ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

თანამშრომლები

 • ნინო ჯავახიშვილი, ინსტიტუტის დირექტორი
 • მაკა ლორთქიფანიძე, დირექტორის თანაშემწე/მკვლევარი
 • ნინო ბუწაშვილი, ასისტენტი
 • ნინო სხირტლაძე, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი/მკვლევარი
 • ანა მაყაშვილი, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი/ასოცირებული მკვლევარი
 • ირინა ვარდანაშვილი, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი/ასოცირებული მკვლევარი
 • ია შეყრილაძე, მეცნიერ-თანამშრომელი/ასისტენტ-მკვლევარი
 • ნინო თევზაძე, მეცნიერ-თანამშრომელი/ასისტენტ-მკვლევარი
 • თამარ საღინაძე, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი/ასოცირებული მკვლევარი
 • ია იაშვილი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი/ასოცირებული მკვლევარი
 • ანა პაპავა, მეცნიერ თანამშრომელი/ასისტენტ მკვლევარი
 • თამარ გვალია, მეცნიერ თანამშრომელი/ასისტენტ მკვლევარი
 • მელანია ჩარგაზია, მეცნიერ თანამშრომელი/ასისტენტ მკვლევარი
 • ნინო რუხაძე,  მკვლევრის ასისტენტი
 • ქეთევან ტალახაძე,  მკვლევრის ასისტენტი
 • სალომე მინდორაშვილი, მკვლევრის ასისტენტი
 • თინათინ ჭინჭარაული, მოწვეული კონსულტანტი
 • ნატა მეფარიშვილი,  მოწვეული კონსულტანტი
 • დალი ფარჯანაძე, მოწვეული ექსპერტი პროექტში „დიმიტრი უზნაძის მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პოპულარიზაცია და განვითარება“
 • რუსუდან მირცხულავა, მოწვეული ექსპერტი პროექტში „დიმიტრი უზნაძის მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პოპულარიზაცია და განვითარება“
 • ქეთევან მაყაშვილი, მოწვეული ექსპერტი პროექტში „დიმიტრი უზნაძის მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პოპულარიზაცია და განვითარება“
 • მარინე ჩიტაშვილი, მოწვეული ექსპერტი პროექტში „დიმიტრი უზნაძის მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პოპულარიზაცია და განვითარება“

ინსტიტუტის სტრუქტურა:

ინსტიტუტის სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებს იღებს სამეცნიერო საბჭო. კერძოდ, ის ამტკიცებს სამეცნიერო კვლევის ძირითად მიმართულებებს და თემებს, ბიუჯეტის განაწილებას და იხილავს სხვა, მათთან დაკავშირებულ საკითხებს. სამეცნიერო საბჭო შედგება 5 წევრისაგან, მათგან, მაკა ლორთქიფანიძე ასრულებს მდივნის ფუნქციებს:

ნინო ჯავახიშვილი, ინსტიტუტის დირექტორი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

ნინო სხირტლაძე, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი/მკვლევარი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

თინათინ ჭინჭარაული, მოწვეული კონსულტანტი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

ნატა მეფარიშვილი,  მოწვეული კონსულტანტი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

მაკა ლორთქიფანიძე, დირექტორის თანაშემწე/მკვლევარი

ბანერები