ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

რეგულაციები

ზოგადი რეგულაციები

ზოგადი რეგულაციების დოკუმენტში გაწერილია ის უფლება-მოვალეობები და ვალდებულებები, რომლებიც სტუდენტსა და უნივერსიტეტს ეკისრებათა ერთმანეთთან მიმართებაში. ასევე, დოკუმენტში მოცემულია სტუდენტების ეთიკის კოდექსი. იხილეთ თანდართული ფაილი. 

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები