ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე

ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის ...
ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
სამართლის სკოლაში სისხლის სამართლის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის ...
ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე გამოყენებითი ეკონომიკის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე ...
ბანერები