ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხურზე მისაღები ზეპირი გამოცდის შედეგები

ახალი ამბები

წარმოგიდგენთ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხურზე მისაღები ზეპირი გამოცდის შედეგებს პროგრამების მიხედვით:

ა) საკვები პროდუქტების მეცნიერება - შედეგები

ბ) გამოყენებითი გენეტიკა - შედეგები

გ) სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სამაგისტრო პროგრამა, მიმართულებები:

ეკოლოგია - შედეგები

მოლეკულური ბიომეცნიერებები, ნეირომეცნიერებები, ბიოფარმაცია - შედეგები

დ) ბუნებათსარგებლობა (MSc) - შედეგები

ე) დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები (გეოლოგია, გეოფიზიკა, გეოგრაფია და GIS ტექნოლოგიები) - შედეგები

ვ) ფიზიკისა და ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამა (ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა და კოსმოლოგია, თეორიული ასტროფიზიკა, კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკა, ვარსკვლავთ და გარეგალაქტიკური ასტრონომია, მზის ფიზიკა, კოსმოლოგია, ატმოსფეროსა და იონოსფეროს ფიზიკა, ბიოფიზიკა) - შედეგები

სხვა დეტალები მაგისტრატურაში გამოცხადებული მიღების თაობაზე შეგიძლიათ იხილოთ:

https://iliauni.edu.ge/ge/study/masters/apply/sciences-medicine-apply

ბანერები