ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოქვეყნებული ნაშრომები

ეკოლოგიის ინსტიტუტის პუბლიკაციები

 • რაოდენობრივი ეკოლოგიის პროგრამა 

2008-2016 წწ.

 1. Gavashelishvili A, D Tarkhnishvili. 2016. Biomes and human distribution during the last ice age. Global Ecology and Biogeography, DOI: 10.1111/geb.12437 ISI IF 5.84
 2. Mumladze, L., Asanidze, Z., Walther, F., Hausdorf, B. (2017). Beyond elevation: Testing the climatic variability hypothesis versus Rapoport’s rule in vascular plant and snail species in the Caucasus. Oecologia (Accepted). ISI IF 2.902
 3. Chaladze G. 2016. Heterosexual Male Carriers Could Explain Persistence of Homosexuality in Men: Individual-Based Simulations of an X-Linked Inheritance Model. Archives of Sexual Behavior, 1-7. ISI IF 2.704
 4. Tarkhnishvili D, M. Murtskhvaladze, CL Anderson. 2017. Coincidence of genotypes at two loci in two parthenogenetic rock lizards: how backcrosses might trigger adaptive speciation. Biological Journal of the Linnean Society (Accepted) ISI IF 1.984
 5. Murvanidze M, L Mumladze. 2016. Annotated checklist of Georgian oribatid mites. Zootaxa 4089 (1), 1-81. ISI IF 0.994
 6. Tarkhnishvili D, M Gabelaia, L Mumladze, M Murtskhvaladze. 2016. Mitochondrial phylogeny of the Darevskia saxicola complex: two highly deviant evolutionary lineages from the easternmost part of the range. he Herpetological Journal 26 (2), 175-182. ISI IF 0.808
 7. Tarkhnishvili D, A. Gavashelishvili, M Murtskhvaladze (2017) Landscape Complexity in the Caucasus Impedes Genetic Assimilation of Human Populations More Effectively Than Language or Ethnicity. Human Biol. (Accepted). ISI IF 0.857
 8. Japoshvili, B., Mumladze, L., Murvanidze, L. (2017). The population of Carssius gibelio (Bloch, 1782) and its parasites in Madatapa Lake (South Georgia). Iran J Fish Sci (Accepted). ISI IF 0.393
 9. Murvanidze M, L Mumladze, T Arabuli, S Barjadze, M Salakaia. 2016. Oribatida diversity in different microhabitats of Mtirala National Park. J. Acarol. Soc. Jpn 25 (Supplement1), S35-S49. ISI IF N/A
 10. Bakhtadze, N.G., Chakvetadze, N.L., Mumladze, L.J., Bakhtadze, G.I., & Tskhadaia, E.A., (2016). Karyological Data of Terrestrial Mollusks (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) of Georgia. Proceedings of the Institute of Zoology 12/2016; XXV: 23-27 ISI IF N/A
 11. Gabelashvili, S., Bikashvili, A., Shubitidze, Z., Gioshvili, M., Pankvelashvili, E., Mumladze, L., & Japoshvili, B. (2016). Family level diversity and distribution of macroinvertebrates of Madatapa, Khanchali and Bughdasheni lakes in Javakheti plateau (South Georgia). Proceedings of the Institute of Zoology 12/2016; XXV: 117-127 ISI IF N/A
 12. Mumladze, L., & Paposhvili, N. (2016). A New Addition to the Malacofauna of Georgia – Eobania Vermiculata is Replenishing its Range. Proceedings of the Institute of Zoology 12/2016; XXV:153-155 ISI IF N/A
 13. Seehausen, M., Schröter, A., Mumladze, L., Grebe, B. (2016) Additional Odonata records from Georgia, southern Caucasus ecoregion,with the first record of Ischnura fountaineae (Odonata:Coenagrionidae). Notulae Odonatologicae. 8 (8), 266-283 ISI IF N/A
 14. Gabelaia, M., Tarkhnishvili, D. and Murtskhvaladze, M. 2015. Phylogeography and morphological variation in a narrowly distributed Caucasian rock lizard, Darevskia mixta. Amphibia-Reptilia 36: 45-54.
 15. Mumladze, L., Murvanidze, M., Maraun, M. & Salakaia, M. (2015). Oribatid mite communities along an elevational gradient in Sairme gorge (Caucasus). Experimental and Applied Acarology. 66(1), 41-51.
 16. Farhadinia, M. S., Farahmand, H., Gavashelishvili, A., Kaboli, M., Karami, M., Khalili, B., Montazamy, S. 2015. Molecular and craniological analysis of leopard, Panthera pardus (Carnivora: Felidae) in Iran: support for a monophyletic clade in Western Asia. Biological Journal of the Linnean Society 114: 721-736.
 17. Lewis NS, Verhagen JH, Javakhishvili Z, Russell CA, Lexmond, P. et al (20 authors). 2015. Influenza A virus evolution and spatio-temporal dynamics in Eurasian Wild Birds: A phylogenetic and phylogeographic study of whole-genome sequence data. Journal of General Virology
 18. Tarkhnishvili D. 2014. Rana macrocnemis. In: Grossenbacher, K. (ed.), Handbuch Amphibien & Reptilien Europas. Aula-Verlag, Germany.
 19. 2. Kopaliani, N., Shakarashvili, M., Gurielidze, Z., Qurkhuli, T. & Tarkhnishvili, D. 2014. Gene flow between wolves and shepherd dogs in the Caucasus. J. Hered. (in press).
 20. Mumladze L, Cameron RAD, Pokryszko BM. 2014. Endemic land molluscs in Georgia (Caucasus): how well are they protected by existing reserves and national parks? Journal of Molluscan Studies 80: 67-73.
 21. Tarkhnishvili D, Murtskhvaladze M, Gavashelishvili A. 2013. Speciation in Caucasian lizards: climatic dissimilarity of the habitats is more important than isolation time. Biological Journal of the Linnean Society, 109, 876-892.
 22. Mumladze L., Tarkhnishvili D., Murtskhvaladze M. 2013. Systematics and evolutionary history of large endemic snails from the Caucasus (Helix buchii and H. goderdziana) (Helicidae) American Malacological Bulletin 31 (2), 225-234. 
 23. Mumladze L, Murvanidze M, Behan-Pelletier V. 2013. Compositional patterns in Holarcticpeat bog inhabiting oribatid mite (Acari: Oribatida) communities Pedobiologia 55 (1), 41-48
 24. Murvanidze M, Mumladze L, Arabuli T, Kvavadze E. 2013. Oribatid mite colonization of sand and manganeze tailing sites. Acarologia 53 (2), 203-215
 25. Japoshvili B, Mumladze L, Kucuk F. 2013. Invasive Carassius Carp in Georgia: Current state of knowledge and future perspectives. Current Zoology, in press
 26. Mumladze L. 2013. Shell size differences in Helix lucorum Linnaeus, 1758 (Mollusca: Gastropoda) between natural and urban environments. Turk J. Zool. 36: 1-7
 27. Lewis NS , Z Javakhishvili, CA Russell, A Machablishvili, P Lexmond, JH ..2013.Avian Influenza Virus Surveillance in Wild Birds in Georgia: 2009–2011. PloS one 8 (3), e58534 2008-2012: 20
 28. Tarkhnishvili, D. 2012: Evolutionary History, Habitats, Diversification, and Speciation in Caucasian Rock Lizards. Advances in Zoology Research. Owen P. Jenkins, Ed. 2, 79-120. Nova Scientific Publishers, NY.
 29. Tarkhnishvili D., Gavashelishvili A., Mumladze L. 2012: Palaeoclimatic models help to understand current distribution of Caucasian forest species. Biological Journal of the Linnean Society. 105: 231-248.
 30. Khorozyan I, Malkhasyan A, Murtskhvaladze M. 2012. The striped hyaena Hyaena hyaena (Hyaenidae, Carnivora) rediscovered in Armenia. Folia Zoologica 60: 253-261.
 31. Murtskhvaladze M., Gurielidze Z., Kopaliani N., Tarkhnishvili D. 2012: Gene introgression between Gazella subguturrosa and G. marica: limitations of maternal inheritance analysis for species identification with conservation purposes. Acta Theriologica DOI 10.1007/s13364-012-0079-8.
 32. Gavashelishvili A, McGrady M, Ghasabian M, Bildstein KL. 2012. Movements and habitat use by immature Cinereous Vultures (Aegypius monachus) from the Caucasus. Bird Study 59 (4): 449-462.
 33. Chaladze G. 2012: Climate-based model of spatial pattern of the species richness of ants in Georgia. Journal of Insect Conservation. DOI: 10.1007/s10841-012-9464-5
 34. Murvanidze M, Mumladze L, Arabuli T, Kvavadze E. 2011. Landscape distribution of oribatid mites (Acari, Oribatida) in Kolkheti National Park (Georgia, Caucasus). Zoosymposia 6: 221-233.
 35. Murvanidze M, Kvavadze E, Mumladze L, Arabuli T. 2011. Comparison of Earthworms (Lumbricidae) and Oribatid Mite (Acari, Oribatida) Communities in Natural and Urban Ecosystems. Vestnik Zoologii, 45: 16-24.
 36. Pokryszko B, Cameron R, Mumladze L, Tarkhnishvili D. 2011: Forest snail faunas from Georgian Transcaucasia: patterns of diversity in a Pleistocene refugium. Biological Journal of the Linnean Society. 102: 239-250.
 37. Tarkhnishvili, D. Chaladze, G. et al., 2011. Georgian biodiversity database. www.biodiversity-georgia.net 
 38. Tarkhnishvili D., Gavashelishvili A., Avaliani A., Murtskhvaladze M., Mumladze L. 2010: Unisexual rock lizard might be outcompeting its bisexual progenitors in the Caucasus. Biological Journal of the Linnean Society. 101: 447-460.
 39. Murtskhvaladze M., Gavashelishvili A., Tarkhnishvili D. 2010: Geographic and genetic boundaries of brown bear (Ursus arctos) population in the Caucasus. Molecular Ecology. 19: 1829-1841.
 40. Gavashelishvili A, Javakhishvili Z. 2009: Combining Radio-Telemetry and Random Observations to Model the Habitat of Caucasian Grouse (Tetrao Mlokosiewiczi). Oryx. 44: 491-500. 
 41. Tarkhnishvili D., Serbinova I., Gavashelishvili A. 2009: Modelling the range of Syrian spadefoot toad (Pelobates syriacus) with combination of GIS-based approaches. Amphibia-Reptilia. 30: 401-412
 42. Sayim, F., Baskale, E., Tarkhnishvili, D. Kaya, U. 2009. Some water chemistry parameters of breeding habitats of Caucasian salamander, Mertensiella caucasica in the Western Lesser Caucasus. Comptes Rendus Biologies, Vol. 332, No. 5. (May 2009), pp. 464-469.
 43. Tarkhnishvili D., Kaya U. 2009: Status and Conservation of the Caucasian Salamander (Mertensiella caucasica). In: Zazanashvili, N., Mallon, D. (eds), Status And Protection of Globally Threatened Species in The Caucasus, pp. 157-165.
 44. Gavashelishvili A. 2009: GIS-based Habitat Modeling of Mountain Ungulate species in the Caucasus Hotspot. In: Zazanashvili, N., Mallon, D. (eds), Status And Protection of Globally Threatened Species in The Caucasus, pp. 74-82
 45. Sinsch U., Schneider H. & Tarkhnishvili D. 2008 Bufo bufo Superspecies – Erdkröten-Artenkreis. PP. 191-335 In: Grossenbacher, K. (ed.), Handbuch Amphibien & Reptilien Europas. Aula-Verlag, Germany
 46. Mumladze L., Tarkhnishvili D., Pokryszko B. 2008: A new species of the genus Helix from south-western Georgia. Journal of Conchology 39: 483-485. 
 47. Kvavadze E, Rukhadze L, Nikolaishvili V, Mumladze L. 2008. Botanical and zoological remains from an early medieval grave at Tsitsamuri, Georgia. Vegetation History and Archaeobotany 17 (1), 217-224
 48. Angus RB, Galián J, Wrase DW, Chaladze G. 2008. The western Palaearctic species of the Pterostichus nigrita (Paykull) complex, with the description of a new species from Spain and a new subspecies of P. nigrita from Anatolia (Coleoptera, Carabidae). Nouv Rev Entomol 25, 297-316
 49. Gavashelishvili A., Lukarevsky V. 2008: Modelling the habitat requirements of the leopard Panthera pardus in West and Central Asia. Journal of Applied Ecology 45: 579-588.
 50. Poulakakis N, Antoniou A, Mantziou G, Parmakelis A, Skartsi T, Vasilakis D, Elorriaga J, De La Puente J, Gavashelishvili A, Ghasabyan M, Katzner T, Mcgrady M, Batbayar N, Fuller M, Natsagdorj T, 2008. Population structure, diversity, and phylogeography in the near‐threatened Eurasian black vultures Aegypius monachus (Falconiformes; Accipitridae) in Europe: insights from microsatellite and mitochondrial DNA variation. Biological Journal of the Linnean Society, 95: 859-872.
 51. Tarkhnishvili D., Kaya U., Gavashelishvili A., Serbinova I. 2008: Ecological Divergence between two Evolutionary Lineages of the Caucasian Salamander: Evidence from the GIS analysis. Herpetological Journal. 18: 155-163

 • მსხვილი ძუძუმწოვრების ეკოლოგიის პროგრამა 

2006-2013 წწ.

 1. Shvelidze T (2016). First Record of Oithona davisae Ferrari and Orsi, 1984 (Copepoda, Cyclopoida) and Seasonal Variations in the Georgian Black Sea Coast. Acad. J. Sci. Res. 4(11): 424-428.
 2. Rutkowski R, Krofel M, Giannatos G, Ćirović D, Männil P, Volokh A., Lanszki J, Heltai M, Ovidiu C. Banea, Hayrapetyan V, Kopaliani N , Miliou A.,. Tryfonopoulos G., Lymberakis P, Penezić A., Pakeltytė G., Suchecka E., Bogdanowicz W. 2015. A European Concern? Genetic Structure and Expansion of Golden Jackals (Canis aureus) in Europe and the Caucasus. PLOS ONE. November 5, 2015DOI: 10.1371/journal.pone.0141236
 3. Mallon D., Weinberg P. and N. Kopaliani. Status of the Prey Species of the Leopard in the Caucasus. Cat News Special Issue. No 2. IUCN. Species Survival Commission.Cat Specialis Group. Stampfli Publikationen AG, Bern,witzerland. 2007.
 4. Lukarevsky V., Akkiev M., Askerov E., AgiliA., Can E., Gurielidze Z, Kudaktin A., Malkhasyan A and Yarovenko Y. Status of the Leopard in the Caucasus. Cat News Special Issue. No 2. IUCN. Species Survival Commission.Cat Specialis Group. Stampfli Publikationen AG, Bern, Switzerland. 2007.
 5. Kopaliani N., Gurielidze Z. Status of Turs in Georgia and Conservation Action Plan. Status and Protection of Globally threatened species in the Caucasus. CEPF /WWF. 2009.
 6. Murtskhvaladze M., Gurielidze Z., Kopaliani N., Tarkhnishvili D. Gene introgression between Gazella subguturrosa and G. marica: limitations of maternal inheritance analysis for species identification with conservation purposes. Acta Theriologica. 4, 383-386. 2012.
 7. Bogdanowicz W, Dabrowski M, Hayrapetyan V, Kopaliani N, Pilot M, Tsingarska E, Yavruyan E. Genetic variability of the grey wolf Canis lupus in the Caucasus in comparison with Europe and the Middle East: Distinct or intermediary population? PLOS ONE . 2014
 8. Kopaliani N, Shakarashvili M, Gurielidze Z, Qurkhuli T and Tarkhnishvili D. Hybridization of wolf and dog in Georgia (Caucasus): introgression of wolf alleles into shepherd dog population . The Journal of Heredity. 2014.
 9. ზ. გურიელიძე, ნ. კოპალიანი, ნ. დევიძე, მ. შაქარაშვილი, შავი ზღვის ბიომრავალფეროვნება. სიტუაციის ანალიზი (ქართულად და ინგლისურად). GIZ. 96 გვ. 2012.

 • „მაღალმთის ეკოსისტემების კვლევის პროგრამა 

2006-2016 წწ.

რეფერირებად საერთაშორისო პერიოდულ გამოცემებში (ISI Impact Factor ≥ 0.5):

 1. Winkler M., A. Lamprech, K. Steinbauer, K. Hülber, J-P. Treurillat, F. Breiner, P. Choler, S. Ertl, G.A. Giron, G. Rossi, P. Vittoz, M. Akhalkatsi, Ch. Bay, J.L. Alonso, T. Bergström, M.L. Carranza, E. Corcket, J. Dick, B. Ershbamer, R. F. Calzado, A. M. Forsaa, R. G. Gavilan, D. Chosn, Kh. Gigauri, D. Huber, R. Kanka, G. Kazakiz, M. Klipp. J. Kollar, T. Kudernatsch, P. Lersson, M. Mallaun, O. Michelsen, P. Moiseev, D. Moiseev, Ulf, Mollau, J.M. Mesa, U.M. di Cella, L. Nagy, M. Petey, M. Puscas, Ch. Rixen, A. Stanisci, M. Suen, A. O. Syverhuset, M. Tomaselli, P. Unterluggauer, T. Ursu, L. Villar, M. Gottfried and H. Pauli (2016): The rich sides of mountain summits-a pan-European view on aspect preferences of alpine plants. Journal of Biogeography 43: 2261-2273. (ISI Impact factor: 3.99) 
 2. Gigauri Kh., Akhalkatsi M., Abdaladze O., Nakhutsrishvili G. (2016): Alpine plant distribution and thermic vegetation indicator on GLORIA summits in the Central Greater Caucasus. Pakistan Journal of Botany, 48(5): 1893-1902 (ISI Impact factor: 0.658) 
 3. Bussmann, R.W., Zambrana, N.Y.P., Sikharulidze, S., Kikvidze, Z., Kikodze, D., Tchelidze, D., Khutsishvili, M., Batsatsashvili, K. & Hart, R.E. (2016): A comparative ethnobotany of Khevsureti, Samtskhe-Javakheti, Tusheti, Svaneti, and Racha-Lechkhumi, Republic of Georgia (Sakartvelo), Caucasus. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 12(1), p.43. (ISI Impact Factor: 2.414)
 4. The impacts of management and site conditions on the phytodiversity of the upper montane and subalpine belts in the Central Greater Caucasus. Tephnadze N., Abdaladze O., Nakhutsrishvili G., Simmering D., Waldhardt R., Otte A. Phytocoenologia, vol. 44, #3-4, pp. 255-291(37). DOI: 10.1127/0340-269X/2014/0044-0579. 2014. 
 5. Genetic relationships between wild progenitor pear (Pyrus L.) species and local cultivars native to Georgia, South Caucasus. Asanidze, Z., Akhalkatsi, M., Henk, A.D., Richards Ch. M., Volk G. M. Flora, 209, pp. 504-512. 2014. Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0367253014000930.
 6. Tephnadze N., Abdaladze O., Nakhutsrishvili G., Simmering D., Waldhardt R., Otte A. (2013): Estimating the relative importance of land management and abiotic site conditions for phytodiversity in the Kazbegi district, Georgia. - Phytocoenosis (in press).
 7. Cavieres, L., Pugnaire, F., Schöb, C., Xiao, S., Anthelme, F., Björk, R., Dickinson, K., Cranston, B., Gavilán, R., Gutiérrez-Girón, A., Kanka, R., Kikvidze Z., Maalouf, J.-P., Mark, A., Noroozi, J., Parajuli, R., Phoenix, G., Reid, A., Ridenour, W., Rixen, C., Wipf, S., Zhao, L., Escudero, A., Zaitchik, B., Aschehoug, E., Lingua, E. and Callaway, R. (2013): Facilitative plant interactions and climate simultaneously drive alpine plant diversity. – Ecology Letters (in press).
 8. Jimbo, K., Kubota, K. & Kikvidze, Z. (2013): Ground beetle succession on Mount Fujisan. – Biogeography (Japan). 15: (in press).
 9. Asensio, C. Lozano, F.J., Ortega, E. & Kikvidze, Z. (2013): Study on the effectiveness of an agricultural technique based on aeolian deposition, in a semiarid environment. Environmental Engineering and Management Journal 12 (in press).
 10. Ekhvaia J., Gurushidze M, Blattner F.R., Akhalkatsi M. (2013): Genetic diversity of Vitis vinifera in Georgia: relationships between local cultivars and wild grapevine, V. vinifera subsp. sylvestris. - Theoretical and applied Genetics (in press).
 11. 6) Kürschner, H., Batsatsashvili, K. & Parolly, G. 2013. Noteworthy additions to the bryophyte flora of Georgia. – Herzogia 26: 213 –216.
 12. Montalvo Mancheno, C.S., Nakhutsrishvili, G. & Zazanashvili, N. (2013): A Perspective on Ecological Corridor for Maintaining Healthy Ecological Processes in the Caucasus. Research in Protected Areas, Mittersill, pp. 523-526.
 13. 8) Barjadze, Sh., Asanidze, Z. (2013): Morphometric investigation of grapevine and willow root feeding aphid, Pemphigus saliciradicis (Börner, 1950) (Hemiptera: Aphididae: Eriosomatinae). - Dtsch. Entomol. Z. 60 (1), 45–52 / DOI 10.1002/mmnd.201300005.
 14. Butterfield, B.J., L. A. Cavieres, R. M. Callaway, B. J. Cook, Z. Kikvidze, C. J. Lortie, R. Michalet, F. I. Pugnaire, C. Sch€ob, S. Xiao, B. Zaitchek, F. Anthelme, R. G. Bj€ork, K. Dickinson, R. Gavilan, R. Kanka, J.-P. Maalouf, J. Noroozi, R. Parajuli, G. K. Phoenix, A. Reid, W. Ridenour, C. Rixen, S. Wipf, L. Zhao, R. W. Brooker (2013): Alpine cushion plants inhibit the loss of phylogenetic diversity in severe environments. - Ecology Letters, 1-8. DOI: 10.1111/ele.12070
 15. Miyata M., Wu B., Kikvidze Z., Fukuda K. (2013): Mycorrhizal Cirsium purpuratum improves the growth of Clematis stans in volcanic scoria of Mount Fuji. - Micoscience, vol. 54, (4): 279-284.
 16. Khojasteh F., M. A. Z. Chahouki, H. Azarnivand, Z. Kikvidze (2013): Life form and preference can drive spatial relationships among plant species in semi-arid rangelands of middle Iran. - The Rangeland Journal. http://dx.doi.org/10.1071/RJ12052. 
 17. Suzuki M, Miyashita T, Kabaya H, Ochiai K, Asada M, & Kikvidze Z. (2012): Deer herbivory as an important driver of divergence of ground vegetation communities in temperate forests. - Oikos. DOI: 10. 1111/j. 1600-0706.2012.20431.x 
 18.  Abukava K, Yamamuro M, Kikvidze Z, Asada A, Xu C, & Sugimoto K. (2012): Assesing the biomass and distribution of submerged aquatic vegetation using multibeam echo sounding in Lake Towada, Japan. - Limnology. DOI: 10.1007/s 10201-012-0383-7. 
 19. Gigauri Kh., Akhalkatsi M., Abdaladze O., Nakhutsrishvili G. (2013): Monitoring of vascular plant diversity in the alpine zone of the Central Greater Caucasus in a changing climate Turkish Journal of Botany, 37: 1104-1114. 
 20. Pauli H., Gottfried M., Dullinger S., Abdaladze O., Akhalkatsi M., Benito Alonso J. L., Coldea G., Dick J., Erschbamer B., Calzado R. F., Ghosn D., Holten J. I., Kanka R., Kazakis G., Kollár J., Larsson P., Moiseev P., Moiseev D., Molau U., Mesa J. M., Nagy L., Pelino G., Puşcaş M., Rossi G., Stanisci A., Syverhuset A. O., Theurillat J-P., Tomaselli M., Unterluggauer P., Villar L., Vittoz P., Grabherr G. (2012): Recent plant diversity changes on Europe’s mountain summits. Science vol. 336, pp. 353-355. 
 21. Gottfried, M., Pauli, H., Futschik, A., Akhalkatsi, M., Barančok P., Alonso, J.L.B., Coldea, G., Dick, J., Erschbamer, B., Rosa, M., Calzado, F., Kazakis G., Krajči, J., Larsson, P., Mallaun, M., Michelsen, O., Moiseev, D.15, Moiseev, P., Molau, U., Merzouki, A., Nagy, L., Nakhutsrishvili, G., Pedersen, B., Pelino, G., Puscas, M., Rossi, G., Stanisci, A., Theurillat, J.-P., Tomaselli, M., Villar, L., Vittoz, P., Vogiatzakis, I., Grabherr G. (2012): An early warning signal for a continental-scale response to ongoing climate change. Nature Climate Change 2, 111–115. DOI: 10.1038/NCLIMATE1329.
 22. Caprez, R., Spehn, E., Nakhutsrishvili G., Körner Ch. (2011): Drought at erosion edges selects for a ‘hidden’ keystone species. Plant Ecology & Diversity. ISSN: 1755-0874. DOI: 10.1080/17550874.2011.600343. 
 23. Asanidze, Z., Akhalkatsi, M., Gvritishvili, M. (2011): Comparative morphometric study and relationships between the Caucasian species of wild pear (Pyrus spp.) and local cultivars in Georgia. Flora 206, 11, doi:10.1016/j.flora.2011.04.010. 
 24. Nakhutsrishvili G. (2011): La vegetation des zones de haut montagne du Caucase. Ethnopharmacologia. Nr. 47: 45-51. 
 25. Nakhutsrishvili G. (2011): Historique de Institute de Botanique de Georgie. Ethnopharmacologia. Nr. 47: 39-44. 
 26. Akhalkatsi M., Ekhvaia, J., Mosulishvili M., Nakhutsrishvili G., Abdaladze O., Batsatsashvili K. (2010): Reasons and processes leading to the erosion of crop genetic diversity in mountainous regions of Georgia. Mountain Research and Development. 30, 3:304-310. 
 27.  Ekhvaia J., Akhalkatsi M. (2010): Morphological variation and relationships of Georgian populations of Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (C.C. Gmel.) Hegi. Flora 205, 9:608-617. doi:10.1016/j. Flora.2009.08.002. 
 28. Inashvili, Tz. & Batsatsashvili, K. (2010): New Lichen Records from Georgia. Turkish Journal of Botany. 34(6): 549-553. 
 29. Erschbammer B., Mallaun M., Unterluggauer P., Abdaladze O., Akhalkatsi M., Nakhutsrishvili G. (2010): Species richness and distribution above the treeline in the Central Alps (Italy) and in the Central Caucasus (Georgia). Tuexenia. 30:11-29. (ISSN: 0722-494X) 
 30. Hughes N.M., Johnson D.M., Akhalkatsi M., Abdaladze O. (2009): Characterizing Betula litwinowii Seedling Microsites at the Alpine-Treeline Ecotone, Central Greater Caucasus Mountains, Georgia. – Arctic, Antarctic & Alpine Research, vol. 41, No 1, pp. 112-118. 
 31. Dullinger S., I. Kleinbauer, H. Pauli, M. Gottfried, Ch. Klettner, R. Brooker, L. Nagy, J.-P. Theurillat, J. I. Holten, O. Abdaladze, J-L. Benito, J.-L. Borel, G. Coldea, D. Ghosn, R. Kanka, A. Merzouki, P. Moiseev, U. Molau, K. Reiter, G. Rossi, A. Stancisi, M. Tomaselli, P. Unterlugauer, and G. Grabherr (2007): Do co-occurrence patterns in alpine plant communities indicate a stress-driven increase in facilitation? - Journal of Ecology. (http://www.blackwell-synergy.com/toc/jec/0/0) 
 32. Akhalkatsi M., Abdaladze O., Nakhutsrishvili G., Smith W. K. (2006): Rhododendron caucasicum and Microtopography Extend the Betula litwinowii Alpine Treeline (Caucasus Mountains, Georgia). – Arctic, Antarctic & Alpine Research, vol. 38, #4, pp. 441-448. ISSN: 1523-0430.

სხვა პუბლიკაციები (ISI Impact Factor < 0.5):

 1. Bussmann, R.W., Zambrana, N.Y.P., Sikharulidze, S., Kikvidze, Z., Kikodze, D., Tchelidze, D., Batsatsashvili, K. & Hart, R.E. (2016): Medicinal and Food Plants of Svaneti and Lechkhumi, Sakartvelo (Republic of Georgia), Caucasus. Medicinal and Aromatic Plants (Los Angel), 5: 266 DOI:10.4172/2167-0412.1000266
 2. Abdaladze O., Nakhutsrishvili G., Batsatsashvili K., Gigauri Kh., Jolokhava T., Mikeladze G. (2015): Sensitive Alpine Plant Communities to the Global Environmental Changes (Kazbegi Region, the Central Great Caucasus). - American Journal of Environmental Protection. Special Issue. Applied Ecology: Problems, Innovations. Vol. 4, No.3-1, pp. 93-100.
 3. Askerov E., Talibov T., Manvelyan K., Zazanashvili N., Malkhasyan A., Fatullayev P. & Heidelberg A. (2015): South-Eastern Lesser Caucasus: the most important landscape for conserving the Leopard (Panthera pardus) in the Caucasus region (Mammalia: Felidae). - Zoology in the Middle East,v. 61, 2.
 4. Kupradze I., Jorjadze I., A. Arabidze, T. Beltadze, Batsatsashvili K. (2015): Ethnobiological Study of Svaneti Fungi and Lichens: History of Research, Diversity, Local Names and Traditional Use. – American Journ. of Environmental Protection. Special Issue. Applied Ecology: Problems, Innovations. Vol. 4, No. 3-1, pp. 101-110.
 5. Akhalkatsi M., Asanidze Z. (2015): Pyrus caucasica Fed. Ancestor of Georgian Pear Landraces. – Science, technology and development, 34 92), pp. 105-108.
 6. Wine, Beer, Snuff, Medicine, and Loss of Diversity-Ethnobotanical travels in the Georgian Caucasus. Bussmann, R. W., Paniagua Zambrana N. Y., Sikharulidze Sh., Kikvidze Z., Kikodze D., Jinjikhadze T., Shanshiashvili T., Chelidze D., Batsatsashvili K. & Bakanidze N. Ethnobotany Research and Applications, 12: 237-313, 2014.
 7. Caucasus endemic vascular plant species Red List assessments (385 taxa). Scharz, G.E., Shulkina, T.V., Nakhutsrishvili, G., Batsatsashvili, K. et al. (evaluators). The IUCN Red List of Threatened Species (http://www.iucnredlist.org/), 2014.
 8. Vascular plant diversity and climate change in the alpine zone of the Central Greater Caucasus. Gigauri Kh., Akhalkatsi M., Abdaladze O., Nakhutsrishvili G. International Journal of Ecosystems and Ecology Science. ISSN 2224-4980, v. 4 (4), pp. 573-589, 2014.
 9. Waldhart R., Abdaladze O., Otte A., Simmering D. (2011): Ursachen und Folgen des Landschaftswandel im Kaukasus Georgiens: Interdisziplinäre Forscung Für eine nachhaltigere Zukunft. Spiegel der Forschung. 28, Nr 2: 4-15.
 10. Otte A., Akhaltkatsi, M., Nakhutsrishvili, G., Simmering, D., Waldhardt, R. (2011): Phytodiversität in Georgien: Die Bedeutung von Standort und Landnutzung im Großen und Kleinen Kaukasus. Spiegel der Forschung 28, Nr 2:24-31. 
 11. Pistrick K., Akhalkatsi M., Girgvliani T., Shanshiashvili T. (2010): Sammlung von Saat- und Pflanzgut pflanzengenetischer Ressourcen in Svanetien und Lečchumi (Georgien, Kaukasus) 2009. Berichte Ges. Pflanzenbauwiss. 5, 1:125-127.
 12. Mosulishvili M., Arabuli G. (2010): Buxus Stands in the East Georgia. Bull. of Georg. Nation. Museum, #2, pp. 128-132. 
 13. Lachashvili N., Khetsuriani L., Batsatsashvili K. (2010): Effect of grazing on some communities of Bothriochloeta ischaemum in Shida Kartli (East Georgia). Bull. of Georgian National Academy of Sciences. 8, #1-2, pp. 20-25.
 14. Nakhutsrishvili G., Akhalkati M., Abdaladze O. (2009): Main Treats to the Mountain Biodiversity in Georgia (the Caucasus). – Mountain Forum Biulletin, vol. IX, Issue 2, pp. 18-19.
 15. Pistrick, K., Akhalkatsi M., Girgvliani T. Shanshiashvili T. (2009): Collecting plant genetic resources in Upper Svaneti (Georgia, Caucasus mountains). J. Agric. Rural Dev. Trop. Subtrop. Supplement 92:127-135.
 16. Schultzke, R., Zazanashvili, N. and Osepashvili, I. (2009): Restoration of forest landscapes in the Southern Caucasus. Pp. 119-125 in: Bodegom, V, Jan, A., Savenije, H. and Wit, M. (Eds.). Forest and Climate Change: adaptation and mitigation. Tropendos International, Wegeningen, The Netherlands.
 17. Batsatsashvili K., Chelidze N. (2009): Lichens as Bioindicators of Tbilisi Air pollution. TSU Publ., pp. 295–309 (Georgian). 
 18. Bohn U., Zazanashvili N., Nakhutsrishvili G. (2007): The Map of the Natural Vegetation of Europe and its application in the Caucasus Ecoregion. – Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, col. 175, #1, pp. 112-121.

სამეცნიერო კრებულებში:

1) Abdaladze O. (2011): Functional Diversity of Alpine Plants of Georgia and Climate Global Change. In: G. Nakhutsrishvili et al. (eds). Biodiversity of Georgia. Nat. Acad. of Scien. of Georgia, Tbilisi: 15-18. (Georgian with English summary).
2) Nakhutsrishvili G. (2011): Actual Problems of Biodiversity. In: G. Nakhutsrishvili et al. (eds). Biodiversity of Georgia. Nat. Acad. of Scien. of Georgia, Tbilisi: 133-134. (Georgian with English summary).
3) Gigauri Kh., Akhalkatsi M., Nakhutsrishvili G., Abdaladze O. (2011): First Signs of Weak Thermophilisation on the GLORIA-EUROPE Target Region in the Central Caucasus. In: G. Nakhutsrishvili et al. (eds). Biodiversity of Georgia. Nat. Acad. of Scien. of Georgia, Tbilisi: 19-22. (Georgian with English summary).
4) Sharikadze Kh., Nakhutsrishvili G., Akhalkatsi M., Abdaladze O. (2011): Species Diversity of Eroded Slopes in the Kazbegi region. In: G. Nakhutsrishvili et al. (eds). Biodiversity of Georgia. Nat. Acad. of Scien. of Georgia, Tbilisi: 29-32. (Georgian with English summary).
5) Zazanashvili N., Gavashelishvili A., Montalvo K., Beruchashvili G. (2011): Modelling the Response of South Caucasus Forest Classes to Climate Change. In: G. Nakhutsrishvili et al. (eds). Biodiversity of Georgia. Nat. Acad. of Scien. of Georgia, Tbilisi: 210-212. (Georgian with English summary).
6) Akhalkatsi M., Fritsch R. M., Nakhutsrishvili G., Pistrik K. (2008): Habitats of Allium species in Georgia.– In: M. Keusgen & M. Fritsch (eds.): Botany, Taxonomy and Phytochemistry of Wild Allium L. Species of the Caucasus and Central Asia. Marburg-Gatersleben, pp. 147-156. ISBN 978-3-9813096-0-7.
7) Pistrik K., Akhalkatsi M., Nakhutsrishvili G. (2008): Collecting wild Allium species in Georgia. – In: M. Keusgen & M. Fritsch (eds.): Botany, Taxonomy and Phytochemistry of Wild Allium L. Species of the Caucasus and Central Asia. Marburg-Gatersleben, pp. 45-52. ISBN 978-3-9813096-0-7.

წიგნები და თავები წიგნებში:
1) Nakhutsishvili G., Batsatsashvili K., Gagnidze R., Shetekauri Sh., Manvelidze Z., Memiadze N. & D. Kharazishvili (2013): Georgia. – In: Schatz, G., Shulkina, T. & Solomon, J. (eds.) Red List of the Endemic Plants of the Caucasus Region. Missouri Botanical Garden Press, Saint Louis, USA (in press).
2) Nakhutsrishvili, G. (2013): The vegetation of Georgia (Caucasus). - Springer-Verlag, Heidelberg New York Dortrecht London, 235 pp.
3) ნ. ელიზბარაშვილი, ნ.ზაზანაშვილი, დ. ნიკოლაიშვილი, ლ. მაჭავარიანი, გ. მელაძე, გ. დვალიშვილი. საქართველოს ბუნება. გამომც. „პალიტრა L.“, თბილისი, 294 გვ. 2013.
4) Nakhutsrishvili, G., Zazanashvili, N. & Batsatsashvili, K. (2011): Why the Colchis and Hyrcan relict forests of the western Eurasian Caucasus should be considered “temperate rainforest”. – In: DellaSala D. (ed.) Temperate and Boreal Rainforests of the World: Ecology and Conservation. Island Press., pp. 214-221.
5) Bondirev, I.V., Seperteladze, Z. KH., Zazanashvili, N.I., Tavartkiladze, A.M., Budagov, B.A., Museibov, M.A., Vardanian, T.G., Balian, A.S. (2009): Critical changes of the ecosystems in Southern Caucasus. Pp. 7-14 in I. V. Bondirev, A. M. Tavartkiladze (Eds.). Critical ecoregions: modern conditions, problems and ways of their deceisions. Publishing House. Tbilisi: "Polygraph".
6) Nakhutsrishvili G., Abdaladze O., Akhalkatsi M. (2006): Biotope Types of the Treeline in the Central Greater Caucasus. – In: In: D. Gafta & J. Akereoyd (eds.): “Nature Conservation: Concepts and Practice”, Springer Verlag, pp. 211-225. ISBN 9783540472292.
7) Körner, Ch., Nakhutsrishvili, G., Spehn, E. M. (2006): High-Elevation Land Use, Biodiversity and Ecosystem Functioning. In: Spehn, E. M., Liberman, M., Kőrner, Ch. (Eds.), Land Use Change and Mountain Biodiversity, Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York, pp. 3-21.
8) Nakhutsrishvili G., Sikharulidze Sh., Abdaladze O. (2006): Bakuriani – Natural and Cultural Resorses of the Borjomi Region. – Institute of Botany, Tbilisi, 56 p.

ბანერები