ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე

სამართლის სკოლის დეკანის არჩევნების გამოცხადების შესახებ

ახალი ამბები

სამართლის სკოლის დეკანის არჩევნების გამოცხადების შესახებ

ა) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დეკანის არჩევნები გამოცხადდეს 2019 წლის 8 მაისიდან.

ბ) სამართლის სკოლის დეკანობის კანდიდატთა რეგისტრაცია და საბუთების მიღება განხორციელდეს უნივერსიტეტის კანცელარიაში 2019 წლის 10-დან 18 ივნისის ჩათვლით, 10:00-დან 18:00 საათამდე (მის.: ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზ. N3/5, უნივერსიტეტის კანცელარია).

გ) სამართლის სკოლის დეკანის არჩევნები ჩატარდეს 2019 წლის 26 ივნისს.

მოთხოვნები, რომელთაც კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს:

უნდა ჰქონდეს უმაღლესი განათლება და უნდა იყოს სამართლის სკოლის პროფესორი ან ასოცირებული პროფესორი.

კონკურსში მონაწილეობისათვის კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:

  • განცხადება ილიას უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის სახელზე;

  • პირადობის მოწმობის ასლი;

  • ორი ფოტოსურათი 3x4;

  • პროფესორის ან ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობაზე მუშაობის დამადასტურებელი ცნობა;

  • სამართლის სკოლის განვითარების კონცეფცია;

  • ავტობიოგრაფია (CV);

  • უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

  • ნებისმიერი სხვა დოკუმენტაცია ან/და პუბლიკაცია, რომელიც უკეთ წარმოაჩენს მას.

ბანერები