ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიმდინარე კვლევები

დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის მიმდინარე კვლევები

o პიროვნული იდენტობის ჩამოყალიბების თავისებურებების შესწავლა ქართულ კონტექსტში

  • იდენტობის განვითარება ადრეული ახალგაზრდობის პერიოდში 
  • ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალების დეპრესიის, შფოთვისა და ცხოვრებით კმაყოფილების დონეს სოციალური მხარდაჭერის ფონზე
  • ანორექსიის პრობლემა ქართველ ემიგრანტ ქალებში 
  •  იდენტობის მახასიათებლების გავლენა უმცირესობებისადმი დამოკიდებულებაზე

o დიმიტრი უზნაძის მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პოპულარიზაცია და განვითარება
o აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მიმართულებით მიმდინარე კვლევების ფარგლებში
o კითხვარების ვალიდაცია

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები