ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვაკანსიები აკადემიურ თანამდებობებზე

ვაკანსიები აკადემიურ თანამდებობებზე
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე ფსიქოლოგიის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის ...
ვაკანსიები აკადემიურ თანამდებობებზე
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტზე გარემოს კვლევებისა და გეოსაინფორმაციო სისტემების მიმართულებით პროფესორის ...
ვაკანსიები აკადემიურ თანამდებობებზე
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის ...
ვაკანსიები აკადემიურ თანამდებობებზე
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე ხელოვნების და კულტურის კვლევების მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ ...
ვაკანსიები აკადემიურ თანამდებობებზე
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე ფილოლოგიის მიმართულებით (რუსული ენა და ლიტერატურა) ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ ...
ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე რელიგიის და კულტურის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე ...
ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე სოციოლოგიისა და დემოგრაფიის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე ...
ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლლების ფაკულტეტზე ბიზნესის სკოლაში ფინანსების და საბანკო საქმის მიმართულებით ასისტენტ- პროფესორის ...
ბანერები