ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოქვეყნებული ნაშრომები

გამოქვეყნებული ნაშრომები

მალხაზ მაცაბერიძე

 • მონოგრაფია

ქართული პოლიტიკური აზროვნების ანალიზის სათავეებთან თბილისი, „ახალი აზრი“, 2016

 • სახელმძღვანელო

სკოლები და კონცეფციები (მოსკა, პარეტო, მიხელსი, ბენტლი). სალექციო კურსი. თბილისი, „ახალი აზრი“, 2016

 • კრებული

ივანე ჯავახიშვილის ორი ლექცია საქართველოს სამხრეთი საზღვრის შესახებ, თბილისი, „ახალი აზრი“, 2016
ერიხ ობსტი საქართველოს გეოპოლიტიკის შესახებ,თბილისი, „ახალი აზრი“, 2016
ფრიდრიხ რატცელის ანთროპოგე-ოგრაფია - გერმანული გეოპოლიტიკის დასაწყისი თბილისი, „ახალი აზრი“, 2016

 • სტატია

Грузинская Демократическая Республика (1918-1921): Поиск нейтралитета, 2016, № 21 Кавказ и Мир. Международный научный журнал
Конституционные метаморфозы института президента в постсоветской Грузии,в кн.: Georgia and Moldova: Experience of Duilding Democratic State. Tbilisi, TSU, 2016,
Transformation of Historical Memory Before the Restoration of Independence of Georgia (1989-1991),The May 26th in the Context of the Memory Politics. Tbilisi, Institute of Political Sciences, “Akhali Azri”, 2016
ზურაბ ავალიშვილი „დიდი სივრცეების“ პოლიტიკის შესახებ, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი. შრომათა კრებული N 12, 2016
Victor Nozadze on Geopolitics of the Caucasus, January 2016, Vol.4, No 1, International Relations and Diplomacy
Georgia between the EU and Russia: the Dynamic of public Opinion, “Post-Soviet States Between Russia and the EU: Analysing Special Circumstances and Politikal Tendencies. Chishinau, CEP USM, 2016

მანანა დარჩაშვილი

 • სტატია 

УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В СОВРЕМЕННОЙ ГРУЗИНСКОЙ ПОЛИТИКЕ, საქართვეელო-მოლდავა დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის გამოცდილება, თბილისი
Evenings Dedicated to 26th of May and Mixako Tsereteli, The May 26th in the Conteqst of the Memory POlitics
მიხაკო წერეთელი საქართველოს ევროპული პოლიტიკური კურსის შესახებ (XX-ის დასაწყისი), საერთშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საზოგადოება და ხელისუფლება“ 2016 წელი, თბილისი
ქალათა პოლიტიკური მონაწილეობის საკითხი საქართველოში, საერთაშორისო კრებული „გენდერი და მსოფლიო“ 2016წ. #3 , თბილისი
სამოქალაქო სექტორი და სახელმწიფო ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის შესახებ თანამედროვე საქართველოში, თბილისი
Михако Церетели о европейском политическом курсе Грузии, КавКаз и Мир - Международный научный журнал 2016 წ.
The Compatibility of Women's Involvement in Politics n the process of Eurointegration in Modern Georgian Reality, Journal of Liberty and International Affairs | Vol. 2, No. 2, 2016,Vol. 2, No. 2, 2016, მაკედონია

ალა ბიბილაშვილი

 • მონოგრაფია

ინგუშეთის სოციალ-პოლიტიკური და ეთნოკონფესიური განვითარების პრობლემები საუკუნეთა მიჯნაძე, თბილისი

 • სტატია

ჩრდილოეთ კავკასია: ეთნონაციონალიზმიდან ისლამურ რადიკალიზმამდე, საერთაშორისო რეცენზირებადი ჟურნალი "კავკასია და მსოფლიო",№ 21, თბილისი

ოთარ ჯანელიძე

 • მონოგრაფია

ოთარ ჯანელიძე, გიორგი გაბუნია, ლევ ტოლსტოი და ქართველი ახალგაზრდობა, თბილისი, გამომცემლობა ,,მწიგნობარი“

 • სტატია

ქართული ემიგრაციის მემარჯვენე ფრთა 1921-1923 წლებში (გიორგი მაჩაბლის წერილების მიხედვით);გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი,ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული #12, თბილისი
ქართული სოფელი საუკუნეთა გასწვრივ;დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის შრომათა კრებული, # 2,თბილისი
ქართული ემიგრაციის თურქული ფურცლები (1921-1924 წწ.), გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ქართულ-თურქული სამეცნიერო კონფერენცია, 11-12 დეკემბერი, 2015,გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული #14. თბილისი
ივანე ჯავახიშვილის საჯარო ლექციები თბილისსა და ქუთაისში, ჟურნალი ,,ანალები", 2016, # 12, თბილისი
ივანე ჯავახიშვილის საზოგადოებრვ-პოლიტკური მოღვაწეობის ისტორიიდან 1918-1921 წლებში, ჟურნალი ,,ანალები", 2016, # 12, თბილისი
1924 წლის აგვისტოს აჯანყების საერთაშორისო გამოძახილი;90ème anniversaire de l’insurrection nationale Georgienne de 1924, პარიზი-თბილისი. ფრანგული ტექსტი იხ. აგრეთვე:http://www.samchoblo.org/otar_janelizis_moxseneba.htm
1924 წლის აჯანყების გაკვეთილები, ème anniversaire de l’insurrection nationale Georgienne de 1924, პარიზი-თბილისი. ფრანგული ტექსტი იხ. აგრეთვე:http://www.samchoblo.org/otar_janelizis_moxseneba.htm

სალომე დუნდუა

 • სახელმძღვანელო

ს. დუნდუა, ზ. აბაშიძე,ქ. მუხიგული, თ. ქარაია, დემოგრატია და მოქალაქეობა (საქართველო სტუდენტებისთვის, მეორე გადამუშავებული გამოცემა), თბილისი, 2016 წელი

 • სტატია

“Social Policy and Modern Georgia”, (სოციალური პოლიტიკა და თანამედროვე საქართველო), საქართველო და მოლდოვა: დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის გამოცდილება (ინგლისურენოვანი გამოცემა), თბილისი, 2016
ს. დუნდუა, ზ. აბაშიძე, თ. ქირია, “Reconstruction of History and Politics of “Memory” in Action: Case of Georgia”, “Athenaeum” 2016, პოლონეთი, ვარშავა (Polish Political Science Studies (იბეჭდება)
ს. დუნდუა, თ.ქირია, “No to Khudoni Hydropower Plant!” – Social Movement in Georgia", Contention: The Multidisciplinary Journal of Social Protest, დიდი ბრიტანეთი, კემბრიჯი (მიღებულია დასაბეჭდად)

ვაჟა კეშელავა

 • სტატია

პატარა სახელმწიფოების სუვერენიტეტის პროლემები გლობალიზაციის კონცექსტში "საქართველო მოლდოვა:დემოგრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის გამოცდილება", კიშინოვი, მოლდოვის რესპუბლიკა, 2016

თეიმურაზ ქარელი

 • სტატია

უფროსკლასელ მოსწავლეტა პოლიტიკური სოციალიზაცია - იაკობ გგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, I, თელავი, 2016
პოლიტიკური სოციალიზაციის კვლევა საქართველოსი - იაკობ გგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, I, თელავი, 2016

ეკა დარბაიძე

"ქალთა პოლიტიკური წარმომადგენლობა პოსტსაბჭოთა საქართველოში" - თსუ-სა და მოლდოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტისსაერთაშორისო კონფერენციის მასალების კრებული, თბილისი, 2016
"პოლიტიკური პარტიების გენდერული პოლიტიკა 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე", სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის CELA-ს საერთაშორისო კონფერენცია "სამოქალაქო გაანათლების მდგომარეობა პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოებში: ფორმალურიდან არაფორმალურ პრაქტიკამდე, თბილისი, 2016
"სელექციური აბორტი, როგორც გენდერციდი საქართველოში", თსუ-ს IV საერთაშორისო კონფერენცია "სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა", 7-8 ივნისი, 2016 წ.

ირაკლი ჩხაიძე

 • სტატია

ეთნიკურიდან მრავალეთნიკური ერისკენ: ნაციონალიზმის დინამიკა საქართველოში დამოუკიდებლობის შემდეგ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ისტორია, ხელოვნება, ლიტერატურა, კულტურა" მასალები, თბილისი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 2016 წ.

 

ბანერები