ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

წესები და ინსტრუქციები

წესები და ინსტრუქციები

ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული სავალდებულო რეკომენდაციების ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტისთვის დამტკიცების შესახებ - დანართი

სსიპ „ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში“ „ინფექციური დაავადებისთვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმის“ დამტკიცების შესახებ - დანართი

სსიპ „ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში“ „ინფექციური დაავადებისთვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმის“ დამტკიცების შესახებ - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლი „ლიგამუსის“, ბიბლიოთეკის, კომპიუტერული კლასების, სასადილოების და კაფეების დროებით დაკეტვის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიურ თანამდებობაზე  კონკურსის ჩატარების წესი და აკადემიურ თანამდებობაზე დასაქმების პირობები

სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავების, დამტკიცების, ცვლილებების შეტანის, შეფასებისა და მონიტორინგის წესი

სამეცნიერო კვლევითი საქმინობის შეფასებისა და დაფინანსების წესი 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი

დამხმარე პერსონალის სამსახურში მიღების წესი

მასწავლებელთა პერსონალის სამსახურში მიღების წესი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მკვლევართა პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი

მკვლევართა სამსახურში მიღების წესი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესში ჩართულ მოწვეული პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამეცნიერო ნაშრომის/მონოგრაფიისგამოცემის და უნივერსიტეტის ლოგოსა და სახელის მინიჭების წესი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების შეფასების წესი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამეცნიერო ჟურნალის დაარსების, გამოცემის და უნივერსიტეტის ლოგოსა და სახელის მინიჭების წესი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთან კონტინგენტის დაგეგმვის მექანიზმი და მეთოდოლოგია

შესრულებული სამუშაოს შეფასების წესი ადმინისტრაციული-დამხმარე პერსონალისთვის

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გარეშე პირთა მოწვევისა და ღონისძიების გამართვის წესი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიურ თანამდებობაზე  კონკურსის ჩატარების წესი და აკადემიურ თანამდებობაზე დასაქმების პირობები - ძალადაკარგული

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესორთა სასწავლო საათობრივი დატვირთვის მინიმალური ოდენობისა  და ვიდეო-ლექციების ჩაწერის სავალდებულო რაოდენობის განსაზღვრის წესის” დამტკიცების შესახებ

საგრანტო განაცხადის წარდგენის წესი

აკადემიური პერსონალის შრომის ანაზღაურების წესი, რომელიც სამეცნიერო და აკადემიურ საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს ფარგლებს გარეთ

10.05.2010: ინსტიტუტის შექმნის წესი

აკადემიური პერსონალის მიერ შექმნილი და სასწავლო პროცესში ჩართული ნაწარმოების საავტორო უფლებების გადაცემის წესი

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის დაფინანსების წესი

საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების წესი

სამეცნიერო   პუბლიკაციებისთვის  უნივერსიტეტის  ლოგოსა  და სახელის  მინიჭების  წესი

მასწავლებლის პროფესიული განვითარების პროგრამის განხორციელების წესი

აკადემიური პერსონალის და მკვლევარების ატესტაციის ჩატარების წესი

საგრანტო განაცხადის წარდგენის წესი

აკადემიური პერსონალის შრომის ანაზღაურების წესი, რომელიც სამეცნიერო და აკადემიურ საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს ფარგლებს გარეთ 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში დასაქმებულ პირთა საქმიანობაში ფინანსური ანაზღაურების შეუთავსებლობის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში წარმოებული კვლევით პროექტების ეთიკის კომისიის შექმნის შესახებ

აკადემიური პერსონალისა და  სწავლების პროცესში მონაწილე სხვა პირების ეთიკის კოდექსი

10.05.2010: ინსტიტუტის შექმნის წესი

აკადემიური პერსონალის მიერ შექმნილი და სასწავლო პროცესში ჩართული ნაწარმოების საავტორო უფლებების გადაცემის წესი

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის დაფინანსების წესი

საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების წესი

სამეცნიერო   პუბლიკაციებისთვის  უნივერსიტეტის  ლოგოსა  და სახელის  მინიჭების  წესი

მასწავლებლის პროფესიული განვითარების პროგრამის განხორციელების წესი

აკადემიური პერსონალის და მკვლევარების ატესტაციის ჩატარების წესი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მომავალი ინსტიტუტების დირექტორების არჩევნების შესახებ

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2008 წლის 11 მარტის №02-333 ბრძანებით დამტკიცებულ -ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქმისწარმოების ერთიანი წესში დამატებებისა და ცვლილებების განხორციელების შესახებ

საერთო აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისთვის:

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო დებულება  კოდიფიცირებული, მოქმედი ვერსია

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო ელექტრონული ფოსტის რეგისტრაციისა და გამოყენების წესი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო დებულება - ძალადაკარგულია

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მკვლევრის თანამდებობაზე დასაქმების პირობები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური სტილი

ილიას სახელმიწიფო უნივერსიტეტის თეატრის შინაგანაწესი

დამოუკიდებელი ვებგვერდების, დომენური სახელების, ელექტრონული ფოსტის მისამართების და ჰოსტინგ-სერვისის ადმინისტრირების პროცედურა

უნივერსიტეტის შინაგანაწესი

უნივერსიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდის ადმინისტრირების შესახებ - გაუქმებულია

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოფიციალური ვებგვერდის ადმინისტრირების შესახებდანართი 

"საქმისწარმოების ერთიანი წესი " 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურისათვის ინფორმაციის მიწოდების წესი

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის − ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდება - ძალადაკარგული

ღონისძიების  ჩატარების  წესი (მეგზური)

უნივერსიტეტის სარგებლობაში  არსებული  ქონების  სარგებლობაში  გადაცემის  წესი

ქონების დაზღვევის პროცედურების განხორციელების წესი

ავტოსანტრანსპორტო საშუალებების მოვლისა და ექსპლუატაციის წესი

ახალი თანამშრომლის უზრუნველყოფის, სამუშაო გარემოს მოწყობის, უფლებების და მოვალეობების გაცნობის წესი

ყანობილზე ფართების გაქირავების აკრძალვა

ფასების დადგენის წესი

ბანერები