ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ინსტიტუციური განვითარების პროექტები

ინსტიტუციური განვითარების პროექტები

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს როგორც განათლების გაძლიერებას, ასევე სწავლებას მშვიდობის შემსწავლელი მეცნიერების მიმართულებით თბილისისა და კონფლიქტური რეგიონების უნივერსიტეტებში დამამთავრებელ საფეხურზე. აკადემიური კურსის სწავლება იგეგმება 4 ძირითად უმაღლეს სასწავლებელში, ასევე, დაგეგმილია მოსამზადებელი კურსები გორისა და ზუგდიდის სტუდენტებისათვის.

პროექტის კონკრეტული მიზანია:

  • უზრუნველყოს საქართველოში ფაკულტეტებზე  სამიზნე ჯგუფის შესაძლებლობების განვითარება, რათა უპასუხოს ევროპულ სტანდარტებს ბოლონიის პროცესების შესაბამისად.
  • შექმნას მშვიდობის შემსწავლელი მეცნიერების მოდულები შესაბამის აკადემიურ პროგრამებში საქართველოს პარტნიორ უნივერსიტეტებში.
  • აღჭურვოს საქართველოს უნივერსიტეტები თანამედროვე სასწავლო რესურსით.
  • დააარსოს მშვიდობის შემსწავლელი მეცნიერების ინსტიტუტი კავკასიის უნივერსიტეტის ბაზაზე და უნივერსიტეტებს შორის შეიქმნას ქსელი.
  • სამომავლოდ გაზარდოს ცნობიერება მშვიდობიანი პროცესების მიმართ საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებში უნივერსიტეტის სტუდენტების მომზადების საფუძველზე.

პროექტის კოორდინატორია დუბლინის უნივერსიტეტი (ირლანდია).

აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს  ინკლუზიური, ეთნიკური ჯგუფების, ქალთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობასა და ხარისხის გაუმჯობესებას როგორც საქართველოში, ასევე ისრაელში. პროექტის მიზანია, ინსტიტუციონალური შესაძლებლობებით გააძლიეროს და მხარი დაუჭიროს 4 ძირითად მიმართულებას (ბავშვთა მოვლა, კლინიკური და  პროფესიული პრაქტიკა, სწავლა და შეზღუდული შესაძლებლობები, აკადემიური მხარდაჭერა) და ხელმისაწვდომი გახადოს განათლება აუდიტორიის მიღმა ციფრულ გარემოში, შესაბამისად კი, ხელმისაწვდომი გახდება  უკვე არსებული კურსები. პროექტი ხელს უწყობს ცნობიერების ამაღლებას. მნიშვნელოვანია,  რომ პროექტის შედეგი იყოს გრძელვადიანი და მიმართული კონკრეტული  სამიზნე ჯგუფისაკენ.

პროექტის კოორდინატორია ჰაიფას უნივერსიტეტი (ისრაელი.

პროექტის მიზანია განხორციელდეს ინტერდისციპლინარული რეფორმა უმაღლესი განათლების პროგრამაში სამაგისტრო დონეზე და მოხდეს ინტეგრირება გეოინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით (GIT), კერძოდ კი, კულტურული მემკვიდრეობის დოკუმენტების, ტურიზმის მენეჯმენტისა და მეწარმეობის მიმართ.

პროექტი ხელს უწყობს სამი ძირითადი მხარის თანამშრომლობას, ესენია: უნივერსიტეტი, მეწარმეობა და ადმინისტრაცია. კურიკულუმის რეფორმა ავითარებს 3 ძირითად ეროვნულ და რეგიონალურ პრიორიტეტს საქართველოსა და სომხეთში: გეოსაინფორმაციო ტექნოლოგიებს, კულტურული მემკვიდრეობისა და დოკუმენტაციის  დაცვას. ასევე ხელს უწყობს ტურიზმის ბიზნესსა და მეწარმეობას.

პროექტის კონკრეტული მიზნებია:

  • შეიქმნას ინტერდისციპლინარული სამაგისტრო სპეციალობები GIT-ში კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმისათვის, ინტეგრირებული მარკეტინგი და სამეწარმეო უნარები, რომლებიც ორიენტირებული იქნება ადგილობრივ სამეწარმეო უნარებზე, რათა, ბოლონიის პროცესების მითითებების თანახმად, მოხდეს ადგილობრივი მეწარმეობის კონსოლიდაცია.
  • პარტნიორ ქვეყნებში ჩამოყალიბდეს გეოსაინფორმაციო ტურიზმის ტექნოლოგიური ცენტრები  (GTTC), რათა შეიქმნას სამი ახალი GIS-ლაბორატორია ტურიზმის ეკონომიკის დეპარტამენტში და განახლდეს არსებული ტექნიკური აღჭურვილობა პარტნიორი ქვეყნების უნივერსიტეტებში.
  • ხელი შეუწყოს უმაღლესი განათლების დაწესებულებებში პროფესიონალთა განვითარებას, რათა შეიქმნას ინტერდისციპლინარული სასწავლო მოდულები.
  • გადაამზადოს აკადემიური პერსონალი GIT-ის, ტურიზმის მენეჯმენტისა და მეწარმეობის მხრივ.

პროექტის კოორდინატორია ვალენსიის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი (ესპანეთი).

ბანერები