ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

განცხადებები

პროფესიული სტუდენტების, დიპლომირებული სპეციალისტის საგანმანათლებლო პროგრამის (პროფესიული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა) სტუდენტების საყურადღებოდ

განცხადებები

დიპლომირებული სპეციალისტის საგანმანათლებლო პროგრამის (პროფესიული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა) სტუდენტს/ პროფესიულ სტუდენტს, რომელსაც შეჩერებული აქვს სტატუსი და სტატუსის შეჩერებიდან გასულია 2 ან მეტი წელი,  შეუძლია, არაუგვიანეს 2017 წლის 18 სექტემბრისა, განცხადებით მიმართოს უნივერსიტეტს 2017-2018 წლის შემოდგომის სემესტრიდან სტატუსის აღდგენის შესახებ. დიპლომირებული სპეციალისტის საგანმანათლებლო პროგრამის (პროფესიული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა) იმ სტუდენტს/ პროფესიულ სტუდენტს, რომლის სტატუსის აღდგენაც არ მოხდება 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის და მისი სტატუსის შეჩერებიდან გასულია 2 ან მეტი წელი, შეუწყდება  პროფესიული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის სტატუსი.

ბანერები