ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველი მაგისტრობის კანდიდატებისთვის შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდებთან დაკავშირებული დეტალური ინფორმაცია მაგისტრობის კანდიდატთა  სიების, გამოცდების ზუსტი თარიღებისა და საგამოცდო აუდიტორიების მითითებით გამოქვეყნდება არაუგვიანეს 27 აგვისტოსი.

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველი მაგისტრობის კანდიდატებისთვის შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდებთან დაკავშირებული დეტალური ინფორმაცია მაგისტრობის კანდიდატთა  სიების, გამოცდების ზუსტი თარიღებისა და საგამოცდო აუდიტორიების მითითებით გამოქვეყნდება არაუგვიანეს 26 აგვისტოსი.

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველი მაგისტრობის კანდიდატებისთვის შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდებთან დაკავშირებული დეტალური ინფორმაცია მაგისტრობის კანდიდატთა  სიების, გამოცდების ზუსტი თარიღებისა და საგამოცდო აუდიტორიების მითითებით გამოქვეყნდება 26 აგვისტოს.

ბანერები