ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

ინფორმაცია „არგუსის“ არჩევის რეჟიმში ჩართვის შესახებ

ახალი ამბები

ბაკალავრიატის საფეხურის პირველი სასწავლო წლის სტუდენტებისა და სამართლის სკოლის ყველა სემესტრის სტუდენტებისათვის სისტემა „არგუსი“ არჩევის რეჟიმში ჩაირთვება 1-მარტს, 12:00 საათზე.

ბაკალავრიატის საფეხურის მეცნიერებათა და ხელოვნების, საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო ფაკულტეტების (მე-2, მე-3, მე-4 და დამატებითი წლის) სტუდენტებისთვის სისტემა „არგუსი“ არჩევის რეჟიმში ჩაირთვება 1-ლ მარტს, 14:00 საათზე.

ბიზნესის სკოლის ბაკალავრიატის საფეხურის (მე-2, მე-3, მე-4 და დამატებითი წლის) სტუდენტებისთვის სისტემა „არგუსი“ არჩევის რეჟიმში ჩაირთვება 1-ლ მარტს, 16:00 საათზე.

არჩევის რეჟიმი გაითიშება 16 მარტს, 18:00 საათზე.

მაგისტრატურის, დოქტორანტურის საფეხურების სტუდენტებისთვის სისტემა „არგუსი“ არჩევის რეჟიმში ჩაირთვება 2 მარტს, 12:00 საათზე.

არჩევის რეჟიმი გაითიშება 23 მარტს, 18:00 საათზე.

სტუდენტებს, რომლებსაც ექნებათ ფინანსური დავალიანება, არგუსზე წვდომა შეეზღუდებათ.

ავტორიზაციის გავლა შესაძლებელია ვებგვერდზე: http://argus.iliauni.edu.ge

რეგისტრაციასთან დაკავშირებით იმუშავებს ცხელი ხაზი: 222 00 09 (155)


მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი

222 00 09 (213) – პირველი წლის სტუდენტებისა და ზოგადი მოდულის კოორდინატორი

222 00 09 (211, 224) – ფინანსური საკითხების კოორდინატორი

ბიზნესის სკოლა

222 00 09 (182) – ფინანსური საკითხების კოორდინატორი

222 00 09 (195) – პროგრამის კოორდინატორები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი

222 00 09 (134) – სტუდენტთა საინფორმაციო ცენტრი

222 00 09 (136) – პროგრამის კოორდინატორები

სამართლის სკოლა

222 00 09 (303) – სტუდენტთა საინფორმაციო ცენტრი

ბანერები