ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მისაღები ადგილების რაოდენობა

ვაკანტური ადგილების რაოდენობა სამაგისტრო პროგრამებზე 2019-2020 სასწავლო წლისათვის

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2019-2020 წლის შემოდგომის სემესტრისათვის აცხადებს მიღებას შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე:

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი

პროგრამა

საგამოცდო ტესტის ტიპი

ვაკანტური ადგილები

ადიქციის კვლევები

A

15

არქეოლოგია

A

15

გამოყენებითი ენათმეცნიერება

A

10

გამოყენებითი უცხო ენები
და საერთაშორისო მოლაპარაკებები / ეკონომიკა

A

20

კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპია

A

15

პოლიტიკის მეცნიერება ( საერთაშორისო ურთიერთობები, ევროპისმცოდნეობა, კავკასიის კვლევები, საბჭოთა კვლევები)

A

50

რელიგიის კვლევები

A

15

სახელოვნებო თეორიის და პრაქტიკის კვლევები

A

10

საჯარო პოლიტიკის ადმინისტრირება

A

30

სოციალური სამუშაო

A

10

სოციოლოგია

A

30

უცხო ენათა ფილოლოგია და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა

A

45

ფილოსოფია

A

15

ფსიქიკური ჯანმრთელობა

A

15

ფსიქოლოგია (სოციალური ფსიქოლოგია, განათლების ფსიქოლოგია, კლინიკური ფსიქოლოგია)

A

60

შუა საუკუნეების კვლევები (ენა, ლიტერატურა, ისტორია, ფილოსოფია, ხელოვნების ისტორია, რელიგია)

A

15


სამართლის სკოლა

პროგრამა

საგამოცდო ტესტის ტიპი

ვაკანტური ადგილები

კერძო (ბიზნეს) სამართალი

C

50

საჯარო სამართალი და პოლიტიკა

C

30

სისხლის სამართალი

C

40


ბიზნესის, განათლებისა და ტექნოლოგიის ფაკულტეტი

პროგრამა

საგამოცდო ტესტის ტიპი

ვაკანტური ადგილები

ბიზნესის ადმინისტრირება ( მენეჯმენტი, საბანკო და საფინანსო საქმე, ტურიზმის მენეჯმენტი)

B

200

Business Administration

B

50

ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი

B

30

საზოგადოებრივი ურთიერთობები

A

60

თანამედროვე არქიტექტურა და მდგრადი განვითარება

B

16

თანამედროვე მათემატიკის ძირითადი პარადიგმები და გამოყენებები

B

15

პროგრამული ინჟინერია

B

10

ენერგეტიკისა და მინერალური რესურსების მართვა და მდგრადი განვითარება

B

12

ახალი მასალები ნანოელექტრონიკისა და ნანოინჟინერიისთვის

B

3

განათლების ადმინისტრირება

A

55

სპეციალური განათლება

A

20


საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი

პროგრამა

საგამოცდო ტესტის ტიპი

ვაკანტური ადგილები

ბუნებათსარგებლობა (MsC)

A

15

გამოყენებითი გენეტიკა

A

10

დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები ( გეოლოგია, გეოფიზიკა, გეოგრაფია და GIS ტექნოლოგიები)

A

25

სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები

A

37

საკვები პროდუქტების მეცნიერება

A

6

ფიზიკა და ასტრონომია

B

17


სამაგისტრო პროგრამებზე დაშვების წინაპირობები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყველა სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის ერთ-ერთი წინაპირობა საერთო სამაგისტრო გამოცდების წარმატებით ჩაბარებაა. პროგრამებზე დაშვების სხვა პირობები შეგიძლიათ იხილოთ თითოეული პროგრამის აღწერაში.


საკონტაქტო ინფორმაცია

  • მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი

032 2 22 00 09 (200)
info.arts_sciences@iliauni.edu.ge

  • ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი

032 2 22 00 09 (180)
bte@iliauni.edu.ge

  • საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი

032 2 22 00 09 (115)
sciences_medicine@iliauni.edu.ge

  • სამართლის სკოლა

032 2 22 00 09 (301)
lawfaculty@iliauni.edu.ge

ბანერები