ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ასისტენტ-პროფესორი ბელა ჯაფოშვილი გაემგზავრა Abo Akademi University-ში

ზოოლოგიის ინსტიტუტის იხტიოლოგიისა და ჰიდრობიოლოგიის ლაბორატორიიის გამგე, ასისტენტ-პროფესორი ბელა ჯაფოშვილი Coimbra group scholarship-ით (1.06.2010-31.08.2010) გაემგზავრა Abo Akademi University-ში http://www.abo.fi/student/biovetmiljoochmarinbiologi. ამჟამად მუშაობს ჰელსინკის უნივერსიტეტის Tvarminne Zoological Station-ში, http://luoto.tvarminne.helsinki.fi/english/  სადაც ტარდება საველე და ექსპერიმენტულ კვლევები  პროფესორ კაი ლინდსტრომის ჯგუფთის მიერ. კვლევები ეხება თევზებსა და ეკოლოგიას გამრავლების პერიოდში, ბუდის აგების ინსტინქტის თავისებურებებს მამრებში, მამრობითი მზრუნველობის ევოლუციას და სხვა. კვლევის ობიექტად გამოყენებულია Pomatoschistus minutus.

ბანერები