ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამები

მიღება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე 2020-2021

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი 2020-2021 სასწავლო წლისთვის აცხადებს მიღებას შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე:

_____________________________________________________________________________

რეგისტრაციის ვადები და პროცედურები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველმა მაგისტრობის კანდიდატებმა ელექტრონული რეგისტრაცია უნდა გაიარონ 2020 წლის 14 აგვისტოდან 29 აგვისტოს 01:00 საათის ჩათვლით.   

ელექტრონული რეგისტრაციისთვის მიჰყევით ბმულს: https://argus.iliauni.edu.ge/ka/registration/masters 

რეგისტრაციის ბაზა გააქტურდება 14 აგვისტოს. ბაზაში შეყვანილი მონაცემების სიზუსტეზე პასუხისმგებლობას იღებს მაგისტრანტობის კანდიდატი.

რეგისტრაციის ელექტრონულ ბაზაში საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე  სწავლის გაგრძელების მსურველმა მაგისტრანტობის კანდიდატმა უნდა ატვირთოს შემდეგი დოკუმენტაცია:      

ა) 1 ცალი ფოტოსურათი ზომით 3X4 (jpg ფაილი).

ბ) უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი - დიპლომი pdf ფაილი ( მნიშვნელოვანია, რომ ჩასარისხ კანდიდატებმა, ხელშეკრულების გაფორმების დროს,  წარმოადგინონ ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტი). უცხოეთში მიღებული უმაღლესი განათლების შემთხვევაში - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული განათლების აღიარების დოკუმენტი;

გ) მაგისტრანტობის კანდიდატმა, რომელსაც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის მომენტისათვის არ გააჩნია კანონმდებლობით დადგენილი წესით აღიარებული აკადემიური უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი – დიპლომი, შესაძლოა წარმოადგინოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე გაცემული ცნობა, სადაც მითითებულ უნდა იყოს კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების (ოქმის) ნომერი და თარიღი (pdf ფორმატი);

დ) პირადობის მოწმობა. უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში - პასპორტის (ან პირადობის მოწმობის) სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი (pdf ფორმატი);

ე) სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მხოლოდ ვაჟებისთვის)  / (pdf ფორმატი);

ვ) 2020 წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდის ბარათი/საიდენტიფიკაციო ბარათი; (pdf ფორმატი)

ზ) რეზიუმე (CV)  / (pdf ფორმატი)

თ) მაგისტრანტობის კანდიდატმა, რომელსაც სურს ჩააბაროს სამაგისტრო პროგრამაზე გამოყენებითი გენეტიკა (ინგლისურენოვანი) უნდა წარმოადგინოს ამ დანართში მოთხოვნილი დოკუმენტი. ასეთის არ არსებობის შემთხვევაში, მაგისტრანტობის კანდიდატმა უნდა ჩააბაროს გამოცდა ინგლისურ ენაში;

ი) რეგისტრაციის ელექტრონულ ბაზაში მითითებული ყველა სხვა სავალდებულო დოკუმენტი.

კ) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის მოთხოვნის შემთხვევაში სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტის ნამდვილობის დადასტურების დოკუმენტი.

_____________________________________________________________________________

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდები

  • სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სამაგისტრო პროგრამა (ეკოლოგია, ბიოფარმაცია, მოლეკულური ბიომეცნიერებები, ნეირომეცნიერებები) - ზეპირი გამოცდა, საკითხავი მასალა;
  • ბუნების დაცვა და მეტყევეობა (ყოფილი „სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სამაგისტრო პროგრამა (ბუნებათსარგებლობა (MSc)) - ზეპირი გამოცდა; საკითხავი მასალა;; დამატებით საკითხავი მასალა.
  • დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები (გეოლოგია, გეოფიზიკა, გეოგრაფია და GIS ტექნოლოგიები) - ზეპირი გამოცდა;
  • ფიზიკისა და ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამა  (ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა და კოსმოლოგია, თეორიული ასტროფიზიკა, კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკა,  ვარსკვლავთ და გარეგალაქტიკური ასტრონომია, მზის ფიზიკა, კოსმოლოგია, ატმოსფეროსა და იონოსფეროს ფიზიკა,  ბიოფიზიკა)  - ზეპირი გამოცდა.
_____________________________________________________________________________


შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდების ჩატარებისა და შედეგების გამოცხადების ვადები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტზე დარეგისტრირებული მაგისტრანტობის კანდიდატებისთვის  გამოცდები გაიმართება 31 აგვისტოდანდან 5 სექტემბრის ჩათვლით. შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების ზუსტი განრიგის შესახებ ინფორმაცია ერთი თვის ვადით განთავსდება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე 2020 წლის 29 აგვისტოს მხოლოდ მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის რეგისტრაციის დროს მინიჭებული კოდის, ფაკულტეტის/სკოლის და პროგრამის მითითებით;

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტზე მაგისტრატურის საფეხურზე სწავლის გაგრძელების მსურველი მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის გამოცდები გაიმართება დისტანციურად, ელექტრონული პლატფორმა Zoom - ის  გამოყენებით. ელ. პლატფორმის გადმოწერაზე, შესაბამისი ტექნიკური (აუდიო და ვიდეო) პარამეტრების გამართვაზე, ასევე მის სივრჩეში უწყვეტი  ინტერნეტ კავშირის უზრუნველყოფაზე  პასუხისმგებლია  მაგისტრანტობის კანდიდატი. გთხოვთ, წინასწარ გადაამოწმოთ  გამოცდის დისტანციურად ჩაბარებისთვის მზაობა და გამოცდის დროს ხელთ იქონიოთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელსაც წარმოუდგენთ კომისიას  ონლაინ.

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის შიდა საუნივერსიტიტეტო გამოცდების შედეგები (კანდიდატთა შეფასებები) განთავსდება ერთი თვის ვადით უნივერსიტეტის ვებგვერდზე 7 სექტემბერს, მხოლოდ მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის რეგისტრაციის დროს მინიჭებული კოდის, შეფასების,  ფაკულტეტის/სკოლის და პროგრამის მითითებით

_____________________________________________________________________________

საპრეტენზიო განაცხადის წარდგენის პროცედურები

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების შედეგების შესახებ მაგისტრანტობის კანდიდატს შევსებული და ხელმოწერილი საპრეტენზიო განაცხადი შეუძლია გამოგზავნოს 2020 წლის  8 და  9  სექტემბერს, 10:00-დან 18:00 საათამდე  ელექტრონულ მისამართზე  sciences_medicine@iliauni.edu.ge

საპრეტენზიო განაცხადების განიხილვა  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის  ფაკულტეტზე გაიმართება 2020 წლის  10 სექტემბერს.

შედეგების გამოცხადება

2020 წლის 17 სექტემბერს აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით უნივერსიტეტის ვებგვერდზე ერთი თვის ვადით განთავსდება მაგისტრანტობის კანდიდატთა შეფასებები  რეგისტრაციის დროს  მინჭებული კოდის, ფაკულტეტის და პროგრამის მითითებით.

_____________________________________________________________________________

ხელშეკრულების გაფორმება

მაგისტრანტობის კანდიდატებთან, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს საერთო სამაგისტრო და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდები და მოიპოვეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლება, ხელშეკრულება გაფორმდება:

ა). ძირითადი სიის მიხედვით ჩასარიცხ კანდიდატებთან - 2020  წლის 18 და 19 სექტემბერს, 10:00-დან 18:00 საათამდე S კორპუსი აუდიტორია  103 (მის.: გიორგი წერეთლის, 3)

ბ). სათადარიგო სიის მიხედვით ჩასარიცხ კანდიდატებთან - 2020 წლის 21-22 სექტემბერს, 10:00-დან 18:00 საათამდე  S კორპუსი აუდიტორია  103 (მის.: გიორგი წერეთლის, 3)

იხ. რუკა : https://www.google.ru/maps/@41.7126572,44.7489954,17.75z

მაგისტრანტობის კანდიდატმა ხელშეკრულების გასაფორმებლად უნდა წარმოადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ასევე სავალდებულოა წარმოდგენილი იქნას ყველა ზემოთ მოთხოვნილი დოკუმენტი სრულყოფილად.

იმ შემთხვევაში, თუ მაგისტანტობის კანდიდატის ნაცვლად ხელშეკრულებას აფორმებს მინდობილი პირი, მან უნდა წარმოადგინოს ნოტარიული წესით გაფორმებული მინდობილობა და თავისი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

თუ მაგისტრანტობის კანდიდატი დარეგისტრირებულია ერთზე მეტ სამაგისტრო პროგრამაზე, ხელშეკრულება შესაძლებელია გაფორმდეს მხოლოდ ერთ სამაგისტრო პროგრამაზე (პროგრამის მიმართულებაზე).

*მაგისტრანტობის კანდიდატები, რომლებიც შესაბამის ვადებში (ძირითადი სიისთვის 2020 წ. 18-19სექტემბერი, სათადარიგო სიისთვის 2020 წ. 21 და 22 სექტემბერი) არ გააფორმებენ ხელშეკრულებას, კარგავენ უნივერსიტეტში ჩარიცხვის უფლებას, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამებზე განსაზღვრული მისაღები რაოდენობა არ შეივსება ძირითადი სიებიდან და დარჩება ვაკანტური ადგილები,   ფაკულტეტის წარმომადგენელი, ხელშეკრულებების გაფორმების მიზნით, რეგისტრაციისას მითითებულ ტელეფონის ნომრებზე, დაუკავშირდება სათადარიგო სიის კანდიდატებს რეიტინგის მიხედვით, დარჩენილი ვაკანტური ადგილების რაოდენობის შესაბამისად.

_____________________________________________________________________________

სწრაფი ბმულები

ბრძანება

საკონტაქტო ინფორმაცია :
ელფოსტა: sciences_medicine@iliauni.edu.ge
ტელ.: 2 220009 (115,508)

ბანერები