ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ქართულის, როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა

ქართულის, როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა (ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა)

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელსაც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეწოდება „ქართულის, როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამა“, გამიზნულია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი აბიტურიენტებისთვის, რომლებსაც სურთ სწავლა საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში.

პროგრამაზე ჩარიცხვა

იმისათვის, რომ აბიტურიენტი ჩაირიცხოს ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე, უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე.

აბიტურიენტებს, რომლებიც დარეგისტრირდებიან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქართულ ენაში მომზადების პროგრამაზე, აბარებენ მხოლოდ ერთ გამოცდას ზოგად უნარებში სომხურ, აზერბაიჯანულ, აფხაზურ ან ოსურ ენაზე.

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ მიმდინარე წელს დადგენილ ვადებში (23.02.2017-31.03.2017) აბიტურიენტს შეუძლია დარეგისტრირდეს მისთვის სასურველ უნივერსიტეტში. ინფორმაცია უნივერსიტეტების შესახებ მოცემულია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გამოცემულ ყოველწლიურ ცნობარში ( www.naec.ge ).

საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის გაგრძელება

პროგრამის წარმატებით დასრულებისა და სერტიფიკატის მიღების შემდეგ სტუდენტებს ექნებათ შესაძლებლობა, დამატებითი გამოცდის ჩაბარების გარეშე სწავლა განაგრძონ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის (4 წელი - 240 კრედიტი) მათთვის სასურველ ფაკულტეტსა და პროგრამაზე https://iliauni.edu.ge/ge/study. ქართულ ენაში მომზადების პროგრამაზე მოპოვებული გრანტი გადადის ბაკალავრიატის საფეხურის დასაფინანსებლად.

რატომ უნდა ჩააბაროთ ამ პროგამაზე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ ენაში მომზადების პროგრამა ყველაზე მრავალფეროვანი, საინტერესო და ეფექტურია 2016 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით (იხ. ქართულ ენაში მომზადების ერთწლიანი პროგრამის ეფექტურობის კვლევა http://cciir.ge/upload/editor/file/CCIIR%20research%20document.pdf ).

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ამ პროგრამისთვის შემუშავებულია ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლების სპეციალური მეთოდიკა თანამედროვე მიდგომებზე დაყრდნობით, ხოლო კურსებს ატარებენ ამავე უნივერსიტეტის ქართულის, როგორც მეორე ენის მასწავლებლის პროგრამადამთავრებული მასწავლებლები, რომლებსაც აქვთ საუკეთესო თეორიული საფუძველი ამ სფეროში და, ამავდროულად, გავლილი აქვთ ინტენსიური სტაჟირების პროგრამა მენტორი-ლექტორების ხელმძღვანელობით.

მასწავლებლები, სტუდენტების საჭიროებებზე დაყრდნობით, სპეციალურად ამზადებენ მასალებს: მასალებში გამოყენებულია სტატიები, ვიდეოჩანაწერები, ფილმები აქტუალურ საკითხებზე. სტუდენტები სწავლობენ პრეზენტაციის მომზადებას აუდიტორიის წინაშე და დისკუსიის წარმართვას ქართულ ენაზე; იწერენ ინტერვიუებს ქალაქში გასვლითი დავალებების ფარგლებში, ქმნიან სხვადასხვა სახისა და ფუნქციის ტექსტებს. ასეთი აქტივობები და მეთოდურად დახვეწილი მასალა, რომელსაც შესაბამისი განათლების მქონე მასწავლებლები უძღვებიან, საშუალებას აძლევს სტუდენტს, მიღებული ცოდნა გამოიყენოს პრაქტიკაში.

სწავლება მიმდინარეობს ელექტრონულ ფორმატში, რისთვისაც პროგრამაში სპეციალურად არის კომპიუტერული და საინფორმაციო წიგნიერების კურსები, ასევე მედიაკურსები.

პროგრამა გამოირჩევა სტუდენტების ინტერესებისა და საჭიროებისადმი ინდივიდუალური მიდგომით და მუდმივი განახლების პროცესშია ყოველ სემესტრში.

პროგრამა ერთწლიანია, მოიცავს ორ 17-კვირიან სემესტრს კვირაში 24-26 აკადემიური საათის ოდენობის ენის კურსებით.

პროგრამის წარმატებით დამთავრების შემდეგ სტუდენტს შეუძლია:

  • ლექციის გაგება ქართულ ენაზე საბაკალავრო საფეხურის სხვადასხვა მიმართულებით;
  • სალექციო მასალის ათვისება;
  • დისკუსიებში მონაწილეობა;
  • ქართულ ენაზე კომუნიკაცია ქართველ თანატოლებთან (ზეპირად და წერილობით);
  • ბევრი რამ ქართული სოციოკულტურის შესახებ.

დაფინანსების შესაძლებლობები (გრანტი)

პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობას წარმოადგენს მშობლიურ (აზერბაიჯანული, სომხური, აფხაზური, ოსური) ენაზე ზოგადი უნარ-ჩვევების გამოცდის ჩაბარება. მათთვის, ვინც სომხურ ენაზე ჩააბარებს გამოცდას, შედგება სომხურენოვანი სტუდენტების რეიტინგული სია, ხოლო ვინც აზერბაიჯანულ ენაზე ჩააბარებს გამოცდას, აზერბაიჯანულენოვნების რეიტინგული სია, რომლის მიხედვითაც განაწილდება გრანტები. ქართულ ენაში მომზადების პროგრამაზე მოპოვებული გრანტი გადადის შემდეგი ეტაპის (ბაკალავრიატის) საფეხურზეც.

საკონტაქტო ინფორმაცია

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
➳  ჭავჭავაძის გამზ. #32, ოთახი D 307
☏ 2 22 00 09 (221); 22 00 09 (200)
☏ 591 05 98 97 (პროგრამის კოორდინატორი ნათია უღრელიძე)
✉ geolingvostudio@iliauni.edu.ge

 

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები