ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამართლის სკოლა

სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების (წერითი გამოცდა, გასაუბრება) პირველადი შედეგები

ახალი ამბები

სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების (წერითი გამოცდა, გასაუბრება) პირველადი შედეგები

  • კერძო (ბიზნეს) სამართლის სამაგისტრო პროგრამა (იხ. სია) 

  • საჯარო სამართლისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა (იხ. სია)

  • სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა (იხ. სია)

(ინფორმაცია მოცემულია მაგისტრანტთა კანდიდატებისათვის რეგისტრაციის დროს მინიჭებული კოდებით, წერითი გამოცდისა და გასაუბრების ჯამური ქულებით).

მაგისტრანტობის კანდიდატთა სააპელაციო განაცხადები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის შედეგების შესახებ წარდგენილი უნდა იქნეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში, A407 აუდიტორიაში (მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზ. N32), 2019 წლის 12 და 13 სექტემბერს, 10:00-დან 18:00 საათამდე.

2019 წლის 17 სექტემბერს უნივერსიტეტის ვებგვერდზე განთავსდება სააბოლოო შეფასებები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით.

ბანერები