოგია
  • მუსიკა
  • თავისუფალი მეცნიერებები
  • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
  • საერთაშორისო ურთიერთობები: ევროპა და ახლო აღმოსავლეთი
   120 ვაკანტური ადგილი
 • ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები
 • ბიზნესის სკოლა
  • კულტურის მენეჯმენტი
  • ბიზნესის ადმინისტრირება: მენეჯმენტი, საბანკო და საფინანსო საქმე, ტურიზმი
   173 ვაკანტური ადგილი
 • ტექნოლოგიის სკოლა
  • მათემატიკა
   2 ვაკანტური ადგილი
  • არქიტექტურა
   5 ვაკანტური ადგილი

წინაპირობა: მობილობის მსურველმა უნდა დააკმაყოფილოს სადოქტორო პროგრამის მიღების წინაპირობები:

 • მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
 • ინგლისური ენის კომპეტენციის მინიმუმ B2 დონეზე დადასტურება;ან გერმანული ენის კომპეტენციის მინიმუმ B2 დონეზე და ინგლისური ენის კომპეტენციის მინიმუმ B1 დონეზე დადასტურება;
 • სადოქტორო კვლევითი განაცხადი;
 • ზეპირი გამოცდა

* შენიშვნა: მობილობა ცხადდება მხოლოდ კულტურის კვლევების მიმართულებაზე.

ბანერები