ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

როგორ გავხდე მასწავლებელი?

როგორ გავხდე მასწავლებელი?

არსებული კანონმდებლობის თანახმად, ბაკალავრის, მაგისტრის და/ან მათთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირისთვის, რომელსაც, დიპლომის მიხედვით, არ აქვს მასწავლებლობის უფლება, მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის წარმატებით გავლა ერთადერთი გზაა მასწავლებლის პროფესიაში შესასვლელად.

ბანერები