ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

ინფორმაცია „არგუსის“ არჩევის რეჟიმში ჩართვის შესახებ

ახალი ამბები

ბაკალავრიატის საფეხურის პირველი სასწავლო წლის სტუდენტებისა  და სამართლის სკოლის ყველა სემესტრის სტუდენტებისათვის სისტემა „არგუსი“ არჩევის რეჟიმში ჩაირთვება 21 სექტემბერს, 12:00 საათზე.

ბიზნესის სკოლის ბაკალავრიატის საფეხურის, მეცნიერებათა და ხელოვნების, საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო ფაკულტეტის  (მე-2, მე-3, მე-4 და დამატებითი წლის) სტუდენტებისთვის სისტემა „არგუსი“ არჩევის რეჟიმში ჩაირთვება 21 სექტემბერს, 15:00 საათზე.

მაგისტრატურის, დოქტორანტურის საფეხურების სტუდენტებისთვის სისტემა „არგუსი“ არჩევის რეჟიმში ჩაირთვება 27 სექტემბერს, 12:00 საათზე.

სტუდენტებს, რომლებსაც გაფორმებული აქვთ სწავლის საფასურის ყოველთვიური გადახდის შეთანხმება, არგუსზე წვდომა არ შეეზღუდებათ.

რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია ვებგვერდზე: http://argus.iliauni.edu.ge

რეგისტრაციასთან დაკავშირებით იმუშავებს ცხელი ხაზი: 222 00 09 (155)

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი 

222 00 09 (213)  პირველი წლის სტუდენტებისა და ზოგადი მოდულის კოორდინატორი

222 00 09 (211, 224)   ფინანსური საკითხების კოორდინატორი 

ბიზნესის სკოლა 

222 00 09 (182)  ფინანსური საკითხების კოორდინატორი 

222 00 09 (195)  პროგრამის კოორდინატორები 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი 

222 00 09 (134)  სტუდენტთა საინფორმაციო ცენტრი

222 00 09 (136)  პროგრამის კოორდინატორები 

სამართლის სკოლა 

222 00 09 (303)  სტუდენტთა საინფორმაციო ცენტრი

ბანერები