ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მობილობა ილიაუნიში

გარე მობილობა – შიდასაუნივერსიტეტო რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტები

ახალი ამბები

სტუდენტებმა, რომელთაც მოიპოვეს მობილობის წესით ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლება 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის, რეგისტრაცია უნდა გაიარონ 2020 წლის 11, 12, 13 თებერვალი 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე, შემდეგ მისამართებზე:

რეგისტრაციისათვის სტუდენტებმა განცხადებით უნდა მიმართონ უნივერსიტეტის რექტორს (განაცხადი ივსება ადგილზე).

შიდასაუნივერსიტეტო რეგისტრაციისთვის საჭირო საბუთების ჩამონათვალი:

  • ამონაწერი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ბრძანებიდან;

  • სტუდენტის სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი);

  • ცნობა გაცემული შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან 2020 წლის 15 იანვრის შემდეგ (სტუდენტის სტატუსის, სასწავლო პროგრამის დასახელების, და მის მიმართ გამოცემული სამართლებრივი აქტების მითითებით);
  • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მხოლოდ ვაჟებისთვის);
  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი. უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში პასპორტის (ან პირადობის მოწმობის) სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი;
  • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი.
  • უცხოეთში მიღებული სრული ზოგადი განათლების შემთხვევაში - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული აღიარების დოკუმენტი;
  • 2 ცალი ფოტოსურათი 3X4 და ელ. ვერსია ელექტრონულ მატარებელზე (CD); 
  • ცნობა გამოცდების ეროვნული ცენტრიდან ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მეოთხე გამოცდის (მათემატიკაში, გეოგრაფიაში, ფიზიკაში, ქიმიაში ან ბიოლოგიაში) წარმატებით ჩაბარების შესახებ (საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის პროგრამებზე და ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის მათემატიკის (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა და არქიტექტურის (ძირითადი სპეციალობა) მობილობის მსურველთათვის).

შენიშვნა: უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული დოკუმენტები დამოწმებული უნდა იყოს შესაბამისი ბეჭდით.

დეტალური ინფორმაციისთვის გაეცანით თანდართულ ბრძანებას. 

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები