ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

წესები და ინსტრუქციები

წესები და ინსტუქციები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური კეთილსინდისიერების წესი სტუდენტებისათვის დამტკიცა აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 26 დეკემბრის N14 სხდომის გადაწყვეტილებით, ძალაში შევიდა 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრიდან

სსიპ „ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში“ „ინფექციური დაავადებისთვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმის“ დამტკიცების შესახებ დანართი

სსიპ „ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში“ „ინფექციური დაავადებისთვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმის“ დამტკიცების შესახებ - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლი „ლიგამუსის“, ბიბლიოთეკის, კომპიუტერული კლასების, სასადილოების და კაფეების დროებით დაკეტვის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის მექანიზმი

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულება

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულება

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაცვლით საგანმანათლებლო პროგრამაში მონაწილე სტუდენტებისთვის გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის ადმინისტრირების წესისა და პროცედურების დამტკიცების შესახებ - გაცვლითი პროგრამების წესის დამტკიცების შესახებ  - შესულია ცვლილება 08,10,2018 წ. № 3234-03 - იხ.კონსოლიდირებული ვერსია

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულება

საჯარო სამართლის იურიდიულ პირ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის, როგორც დამოუკიდებლად არსებული პროგრამის განხორციელების, მასზე მიღების, სერტიფიკატის გაცემისა და პროგრამაზე ჩარიცხული პირის სტატუსის მარეგულირებელი წესი (მოქმედი)

სოციალური პროგრამის ფარგლებში სტუდენტების დაფინანსების შესახებ  /დანართი/

,,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ეთიკის კოდექსი“ (მოქმედი)

უნივერსიტეტის მიერ ინიცირებული საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან უნივერსიტეტის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმების შემთხვევაში,  შეცვლილი ან გაუქმებული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული განათლების აღიარების წესი (მოქმედი)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის უმაღლესი და პროფესიული განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტების- დიპლომისა და პროფესიული დიპლომის ფორმების გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ (მოქმედი)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში მონაწილე ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის ან დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტის საუნივერსიტეტო პროცედურების ადმინისტრირების წესი (მოქმედი)

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების, დამტკიცების, მასში ცვლილების შეტანისა და გაუქმების წესი და პროცედურები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მარეგულირებელი წესი (მოქმედი)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტი (მოქმედი)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში კვალიფიკაციის მინიჭების წესი (მოქმედი)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტი (მოქმედი)

ილიას სახელწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა შეფასების, კრედიტების მინიჭების, რეიტინგისა და დამატებით/განმეორებით კურსებზე/კომპონენტებზე თანხის გადახდის განსაზღვრის წესი (მოქმედი)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში  სტუდენტთა მობილობისა და სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების აღიარების წესი (მოქმედი)

ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის მსმენელის და თავისუფალი მსმენელის სტატუსის განსაზღვრის წესის შესახებ (მოქმედი)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის მსურველი უცხო ქვეყნის მოქალაქე ან უცხო ქვეყანაში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიღების წესის დამტკიცების შესახებ - დანართი (მოქმედი)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულება (მოქმედი)

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო დებულება (მოქმედი)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გარეშე პირთა მოწვევისა და ღონისძიების გამართვის წესი (მოქმედი)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების მიერ აკადემიური შვებულებით სარგებლობის წესის შესახებ (მოქმედი)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხვის წესი

ილიას  სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტური პროექტების წარდგენისა და  დაფინანსების  წესი
საპროექტო განაცხადის ფორმა (მოქმედი)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური სტილი (მოქმედი)

საუნივერსიტეტო ელექტრონული ფოსტის გამოყენების წესი (მოქმედი)

2010 წელს და 2010 წლის შემდეგ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩარიცხული სტუდენტების სწავლის საფასურის გადახდის წესი (მოქმედი)

აკადემიური დავალიანების დაფარვისა და სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის წესი (მოქმედი)

აკადემიური ხარისხების, უმაღლესი და სახელობო განათლების კრედიტების ცნობისა და 5-ქულიანი სისტემის კრედიტებად გადაანგარიშების წესი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტი (ძალადაკარგული)

ცვლილება ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2008 წლის 4 აპრილს №17 სხდომაზე დადგენილ ,,უნივერსიტეტის სტუდენტთა შეფასებისა და კრედიტების მინიჭების წესში (ძალადაკარგული)

სტუდენტთა შეფასებისა და კრედიტების მინიჭების წესი (ძალადაკარგული)

სტუდენტთა ეთიკის კოდექსი (ძალადაკარგული)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტის სტატუსის მარეგულირებელი წესი (ძალადაკარგული)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტზე აკადემიური  ჩამორჩენილობის გამო გარიცხვის წესი (ძალადაკარგული)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში  სტუდენტთა მობილობისა და სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების აღიარების წესი (ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 1-ლი სექტემბრის N8 სხდომის გადაწყვეტილებით)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტი (ძალადაკარგული)

ბანერები