ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2016 წელი

2016 წელი

შეხვედრის თარიღი

მომხსენებელი

თემა

28 იანვარი,
ხუთშაბათი, 18:00
F415

ნინო თევზაძე
მეცნიერ-თანამშრომელი/ასისტენტ-მკვლევარი

გარემოსდაცვითი ქცევა, ღირებულებები, გარემოსდაცვითი ცოდნა

 

თამარ გვალია
მეცნიერ-თანამშრომელი/ასისტენტ-მკვლევარი

აუტისტური სპექტრის ბავშვების მშობლების სოციალურ-ემოციური და კოგნიტური უნარები

25 თებერვალი,
ხუთშაბათი, 18:00
F415

თამარ უჩანეიშვილი
უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი/ასოცირებული მკვლევარი

ვერბალური კომუნიკაცია მშობელსა და ბავშვს შორის თავისუფალი თამაშის დროს

 

ია იაშვილი
უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი/ასოცირებული მკვლევარი

მშობელი, როგორც თერაპევტი მოდელის ეფექტურობა  აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა მეტყველების განვითარებაში (ქცევითი თერაპიისა (ABA) და  ბუნებრივ გარემოში ინტერვენციის (Floor time) მონაცემების შედარებითი ანალიზის საფუძველზე)

1 აპრილი, 
პარასკევი, 18:30
E207

ნინო ჯავახიშვილი, დირექტორი

ირაკლი ქავთარაძე, პროექტის „დიმიტრი უზნაძის მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პოპულარიზაცია და განვითარება“ კოორდინატორი

ნინო სხირტლაძე, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი/მკვლევარი

 

დ. უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის 2015 წლის ანგარიშის პრეზენტაცია

 

4 მაისი,
ოთხშაბათი, 18:30  
 E207

მაკა ლორთქიფანიძე, მკვლევარი

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლების ფსიქოლოგიური მორგება

 

თინათინ თიაბაშვილი, დოქტორანტი


ირაკლი ქავთარაძე,
პროექტის „დიმიტრი უზნაძის მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პოპულარიზაცია და განვითარება“ კოორდინატორი

მითოდრამის ჯგუფური ფსიქოთერაპიული მიდგომის კვლევა ქცევითი პრობლემების მქონე მოზარდებში


ელექტრონული რესურსების გამოყენება კვლევის პროცესში

8 ივნისი
ოთხშაბათი, 18:30    
E207

თინათინ ჭინჭარაული
მოწვეული კონსულტანტი,
ასოცირებული პროფესორი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

ნატა მეფარიშვილი,
მოწვეული კონსულტანტი,
ასოცირებული პროფესორი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

 

მშობლის ჩართვა ბავშვის დახმარების პროცესში

 

პედიატრიულ კონსულტაციაზე მისულ ბავშვთა ფსიქო-სოციალური პრობლემების იდენტიფიკაცია და რეფერირების სისტემა

19 ოქტომბერი

ოთხშაბათი, 18:30
ოთახი F415

 

ია შეყრილაძე

აკულტურაცია და კვებითი აშლილობების პატერნები ქართველ ემიგრანტ ქალებში

  ირაკლი ქავთარაძე

რეფერენსებისა და აკადემიური სტატიების მართვის სერვისები


16 ნოემბერი

ოთხშაბათი, 18:30
ოთახი F415

 

მელანია ჩარგაზია, თამარ გვენეტაძე

სენსორული ინტეგრაციის დარღვევის გავლენა აუტიმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვებზე

 

  ნატა მეფარიშვილი

პედიატრიულ კონსულტაციაზე მისულ ბავშვთა ფსიქო-სოციალური პრობლემების იდენტიფიკაცია და რეფერირების სისტემა

 

  ირაკლი ქავთარაძე

მონაცემთა გამოსახვის სერვისები

 

ბანერები