ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბრძანებები

ბრძანებები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ვესტფალიის მიუნსტერის ვილჰელმის უნივერსიტეტის(გერმანია) ერთობლივი თანამშრომლობის საფუძველზე, უნივერსიტეტის კარლ ფრიდრიხ ლემან-ჰაუპტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის ფარგლებში 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ფილოსოფიის სადოქტორო პროგრამის ორ სასტიპენდიო პოზიციაზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 15 სექტემბრის N 2988-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - დანართი1 - დანართი2 

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლის
მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღები გამოცდების, სააპელაციო და ხელშეკრულების გაფორმების ვადების განსაზღვრის შესახებ

„ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლისათვის საბაკალავრო საფეხურზე
აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ“ ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 20 აგვისტოს N2334-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
 

საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის ფარგლებში 2020-
2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ფილოსოფიის სადოქტორო პროგრამის ორ
სასტიპენდიო პოზიციაზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ

,,2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის
სადოქტორო პროგრამაზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ“
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 23 ივლისის N 1958-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების გამოცხადების, წარსადგენი
დოკუმენტაციის ნუსხისა და რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საქართველოს ელექტრული ინჟინერიის,
კომპიუტერული ინჟინერიისა და სამოქალაქო ინჟინერიის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამების 2020-2021 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ
- დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო
პროგრამების, დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამისა და ქართულის, როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამის სტუდენტებისთვის 2020-2021 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ
- დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 13 აგვისტოს No2226-03 ბრძანებით გამოცხადებულ სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების ფარგლებში საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის მაგისტრანტობის კანდიდატთათვის საგამოცდო და სააპელაციო ვადების განსაზღვრის, უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე საგამოცდო და სააპელაციო შედეგების განთავსების ვადების და სხვა დამატებითი პირობების დამტკიცების შესახებ

რექტორის 2020 წლის 13 აგვისტოს N2226-03 ბრძანებაში ,,ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტში 2020–2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

რექტორის 2020 წლის 13 აგვისტოს N2226-03 ბრძანებაში ,,ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტში 2020–2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველი მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის გამოცდის ჩასატარებლად ოთახების გამოყოფის, პროგრამების მიხედვით შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღების, მიმღები კომისიების და საპრეტენზიო საბჭოების დამტკიცების შესახებ
- დანართი1- დანართი2- დანართი3

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლისათვის საბაკალავრო საფეხურზე აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ

„ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მობილობის წესით საბაკალავრო და მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულ საბაკალავრო- სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 17 აგვისტოს N2268-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020–2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 13 აგვისტოს No2226-03 ბრძანებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ

“2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაციის, საბუთების მიღებისა და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღების დამტკიცების შესახებ“ სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის დეკანის 2020 წლის 13 აგვისტოს N2232-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მობილობის წესით საბაკალავრო და მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულ საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ

სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის კერძო (ბიზნეს) სამართლის, საჯარო სამართლისა და პოლიტიკისა და სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამებზე რეგისტრაციის, მიღებისათვის შიდასაუნივერსიტეტო მისაღები გამოცდების, მაგისტრატურაზე სწავლის გაგრძელების მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ჩამონათვლის, დოკუმენტის მიღების, შიდასაუნივერსიტეტო მისაღები გამოცდების, ასევე სააპელაციო პროცედურებისა და ვადების, შედეგების გამოცხადების და ხელშეკრულების გაფორმების თარიღების დამტკიცების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020–2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის შიდა მობილობის წესით ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის განათლების სადოქტორო პროგრამაზე გადმოსვლის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის, საბუთების მიღებისა და შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღების დამტკიცების შესახებ - სამუშაო დოკუმენტი დანართი1-დანართი2

რექტორის 2020 წლის 23 ივლისის N1958-03 ბრძანებაში ,,2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

„2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტზე და ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის ფარგლებში ცალკე მიღების მქონე პროგრამიდან საერთო მიღების მქონე პროგრამაზე გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 27 ივლისის N1982-03 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის
სემესტრისათვის შიდა მობილობის წესით მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე გადმოსვლის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის, საბუთების მიღებისა და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღების დამტკიცების შესახებ
- დანართი1 - დანართი2

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტზე და ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის ფარგლებში ცალკე მიღების მქონე პროგრამიდან საერთო მიღების მქონე პროგრამაზე გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ - დანართი

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სამართლის სკოლაში გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ 

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტზე და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის ფარგლებში ცალკე მიღების მქონე პროგრამიდან საერთო მიღების მქონე პროგრამაზე გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ - დანართი

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე და მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ფარგლებში ცალკე მიღების მქონე პროგრამიდან საერთო მიღების მქონე პროგრამაზე გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ - დანართი

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ - დანართი1 - დანართი2

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების სტუდენტებისთვის 2019-2020 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ” რექტორის 2019 წლის 7 აგვისტოს N2011-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიპლომირებული მედიკოსის ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის ზაფხულის სემესტრის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ- დანართი

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებიხ.ბმული.

რექტორის 2018 წლის 12 მარტის N983-03 ბრძანებაში ,,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაცვლით საგანმანათლებლო პროგრამაში მონაწილე სტუდენტებისთვის გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის ადმინისტრირების წესისა და პროცედურების დამტკიცების შესახებ“ დამატებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის ზოგიერთი სტუდენტისთვის, სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან 5 წლიანი ვადის გასვლის გამო, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის და სამართლის სკოლის ზოგიერთი სტუდენტისთვის, სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან 5 წლიანი ვადის გასვლის გამო, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ

“2018-2019 სასწავლო წლისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის და მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების, რომლებზეც პრიორიტეტული პროგრამული მიმართულების ფარგლებში სწავლის საფასურს სრულად დააფინანსებს სახელმწიფო, ჩამონათვალისა და ადგილების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ” სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 31 ოქტომბრის N3503-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

2020 წელს ესპანური ენის საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდის (DELE) ჩაბარების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, გამოცდის თარიღის, საფასურისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ვესტფალიის მიუნსტერის ვილჰელმის უნივერსიტეტის(გერმანია) ერთობლივი თანამშრომლობის საფუძველზე, უნივერსიტეტის კარლ ფრიდრიხ ლემან-ჰაუპტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის ფარგლებში 2019- 2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ფილოსოფიის სადოქტორო პროგრამის ორ სასტიპენდიო პოზიციაზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ - დანართი1- დანართი2- დანართი3

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლი „ლიგამუსის“, ბიბლიოთეკის, კომპიუტერული კლასების, სასადილოების და კაფეების დროებით დაკეტვის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გერმანული ენის საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდის (ÖSD) 2020 წელს ჩასატარებელი თარიღების განსაზღვრის, რეგისტრაციის ვადებისა და საგამოცდო კომისიის შექმნის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის, ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის, სამართლის სკოლის და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის ზოგიერთი სტუდენტისთვის სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ - დანართი 1 - დანართი 2 - დანართი 3 - დანართი 4 

,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს” პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიატთა შერჩევის კრიტერიუმებისა და რაოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 8 ოქტომბრის N3239-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მობილობის წესით საბაკალავრო და სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 27 იანვრის N157-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური პროექტების დაფინანსების საგრანტო კონკურსის - Nova Idea 2020-ის გამოცხადების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის გარე მობილობის წესით მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ინტერდისციპლინური სადოქტორო პროგრამის ფსიქოლოგიის მიმართულებაზე გადმოსვლის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის, საბუთების მიღებისა და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღების დამტკიცების შესახე

2018-2019 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტზე და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის ფარგლებში ცალკე მიღების მქონე პროგრამიდან საერთო მიღების მქონე პროგრამაზე გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ - დანართი

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტზე და ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის ფარგლებში ცალკე მიღების მქონე პროგრამიდან საერთო მიღების მქონე პროგრამაზე გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მობილობის წესით საბაკალავრო და სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სამართლის სკოლაში გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე და მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ფარგლებში ცალკე მიღების მქონე პროგრამიდან საერთო მიღების მქონე პროგრამაზე გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ- დანართი

რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2019 წლის 4 ნოემბრის N3973-03 ბრძანებაში ,,2019- 2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე თამბაქოს მოხმარების წესის განსაზღვრის შესახებ“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის 27 აპრილის №1074- 02 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე და უნივერსიტეტში თამბაქოს კონტროლის კუთხით განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ

,,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური პროექტების საგრანტო კონკურსის - Nova Idea 2019-ის გამოცხადების შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2019 წლის 1 თებერვლის N295-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

“ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების, ქართულის, როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამის სტუდენტებისთვის 2019-2020 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ” რექტორის 2019 წლის 7 აგვისტოს N2011-03 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ - დანართი

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის, ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის, სამართლის სკოლის და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის ზოგიერთი სტუდენტისთვის სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ დანართი1დანართი2- დანართი3 - დანართი4 

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ 

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ

რექტორის 2019 წლის 11 სექტემბრის N2621-03 ბრძანებაში ,,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და მიუნსტერის ვესტფალური ვილჰელმის უნივერსიტეტის(გერმანია) ერთობლივი თანამშრომლობის საფუძველზე, უნივერსიტეტის კარლ ფრიდრიხ ლემანჰაუპტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის ფარგლებში 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის/გაზაფხულის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ფილოსოფიის სადოქტორო პროგრამის შვიდ სასტიპენდიო პოზიციაზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე - დანართი1 - დანართი2 - დანართი3 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებლად არსებული მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის (ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, ისტორია, სამოქალაქო განათლება, გეოგრაფია, ბიოლოგია, ფიზიკა, ინგლისური ენა, გერმანული ენა, რუსული ენა, ქართული, როგორც მეორე / უცხო ენა) სტუდენტებისთვის 2019-2020 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ - დანართი

სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტზე, სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განხორციელებულ სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისურენოვან საბაკალავრო პროგრამაზე: სამოქალაქო ინჟინერია - სწავლის უფლების მქონე ლაშა კობაიძის ჩარიცხვის შესახებ

2019-2020 სასწავლო წლისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის/მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო იმ საგანმანათლებლო პროგრამების, რომლებზეც პროგრამული მიმართულების ფარგლებში სწავლის საფასურს სრულად დააფინანსებს სახელმწიფო, ჩამონათვალისა და ადგილების რაოდენობის შესახებ

“ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლისათვის საბაკალავრო საფეხურზე აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ” ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2019 წლის 13 აგვისტოს N2101-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №134/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ წესდების მე-18 მუხლის პირველი და მეექვსე პუნქტების საფუძველზე

“ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მობილობის წესით ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის, სამართლის სკოლის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის, მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო და სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ” ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2019 წლის 1 აგვისტოს N1992-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

“ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მობილობის წესით ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის, სამართლის სკოლის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის, მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო და სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ” ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2019 წლის 1 აგვისტოს N1992-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

2019-2020 სასწავლო წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბაკალავრიატის საფეხურზე ჩარიცხული სტუდენტებისათვის ერთჯერადად სტიპენდიებისა და ლეპტოპების დაწესების შესახებ

რექტორის 2019 წლის 5 აგვისტოს N1999-03 ბრძანებაში ,,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019–2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველი მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის გამოცდის ჩასატარებლად ოთახების გამოყოფის, პროგრამების მიხედვით შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღების, მიმღები კომისიების და საპრეტენზიო საბჭოების დამტკიცების შესახებ დანართი1- დანართი2

2019–2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლისათვის საბაკალავრო საფეხურზე აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხურზე 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციისთვის დამატებით წარმოსადგენი დოკუმენტაციის, წარმოდგენის ფორმატის და საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღების დამტკიცების შესახებ - დანართი 1

სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის კერძო (ბიზნეს) სამართლის, საჯარო სამართლისა და პოლიტიკისა და სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამებზე მიღებისათვის შიდასაუნივერსიტეტო მისაღები გამოცდების, მაგისტრატურაზე სწავლის გაგრძელების მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ჩამონათვლის, დოკუმენტის მიღების, შიდასაუნივერსიტეტო მისაღები გამოცდების, ასევე სააპელაციო პროცედურებისა და ვადების, შედეგების გამოცხადების და ხელშეკრულების გაფორმების თარიღების დამტკიცების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019–2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მობილობის წესით ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის, სამართლის სკოლის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის, მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო და სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტზე და ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის ფარგლებში ცალკე მიღების მქონე პროგრამიდან საერთო მიღების მქონე პროგრამაზე გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ” ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2019 წლის 12 ივლისის N1887-03 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტზე და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის ფარგლებში ცალკე მიღების მქონე პროგრამიდან საერთო მიღების მქონე პროგრამაზე გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ

რექტორის 2019 წლის 29 მარტის N1442-03 ბრძანებაში ,,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და მიუნსტერის ვესტფალური ვილჰელმის უნივერსიტეტის(გერმანია) ერთობლივი პროექტის საფუძველზე, უნივერსიტეტის კარლ ფრიდრიხ ლემან-ჰაუპტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის ფარგლებში 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ფილოსოფიის სადოქტორო პროგრამის ხუთ სასტიპენდიო პოზიციაზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ“ ცვლილების შეტანის შესახებ

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სხვა ფაკულტეტიდან/სკოლიდან ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტზე და ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის ფარგლებში ცალკე მიღების მქონე პროგრამიდან საერთო მიღების მქონე პროგრამაზე გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სამართლის სკოლაში გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ

რექტორის 2019 წლის 29 მარტის N1442-03 ბრძანებაში ,,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და მიუნსტერის ვესტფალური ვილჰელმის უნივერსიტეტის(გერმანია) ერთობლივი პროექტის საფუძველზე, უნივერსიტეტის კარლ ფრიდრიხ ლემან-ჰაუპტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის ფარგლებში 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ფილოსოფიის სადოქტორო პროგრამის ხუთ სასტიპენდიო პოზიციაზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ“ ცვლილების შეტანის შესახებ

დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარის და ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიების დაწესებისა და დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარის და ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიების მინიჭების წესის დამტკიცების თაობაზე

რექტორის 2019 წლის 24 აპრილის N1685-03 ბრძანებაში- ,,2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ინტერდისციპლინურ სადოქტორო პროგრამაზე კულტურის კვლევების მიმართულებით კარლ ფრიდრიხ ლემან-ჰაუპტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის ფარგლებში, დაფინანსებულ, ერთ ვაკანტურ ადგილზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ“ ცვლილებების შეტანის შესახებ   დანართი 1  დანართი 2 

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო საფეხურის სხვადასხვა მიმართულებებზე კარლ ფრიდრიხ ლემან-ჰაუპტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის ფარგლებში, ერთ ვაკანტურ, დაფინანსებულ ადგილზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ - დანართი 1 - დანართი 2

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის საბჭოს არჩევნების გამოცხადების, წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის, არჩევნების თარიღისა და პროცედურების შესახებ

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ინტერდისციპლინურ სადოქტორო პროგრამაზე კულტურის კვლევების მიმართულებით კარლ ფრიდრიხ ლემანჰაუპტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის ფარგლებში, დაფინანსებულ, ერთ ვაკანტურ ადგილზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ- დანართი 1, დანართი 2 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის, ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის, სამართლის სკოლის და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის ზოგიერთი სტუდენტისთვის სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ - დანართი1დანართი2დანართი3დანართი4 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე მუსიკა-ეთნომუსიკოლოგიის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგის დამტკიცების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე ფსიქოლოგიის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგის დამტკიცების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე ფსიქიკური ჯანმრთელობის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგის დამტკიცების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე ისტორიის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგის დამტკიცების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე ენათმეცნიერების მიმართულებით პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგის დამტკიცების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და მიუნსტერის ვესტფალური ვილჰელმის უნივერსიტეტის(გერმანია) ერთობლივი პროექტის საფუძველზე, უნივერსიტეტის კარლ ფრიდრიხ ლემან-ჰაუპტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის ფარგლებში 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ფილოსოფიის სადოქტორო პროგრამის ხუთ სასტიპენდიო პოზიციაზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ დანართი 1 - დანართი 2

2019 წელს ესპანური ენის საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდის (DELE) ჩაბარების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, გამოცდის თარიღის, საფასურისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში განხორციელებული სტრუქტურული ცვლილებების გათვალისწინებით, მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის და ყოფილი საბუნებისმტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტიდან მენეჯმენტის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტზე გადატანილ პროგრამებთან დაკავშირებით რექტორის 2019 წლის 25 იანვრის N178- 03 და N177-03 ბრძანებებით განსაზღვრული შიდა მობილობის პირობების უცვლელად დატოვების შესახებ

“2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების ბიზნესის სკოლაში და ბიზნესის სკოლის ფარგლებში ცალკე მიღების მქონე პროგრამიდან საერთო მიღების მქონე პროგრამაზე გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ” ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2019 წლის 25 იანვრის N180-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მობილობის წესით მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის, მენეჯმენტის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის და სამართლის სკოლის საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2019 წლის 5 თებერვლის N352-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

“2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტზე და ცალკე მიღების მქონე პროგრამიდან საერთო მიღების მქონე პროგრამაზე გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ” ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2019 წლის 25 იანვრის N178-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

“2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე და მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ფარგლებში ცალკე მიღების მქონე პროგრამიდან საერთო მიღების მქონე პროგრამაზე გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ” ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2019 წლის 25 იანვრის N177-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მობილობის წესით მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის, მენეჯმენტის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის და სამართლის სკოლის საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ

2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ინტერდისციპლინურ სადოქტორო პროგრამაზე კულტურის კვლევების მიმართულებით კარლ ფრიდრიხ ლემან-ჰაუპტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის ფარგლებში, დაფინანსებულ, ერთ ვაკანტურ ადგილზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ - დანართი1-დანართი2

„ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2018-2019 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 28 ივნისის N1562-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

“დამოუკიდებლად არსებული „მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის“ 2018- 2019 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ” ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 25 სექტემბრის N2834-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

“დამოუკიდებლად არსებული „მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის“ 2018- 2019 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ” ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 25 სექტემბრის N2834-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - დანართი 

„ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2018-2019 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 28 ივნისის N1562-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ -  დანართი

2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ინტერდისციპლინურ სადოქტორო პროგრამაზე პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულებით კარლ ფრიდრიხ ლემანჰაუპტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის ფარგლებში, დაფინანსებულ, ერთ ვაკანტურ ადგილზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ

2017-2018

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ქართულის, როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამის, საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურის სტუდენტთათვის, სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან 5 წლიანი ვადის გასვლის გამო, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლიდან წარმომადგენლობით საბჭოში წევრობის დარეგისტრირებული კანდიდატის(სტუდენტი), არჩევნების ჩატარების თარიღისა და დროის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტიდან წარმომადგენლობით საბჭოს წევრობის კანდიდატთა(სტუდენტები), არჩევნების ჩატარების თარიღისა და დროის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტიდან წარმომადგენლობით საბჭოში წევრობის კანდიდატის(სტუდენტი), არჩევნების ჩატარების თარიღისა და დროის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლიდან წარმომადგენლობით საბჭოში წევრობის კანდიდატის(სტუდენტი), არჩევნების ჩატარების თარიღისა და დროის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტთათვის, სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან 5 წლიანი ვადის გასვლის გამო, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ  - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრობის სტუდენტ კანდიდატთა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტიდან რეგისტრაციისა და პროცედურის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლიდან წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრობის სტუდენტ კანდიდატთა რეგისტრაციისა და პროცედურის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრობის სტუდენტ კანდიდატთა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტიდან რეგისტრაციისა და პროცედურის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლიდან წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრობის სტუდენტ კანდიდატთა რეგისტრაციისა და პროცედურის შესახებ

რექტორის 2018 წლის 7 ნოემბრის N3535-03 ბრძანებაში ,,2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ“ ცვლილების შეტანის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლიდან წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრობის სტუდენტ კანდიდატთა რეგისტრაციისა და პროცედურის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრობის სტუდენტ კანდიდატთა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტიდან რეგისტრაციისა და პროცედურის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 9 ნოემბრის N3547-03 ბრძანებაში ,,2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის
შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 9 ნოემბრის N3547-03 ბრძანებაში ,,2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის
შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ

2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ

2018-2019 სასწავლო წლისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის და მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების, რომლებზეც პრიორიტეტული პროგრამული მიმართულების ფარგლებში სწავლის საფასურს სრულად დააფინანსებს სახელმწიფო, ჩამონათვალისა და ადგილების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის დროებით შემსრულებლის 2018 წლის 14 აგვისტოს N1854-03 ბრძანებაში ,,2018-2019 სასწავლო წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბაკალავრიატის საფეხურზე ჩარიცხული სტუდენტებისათვის ერთჯერადად სტიპენდიებისა და ლეპტოპების დაწესების შესახებ“ დამატების შეტანის თაობაზე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩარიცხული სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ - დანართი

სსიპ – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე 2018- 2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სწავლის გაგრძელების მსურველ პირთა ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხის, წარდგენის ვადებისა და ხელშეკრულების გაფორმების ვადების განსაზღვრის შესახებ

,,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018–2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხურზე მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 20 ივლისის N1691-03 ბრძანებაში ცვლილების და დამატების შეტანის თაობაზე

,,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018–2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხურზე მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ” ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 20 ივლისის N1695-03 ბრძანებაში ცვლილების და დამატების შეტანის თაობაზე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლისათვის საბაკალავრო საფეხურზე აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ

“ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მობილობის წესით მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის და სამართლის სკოლის საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ” ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 16 აგვისტოს N1881-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

“ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლაში 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მობილობის წესით საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ” ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 16 აგვისტოს N1882-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

“ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018–2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ” ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 20 ივლისის N1690-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მობილობის წესით მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის და სამართლის სკოლის საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ

2018-2019 სასწავლო წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბაკალავრიატის საფეხურზე ჩარიცხული სტუდენტებისათვის ერთჯერადად სტიპენდიებისა და ლეპტოპების დაწესების შესახებ

2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ინტერდისციპლინურ სადოქტორო პროგრამაზე კულტურის კვლევების მიმართულებით კარლ ფრიდრიხ ლემანჰაუპტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის ფარგლებში, დაფინანსებულ, ერთ ვაკანტურ ადგილზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ

“ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018–2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხურზე მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ” ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 20 ივლისის N1695-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტთათვის, სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან 5 წლიანი ვადის გასვლის გამო, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ

2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების ფაკულტეტიდან/სკოლიდან ფაკულტეტზე/სკოლაში და ცალკე მიღების მქონე პროგრამიდან საერთო მიღების მქონე პროგრამაზე გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ

ზაფხულის პერიოდში სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დარბაზებისა და კომპიუტერული რესურსცენტრების სამუშაო განრიგის ორგანიზების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის და ბიზნესის სკოლის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურის სტუდენტთათვის, სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან 5 წლიანი ვადის გასვლის გამო, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 25 იანვრის N110-03 ბრძანებაში ,,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გერმანული ენის საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდის (ÖSD) 2018 წელს ჩასატარებელი თარიღების განსაზღვრის, რეგისტრაციის ვადებისა და საგამოცდო კომისიის შექმნის შესახებ“ დამატების შეტანის შესახებ

,, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო
საფეხურის პროგრამებზე 2017/2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საათობრივი ანაზღაურების წესით
მასწავლებლების მოწვევის შესახებ“ რექტორის და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის 5 მარტის N460-02
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურების შესახებ“- სააპლიკაციო ფორმა - დანართი1-დანართი2 - ტექნიკური შეცდომის გასწორება N 1346-03

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის დიპლომირებული სპეციალისტის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტ ანა თალაკვაძისთვის, სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან 2 წლიანი ვადის გასვლის გამო, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ -  დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის რიგგარეშე მობილობის წესით სადოქტორო საფეხურზე გადმოსვლის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანისთვის დამატებითი ვადების განსაზღვრის შესახებ - დანართი1 - დანართი2 

„ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის რიგგარეშე მობილობის წესით საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე ავტორიზაციაგაუქმებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან გადმოსვლის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2018 წლის 2 მარტის N792-03 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის რიგგარეშე მობილობის წესით სადოქტორო საფეხურზე გადმოსვლის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანისთვის დამატებითი ვადების განსაზღვრის შესახებ - დანართი-დანართი1

„ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის რიგგარეშე მობილობის წესით საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე ავტორიზაციაგაუქმებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან გადმოსვლის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2018 წლის 2 მარტის N792-03 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურის სტუდენტთათვის, სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან 5 წლიანი ვადის გასვლის გამო, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის რიგგარეშე მობილობის წესით სადოქტორო საფეხურზე გადმოსვლის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ - სარეგისტრაციო ფორმა

2018 წელს ესპანური ენის საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდის (DELE) ჩაბარების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, გამოცდის თარიღის, საფასურისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის რიგგარეშე მობილობის წესით სადოქტორო საფეხურზე გადმოსვლის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ - დანართი 1 - დანართი2

2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის უჯრედული ნეირომეცნიერების სადოქტორო პროგრამაზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებსააპლიკაციო ფორმა - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის რიგგარეშე მობილობის წესით საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე ავტორიზაცია გაუქმებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან გადმოსვლის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ - დანართი

რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2018 წლის 26 თებერვლის N590-03 ბრძანებაში ,,2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ციფრული ჰუმანიტარიის სტრუქტურირებულ სადოქტორო პროგრამაზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

რექტორის 2018 წლის 9 თებერვლის N371-03 ბრძანებაში ,,2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის
სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო საფეხურზე უნივერსიტეტის კარლ ფრიდრიხ ლემან-ჰაუპტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის ფარგლებში, მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ“

2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო საფეხურზე უნივერსიტეტის კარლ ფრიდრიხ ლემან-ჰაუპტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის ფარგლებში, მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ - დანართი

“ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მობილობის წესით საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ” ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 23 იანვრის N95-03 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მობილობის წესით საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ - იხ:ბრძანება ტექნიკური ხარვეზის გასწორების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო საფეხურის 2017-2018 სასწავლო წელს ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების საფუძველზე ჩარიცხულ სტუდენტთათვის სწავლის საფასურის გადახდის ვადის გაგრძელების შესახებ

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის მეხუთე საფეხურის პროფესიული განათლების პროგრამების  პროფესიული სტუდენტებისათვისა და დიპლომირებული სპეციალისტის საგანმანათლებლო პროგრამის (პროფესიული უმაღლესი საგანამანთლებლო პროგრამა) სტუდენტებისათვის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ

კომპანია „ეი სი თი” (ACT)-სთან მემორანდუმის ფარგლებში დაწესებული სტიპენდიის 2017-2018
წლის შემოდგომის სემესტრის კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის მეოთხე საფეხურისა და მესამე საფეხურის პროფესიული განათლების პროგრამების პროფესიული სტუდენტებისათვისა და დიპლომირებული სპეციალისტის საგანმანათლებლო პროგრამის (პროფესიული უმაღლესი საგანამანთლებლო პროგრამა) სტუდენტებისათვის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ/ დანართი 1/ დანართი 2/ დანართი 3

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017 წლის 21 ოქტომბრის უქმე დღედ გამოცხადების შესახებ

საჯარო სამართლის იურიდიულ პირ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის, როგორც დამოუკიდებლად არსებული პროგრამის განხორციელების, მასზე მიღების, სერტიფიკატის გაცემისა და პროგრამაზე ჩარიცხული პირის სტატუსის მარეგულირებელი წესი

სსიპ – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხის, წარდგენის ვადებისა და ხელშეკრულების გაფორმების ვადების განსაზღვრის შესახებ

2016- 2017

2017-2018 სასწავლო წლისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის იმ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, რომლებზეც პრიორიტეტული პროგრამული მიმართულების ფარგლებში სწავლის საფასურს სრულად დააფინანსებს სახელმწიფო, სწავლის გაგრძელების მსურველთათვის ვაკანტური ადგილების გამოცხადების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გერმანული ენის საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდის (ÖSD) 2017 წლის შემოდგომის სემესტრში ჩატარების, რეგისტრაციის, გამოცდების თარიღის განსაზღვრისა და საგამოცდო კომისიის შექმნის შესახებ

რექტორის 2017 წლის 12 სექტემბრის N2030-03 ბრძანებაში ,,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კარლ ფრიდრიხ ლემან-ჰაუპტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის სხვადასხვა აკადემიურ მიმართულებაზე დოქტორანტთა წინასწარი შესარჩევი ეტაპის გამოცხადების, ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის სწავლის საფასურის გადახდის ვადის გაგრძელების შესახებ

ილიაუნის სტიპენდიები სტუდენტებს

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კარლ ფრიდრიხ ლემან-ჰაუპტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის სხვადასხვა აკადემიურ მიმართულებაზე დოქტორანტთა წინასწარი შესარჩევი ეტაპის გამოცხადების, ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტების შესახებ / დოქტორანტობის კანდიდატის სააპლიკაციო ფორმა/

“ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მობილობის წესით საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ” რექტორის 2017 წლის 18 ივლისის №1492-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

2017-2018 სასწავლო წლისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის იმ საგანმანათლებლო პროგრამების, რომლებზეც პრიორიტეტული პროგრამული მიმართულების ფარგლებში სწავლის საფასურს სრულად დააფინანსებს სახელმწიფო, ჩამონათვალისა და ადგილების რაოდენობის შესახებ

“ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მობილობის წესით საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ” რექტორის 2017 წლის 18 ივლისის №1492-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

“ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მობილობის
წესით საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ” რექტორის 2017 წლის 18 ივლისის №1492-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

“ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მობილობის წესით საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ” რექტორის 2017 წლის 18 ივლისის №1492-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მობილობის წესით საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ

2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების  ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაციის, საბუთების მიღებისა და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღების დამტკიცების შესახებ /დანართი/

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო საფეხურზე 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციისთვის დამატებით წარმოსადგენი დოკუმენტაციის, წარმოდგენის ფორმატის, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღების, მიმღები კომისიებისა და საპრეტენზიო საბჭოების დამტკიცების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის კერძო (ბიზნეს) სამართლის, საჯარო სამართლისა და პოლიტიკისა და სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამებზე მიღებისათვის  შიდასაუნივერსიტეტო მისაღები გამოცდების და საპრეტენზიო კომისიების შემადგენლობის, მაგისტრატურაზე სწავლის გაგრძელების მსურველთა მიერ წარმოსადგენი საბუთების ჩამონათვლის, საბუთების მიღების, შიდასაუნივერსიტეტო მისაღები გამოცდების, ასევე საპრეტენზიო პროცედურების, შედეგების გამოცხადების და ხელშეკრულების გაფორმების თარიღების დამტკიცების შესახებ უმაღლესი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მობილობის წესით საბაკალავრო  პროგრამებზე  ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017–2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მაგისტრატურის საფეხურზე მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ   /დანართი/

რექტორის 2016 წლის 8 იანვრის N10-03 ბრძანებით ,,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში მონაწილე ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის ან დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტის საუნივერსიტეტო პროცედურების ადმინისტრირების წესის დამტკიცების შესახებ“ დამტკიცებულ დანართში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლისათვის საბაკალავრო საფეხურზე აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ

2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების  ფაკულტეტიდან/სკოლიდან ფაკულტეტზე/სკოლაში და ცალკე მიღების მქონე პროგრამიდან საერთო მიღების მქონე პროგრამაზე გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ,,

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის, სამართლის სკოლის და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის პროფესიული უმაღლესი განათლების პროგრამების, საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტთათვის,  სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან 5 წლიანი ვადის გასვლის გამო, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ /დანართი 1/ დანართი 2/ დანართი3/

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის პროფესიული, პროფესიული უმაღლესი განათლების პროგრამების, საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტთათვის, სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან 5 წლიანი ვადის გასვლის გამო, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ / დანართი 1 / დანართი 2

“2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის
სკოლის სადოქტორო საფეხურზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის
შესახებ” ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2017 წლის 19 ივნისის N1386-03 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ

2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სადოქტორო საფეხურზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო საფეხურის სტუდენტთათვის, სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან 5 წლიანი ვადის გასვლის გამო, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ - დანართი

„ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მობილობის წესით საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2017 წლის 23 იანვრის N88-03 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ

„ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მობილობის წესით საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2017 წლის 23 იანვრის N88-03 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის, მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის და სამართლის სკოლის სტუდენტთათვის, სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან 5 წლიანი ვადის გასვლის გამო, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ - დანართი 1 - დანართი 2 - დანართი 3 - დანართი 4

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტთათვის, სტუდენტის სტატუსის
შეჩერებიდან 5 წლიანი ვადის გასვლის გამო, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ
- დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო და
სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტთათვის, სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან 5 წლიანი ვადის
გასვლის გამო, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ
- დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის პროფესიული
განათლების მეოთხე საფეხურის პროგრამების პროფესიულ სტუდენტთათვის, სტუდენტის სტატუსის
შეჩერებიდან 5 წლიანი ვადის გასვლის გამო, პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ
- დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის პროფესიული უმაღლესი განათლების,საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტთათვის, სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან 5 წლიანი ვადის გასვლის გამო, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ- დანართი

2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების ფაკულტეტიდან/სკოლიდან ფაკულტეტზე/სკოლაში და ცალკე მიღების მქონე პროგრამიდან საერთო მიღების მქონე პროგრამაზე გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მობილობის წესით საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი დოქტორანტურის საფეხურზე გამოცხადებული მიღების ფარგლებში ინგლისური ენის გამოცდის ჩატარების დროის, ადგილის, საგამოცდო და სააპელაციო კომისიების განსაზღვრის შესახებ

2015-2016

2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო საფეხურზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ

პროგრამის - ”სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს” ფარგლებში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტთა 2016 წლის ოქტომბრის,ნოემბრისა და დეკემბრის თვეებში სახელმწიფო სტიპენდიით დაფინანსების შესახებ

რექტორის 2016 წლის 30 ნოემბრის N2824-03 ბრძანებაში ,,2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო საფეხურზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ“ ცვლილების შეტანის შესახებ

2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო საფეხურზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ქართულის, როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამაზე სწავლის უფლების მქონე ფარიდ სულეიმანოვის ჩარიცხვის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო საფეხურის 2016-2017 სასწავლო წელს ჩარიცხულ სტუდენტთათვის სწავლის საფასურის გადახდის ვადის გაგრძელების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის „მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის (ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, ისტორია, სამოქალაქო განათლება, გეოგრაფია, ბიოლოგია, ფიზიკა, ინგლისური ენა, გერმანული ენა, რუსული ენა, ქართული, როგორც მეორე / უცხო ენა)“ 2016- 2017 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016-2017 სასწავლო წელს საბაკალავრო საფეხურზე და ქართულის,როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის პროგრამებზე, ასევე 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მობილობის წესით ჩარიცხული სტუდენტების სწავლის საფასურის გადავადების შესახებ

“ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016-2017 სასწავლო წელს ჩარიცხული სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2016 წლის 2 სექტემბრის №1550-03 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ

სსიპ – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველ კანდიდატთათვის შიდა გამოცდის, გამოცდის შედეგებისა და ხელშეკრულების გაფორმების ვადების განსაზღვრის შესახებ

,,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ფინანსური დავალიანებისა და ჯარიმის
ადმინისტრირების შესახებ” ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2016 წლის 28 აპრილის N1002-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

სსიპ – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხის და წარდგენის ვადების განსაზღვრის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის "სატელევიზიო სასწავლო ცენტრის" პროფესიულ პროგრამების 2016- 2017 წლის შემოდგომის სემესტრის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ - დანართი

„2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების ფაკულტეტიდან/სკოლიდან ფაკულტეტზე/სკოლაში, ცალკე მიღების მქონე პროგრამიდან საერთო მიღების მქონე პროგრამაზე,სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკულ საბაკალავრო პროგრამებზე გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2016 წლის 8 ივლისის N1167-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სტუდენტთათვის,სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან 5 წლიანი ვადის გასვლის გამო, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ- დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016-2017 სასწავლო წელს ჩარიცხული
სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ
- დანართი

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის - საქართველოს ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამების:ელექტრული ინჟინერიისა და კომპიუტერული ინჟინერიის 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო, პროფესიული და დიპლომირებული სპეციალისტის, ქართულის, როგორც მეორე ენისა და ინტეგრაციის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის 2016-2017 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ - დანართი

“ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016–2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მაგისტრატურის საფეხურზე მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ” ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2016 წლის 18 ივლისის N1195-03 ბრძანებაში, მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ნაწილში, ცვლილების შეტანის შესახებ - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მობილობის წესით სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ელექტრული ინჟინერიისა და კომპიუტერული ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამებზე, რომელიც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით ხორციელდება, ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ

“ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016–2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მაგისტრატურის საფეხურზე მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ” ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2016 წლის 18 ივლისის N1195-03 ბრძანებაში, სამართლის სკოლის ნაწილში დამატების შეტანის და სამართლის სკოლის საჯარო სამართლისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამისთვის განსხვავებული ვადების დადგენის შესახებ დანართი

“ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016–2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მაგისტრატურის საფეხურზე მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ” ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2016 წლის 18 ივლისის N1195-03 ბრძანებაში, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის ნაწილში, დამატების შეტანის შესახებ  დანართი

"2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაციის,საბუთების მიღებისა და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღების დამტკიცების შესახებ "ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის დეკანის 2016 წლის 26 ივლისის №1224-03 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ  დანართი 1  დანართი 2

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სტუდენტთათვის,
სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან 5 წლიანი ვადის გასვლის გამო, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ 
  დანართი1-დანართი 2- დანართი 3- დანართი 4-დანართი 5-დანართი 6

“ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016–2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მაგისტრატურის საფეხურზე მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ” ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2016 წლის 18 ივლისის N1195-03 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ - დანართი 1 - დანართ 2 

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტზე, სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განხორციელებულ ელექტრული ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამაზე, ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე, სწავლის უფლების მქონე ვალენტინ სავრანსკის ჩარიცხვის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის კერძო (ბიზნეს) სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე მიღებისათვის შიდასაუნივერსიტეტო მისაღები გამოცდების და საპრეტენზიო კომისიების შემადგენლობის,მაგისტრატურაზე სწავლის გაგრძელების მსურველთა მიერ წარმოსადგენი საბუთების ჩამონათვალის,საბუთების მიღების,შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების,ასევე საპრეტენზიო პროცედურების,შედეგების გამოცხადების და ხელშეკრულებების გაფორმების თარიღების დამტკიცების შესახებ- დანართი 1

2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველთა მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაციის,საბუთების მიღებისა და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღების დამტკიცების შესახებ - დანართი - ბრძანება №1233-03(დამატების შეტანის შესახებ) ბრძანება №1318-03(დამატების შეტანის შესახებ)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო საფეხურზე 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციისთვის დამატებით წარმოსადგენი დოკუმენტაციის, წარმოდგენის ფორმატის,საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღების,მომღები კომისიებისა და საპრეტენზიო საბჭოების დამტკიცების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016–2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მაგისტრატურის საფეხურზე მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მობილობის წესით საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016-2017 სასწავლო წლისათვის საბაკალავრო საფეხურზე აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლისა და ბიზნესის სკოლის სტუდენტთათვის, სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან 5 წლიანი ვადის გასვლის გამო, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ - დანართი 1, დანართი 2, დანართი 3, დანართი 4 

დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარის და ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიების დაწესებისა და
დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარის და ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიების მინიჭების წესის
დამტკიცების თაობაზე

2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების ფაკულტეტიდან/სკოლიდან ფაკულტეტზე/სკოლაში, ცალკე მიღების მქონე პროგრამიდან საერთო მიღების მქონე პროგრამაზე,სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისურენოვან საბაკალავრო პროგრამებზე გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის სულხან-საბა ორბელიანის დარბაზის და წიგნის სახლი „ლიგამუსის“ სამუშაო პროცესის დროებით შეწყვეტის შესახებ

N310, N311, N298 დადგენილებები და N92 და N93 ბრძანებები უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებს

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016-2017 სასწავლო წელს მედიცინის სადოქტორო პროგრამაზე შემოდგომის სემესტრში ჩარიცხული სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო საფეხურზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ

რექტორის 2016 წლის 8 იანვრის N10-03 ბრძანებით ,,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში მონაწილე ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის ან დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტის საუნივერსიტეტო პროცედურების ადმინისტრირების წესის დამტკიცების შესახებ“ დამტკიცებულ დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გერმანული ენის საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდის (ÖSD) ჩატარების თარიღის განსაზღვრისა და საგამოცდო კომისიის შექმნის შესახებ

რექტორის 2016 წლის 16 მარტის N488-02 ბრძანებაში ,,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ გამოცხადებული ზუგდიდის რაიონის სოფელ ინგირში დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებელი კომპლექსის დაპროექტებისათვის ღია სტუდენტური კონკურსისათვის ჟიურის წევრების დამტკიცების შესახებ“ დამატებისა და ცვლილების შეტანის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ფინანსური დავალიანებისა და ჯარიმის ადმინისტრირების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სატელევიზიო სასწავლო ცენტრის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასარიცხ კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ

ესპანური ენის საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდის (DELE) ჩაბარების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საფასურისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და საინჟინრო ფაკულტეტზე 2016 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობის მსურველ აბიტურიენტებისათვის ილიაუნის მომავალი ფიზიკოსების ოლიმპიადის ჩატარებისა და სასტიპენდიო ვაუჩერის განაწილების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2015 წლის 26 აგვისტოს №259-03 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და 2015 წლის 30 ივლისის №82-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის უფლების მქონე ანნა არუთუნიანის ჩარიცხვის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული
გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე ალექსანდრე სისაკიანის სამართლის სკოლის სწავლების საბაკალავრო საფეხურზე ჩარიცხვის შესახებ

'გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული სტუდენტების სწავლის დაფინანსების" პროგრამის დამტკიცების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2016 წლის 24 თებერვლის N307-03 ბრძანებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის უფლების მქონე გულბენიზ ბალაევას ჩარიცხვის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 2015-2016 სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე, სამართლის სკოლის საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის უფლების მქონე ოთარ ჩოხელის ჩარიცხვის შესახებ

2016-2017 სასწავლო წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბაკალავრიატის საფეხურზე ჩარიცხული სტუდენტებისათვის სასტიპენდიო ვაუჩერის დაწესების შესახებ

2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების ფაკულტეტიდან/სკოლიდან ფაკულტეტზე/სკოლაში, ცალკე მიღების მქონე პროგრამიდან საერთო მიღების მქონე პროგრამაზე, სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკულ
საბაკალავრო პროგრამებზე გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის
სემესტრისათვის მობილობის წესით საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ

ზუგდიდის რაიონის სოფელ ინგირში დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებელი
კომპლექსის დაპროექტებისათვის ღია სტუდენტური კონკურსის გამოცხადების შესახებ

2015 წლის 24 სექტემბრის №769-03 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და 2015 წლის 21 ივლისის №52-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში მონაწილე ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის ან დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტის საუნივერსიტეტო პროცედურების ადმინისტრირების წესის დამტკიცების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურის სოციალური გრანტის მიღებაზე რეგისტრირებულ სტუდენტთათვის სწავლის საფასურის გადახდის ვადის გაგრძელების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიდან ერთი სემესტრის ვადით საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის უფლების მქონე ანჯელა ფატორეტის ჩარიცხვის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტური პროექტების განმხილველი მუდმივმოქმედი კომისიების შექმნის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო საფეხურის პირველი წლის სტუდენტთათვის სწავლის საფასურის გადახდის ვადის გაგრძელების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე ბიზნესის სკოლის საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის უფლების მქონე მერი გოგიშვილის ჩარიცხვის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე ბიზნესის სკოლის საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის უფლების მქონე ბაჩანა ბელქანიას ჩარიცხვის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სატელევიზიო სასწავლო ცენტრის სასერტიფიკატო პროგრამებზე მისაღებ კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის უფლების მქონე ნუცა ნემსაძის ჩარიცხვის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სამართლის სკოლის საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის უფლების მქონე ბექა სოფრომაძის, ბექა ფირიაშვილის და ირაკლი ხვედიაშვილის ჩარიცხვის შესახებ

სასწავლო გრანტით დაფინანსების ოდენობის და პირობების განსაზღვრის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სამართლის სკოლის საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის უფლების მქონე ბექა სოფრომაძის, ბექა ფირიაშვილის და ირაკლი ხვედიაშვილის ჩარიცხვის შესახებ

2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო საფეხურზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2015 წლის 25 სექტემბრის N791-03 ბრძანებაში
ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობისთვის კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სამართლის
სკოლის საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის უფლების მქონე ვლადიმერ ფხალაძის ჩარიცხვის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის უფლების მქონე გოგა პალაგაშვილის ჩარიცხვის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გერმანული ენის საერთაშორისო სასერთიფიკატო გამოცდის (ÖSD) ჩატარების თარიღის განსაზღვრისა და საგამოცდო კომისიის შექმნის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2015 წლის 5 ოქტომბრის N983 ბრძანებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სატელევიზიო სასწავლო ცენტრის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასარიცხ კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე ბიზნესის
სკოლის საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის უფლების მქონე ანრი გუჩმანიძის ჩარიცხვის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის უფლების მქონე გვანცა გრაკლელის ჩარიცხვის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წელს საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის უფლების მქონე ვახტანგ კასრაძის ჩარიცხვის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2015 წლის 21 ივლისის №52-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - დანართ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის უფლების მქონე ქეთევან ქართველიშვილის ჩარიცხვის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის უფლების მქონე ანასტასია მგალობლიშვილის ჩარიცხვის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის უფლების მქონე ლელა ავალიშვილის ჩარიცხვის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის უფლების მქონე მარი ზაუტაშვილის ჩარიცხვის შესახებ

2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სატელევიზიო სასწავლო ცენტრის მეოთხე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველთათვის პროფესიულ
ტესტირებაზე რეგისტრაციის ვადების გამოცხადებისა და პასუხისმგებელ პირთა განსაზღვრის შესახებ

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2015 წლის 2 ივლისის N3-03 ბრძანებაში ,,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთათვის 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სწავლის საფასურის გრაფიკით გადახდის ვადების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

,,2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სადოქტორო საფეხურზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2015 წლის 21 ივლისის N54-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2015 წლის 30 ივლისის №82-03 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - დანართი

რექტორის 2015 წლის 7 აგვისტოს N128-03 ბრძანებაში ,,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მობილობის წესით საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილების შეტანის
თაობაზე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლისათვის საბაკალავრო საფეხურზე აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2015 წლის 7 აგვისტოს №129-03 ბრძანებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2015 წლის 7 აგვისტოს №129-03 ბრძანებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მობილობის წესით საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ  

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წელს ჩარიცხული სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ  - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მაგისტრატურის საფეხურზე მიღების გამოცხადების,სწავლის გაგძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების,საუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტის შესახებ-დანართი

2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების ფაკულტეტიდან/სკოლიდან ფაკულტეტზე/სკოლაში, ცალკე მიღების მქონე პროგრამიდან საერთო მიღების მქონე პროგრამაზე, სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკულ საბაკალავრო პროგრამებზე გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთათვის 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სწავლის საფასურის გრაფიკით გადახდის ვადების დამტკიცების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიდან ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის უფლების მქონე ნუგზარ ბარბაქაძის ჩარიცხვის შესახებ

2014-2015

"ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო,სამაგისტრო,სადოქტორი,პროფესიული და დიპლომირებული სპეციალისტის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის 2014-2015 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარის დამტკიცების შესახებ " რექტორის 2014 წლის 7 ივლისის № 03-664 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ესპანური ენის  საერთაშორისო სასერთიფიკატო გამოცდის (DELE) 2015 წლის 17 ივლისს ჩაბარების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საფასურისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის მსურველი აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მირების წესის დამტკიცების შესახებ - დანართი

,,რექტორის 2015 წლის 27 თებერვლის N02-282 ბრძანებაში ,,ესპანური ენის საერთაშორისო სასერთიფიკატო გამოცდის (DELE) ჩაბარების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, საფასურისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ“

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წელს საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის უფლების მქონე ელენა ლომორას ჩარიცხვის შესახებ

"ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო,სამაგისტრო,სადოქტორი,პროფესიული და დიპლომირებული სპეციალისტის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის 2014-2015 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარის დამტკიცების შესახებ " რექტორის 2014 წლის 7 ივლისის № 03-664 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ

ილიას  სახელმწიფო  უნივერსიტეტში  2014-2015  სასწავლო წელს საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე  სამაგისტრო საფეხურზე  სწავლის უფლების მქონე  ქეთევან ქართველიშვილის   ჩარიცხვის შესახებ

ილიას  სახელმწიფო  უნივერსიტეტში  2014-2015  სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული   გამოცდების გავლის გარეშე  საბაკალავრო საფეხურზე  სწავლის უფლების მქონე  ლია საფაროვის   ჩარიცხვის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გერმანული ენის  საერთაშორისო სასერთიფიკატო გამოცდის (ÖSD)  ჩატარების თარიღის განსაზღვრისა და საგამოცდო კომისიის შექმნის  შესახებ

ილიას  სახელმწიფო  უნივერსიტეტში  2014-2015  სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული   გამოცდების გავლის გარეშე  საბაკალავრო საფეხურზე  სწავლის უფლების მქონე  გვანცა ნაცვლიშვილის  ჩარიცხვის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი დოქტორანტურის საფეხურზე გამოცხადებული მიღების ფარგლებში ინგლისური ენის გამოცდის ჩატარების დროის, ადგილის, საგამოცდო და სააპელაციო კომისიების განსაზღვრის შესახებ

 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის უფლების მქონე მიხეილ ელოშვილის ჩარიცხვის შესახებ   

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და საინჟინრო ფაკულტეტზე 2015 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობის მსურველ აბიტურიენტებისათვის ილიაუნის მომავალი ფიზიკოსების ოლიმპიადის ჩატარების შესახებ

ილიას  სახელმწიფო  უნივერსიტეტში  2014-2015  სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული   გამოცდების გავლის გარეშე  საბაკალავრო საფეხურზე  სწავლის უფლების მქონე  სოფიკო სამანიშვილის   ჩარიცხვის შესახებ

ესპანური ენის  საერთაშორისო სასერთიფიკატო გამოცდის (DELE)  ჩაბარების მსურველთა რეგისტაციის ვადების, საფასურისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ

ილიას  სახელმწიფო  უნივერსიტეტში  2014-2015  სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული   გამოცდების გავლის გარეშე  საბაკალავრო საფეხურზე  სწავლის უფლების მქონე  ჯულია ჯანხოთელის   ჩარიცხვის შესახებ

ილიას  სახელმწიფო  უნივერსიტეტში  2014-2015  სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული   გამოცდების გავლის გარეშე  საბაკალავრო საფეხურზე  სწავლის უფლების მქონე  მარიამ ბაინდურაშვილის, მარიკა ახვლედიანის და გიორგი ნადირაშვილის   ჩარიცხვის შესახებ

ილიას  სახელმწიფო  უნივერსიტეტში  2014-2015  სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული   გამოცდების გავლის გარეშე  საბაკალავრო საფეხურზე  სწავლის უფლების მქონე  მაგდა მსხვილიძის   ჩარიცხვის შესახებ

ილიას  სახელმწიფო  უნივერსიტეტში  2014-2015  სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული   გამოცდების გავლის გარეშე  საბაკალავრო საფეხურზე  სწავლის უფლების მქონე  სალომე ყანჩაველის   ჩარიცხვის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სატელევიზიო სასწავლო ცენტრის პროფესიულ პროგრამებზე ჩასარიცხ კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადების,  წარმოსადგენი დოკუმენტაციისა და შემდგომი პროცედურების შესახებ

„ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მობილობის წესით საბაკალავრო და სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ“ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის  2015  წლის   23 იანვრის   №03-31  ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

2014 - 2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების/პროფესიული სტუდენტების ფაკულტეტიდან/სკოლიდან ფაკულტეტზე/სლოლაში და ცალკე მიღების მქონე პროგრამიდან საერთო მიღების მქონე პროგრამაზე გადასვლის (შიდა მობილობის)ვადების დამტკიცების შესახებ

ილიას   სახელმწიფო  უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის სტუდენტთათვის სტუდენტის სტატუსის  აღდგენისა და სწავლის ახალი პირობების განსაზღვრის  თაობაზე განცხადებების დაწერის  ვადების განსაზღვრის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მობილობის წესით საბაკალავრო და სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014 - 2015 სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის უფლების მქონე ეკატერინე ბჟალავას ჩარიცხვის შესახებ

ილიას  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  სტუდენტთათვის,  რომელთაც შეტანილი ჰქონდათ განაცხადი საქართველოს განთლებისა და მეცნიერების სამინისტროში სხვადასხვა  სახის  სოციალური  გრანტის  (დაფინანსების) მისაღებად  და ვერ მოიპოვეს დაფინანსება, სწავლის საფასურის  გადახდის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სტუდენტთათვის 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის სწავლის საფასურის გრაფიკით გადახდის ვადების დამტკიცების შესახებ

ილიას  სახელმწიფო  უნივერსიტეტში  2014-2015  სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე  საბაკალავრო საფეხურზე  სწავლის უფლების მქონე  ნიკოლოზ ნიკოლაიშვილის  ჩარიცხვის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის ბიზნესის სკოლის,მეცნიერებათა და ხელოვნებისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტებზე დოქტორანტურის საფეხურზე გამოცხადებული მიღების ფარგლებში ჩატარებული ინგლისური ენის გამოცდისთვის სააპელაციო კომისიის განსაზღვრის შესახებ

ილიას  სახელმწიფო  უნივერსიტეტში  2014-2015  სასწავლო წელს საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე  სამაგისტრო საფეხურზე  სწავლის უფლების მქონე  რალუკა-იოანა იფტიმეს   ჩარიცხვის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის ბიზნესის სკოლის,მეცნიერებათა და ხელოვნებისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტებზე დოქტორანტურის საფეხურზე გამოცხადებული მიღების ფარგლებში ინგლისური ენის გამოცდის ჩატარების დროის, ადგილისა და საგამოცდო კომისიის განსაზღვრის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014- 2015 სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის უფლების მქონე ანი ხალიანის ჩარიცხვის შესახებ

2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო საფეხურზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ

2014-2015  სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო საფეხურზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ

2014-2015  სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სადოქტორო საფეხურზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ

2014-2015   სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  მაგისტრატურის  საფეხურზე ჩარიცხული,  პირველი წლის სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის გადახდის გადავადების  შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო, პროფესიული და დიპლომირებული სპეციალისტის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის  2014–2015 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის  დამტკიცების შესახებ  რექტორის 2014  წლის  7   ივლისის  №03-664   ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ იხ.დანართი

ილიას  სახელმწიფო  უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სტუდენტთათვის სტუდენტის სტატუსის  აღდგენის თაობაზე განცხადებების დაწერის  ვადების განსაზღვრის შესახებ

2014-2015 სასწავლო წელს უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გაცემის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სატელევიზიო სასწავლო ცენტრის მეოთხე   საფეხურის  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების   მსურველთათვის პროფესიულ ტესტირებაზე რეგისტრაციის ვადების  გამოცხადებისა და პასუხისმგებელ პირთა განსაზღვრის შესახებ -ცვლილება

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრამდე ჩარიცხულ სტუდენტთა მიერ 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის  სწავლის საფასურის გრაფიკით გადახდის თაობაზე

2014-2015 სასწავლო წელს უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გაცემის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მობილობის წესით საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის განაცხადის შემოტანის ვადების განსაზღვრის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლისათვის  საბაკალავრო საფეხურზე აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ვადებისა და  წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრამდე ჩარიცხულ სტუდენტთათვის 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სწავლის საფასურის გრაფიკით გადახდის ვადების დამტკიცების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2014 წლის 22 ივლისის №03-702 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014–2015  სასწავლო წლის  შემოდგომის სემესტრისათვის მაგისტრატურის საფეხურზე  მიღების გამოცხადების შესახებ - დანართი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წელს ჩარიცხული  სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

ილიას  სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტური პროექტების წარდგენისა და დაფინანსების  წესი - საპროექტო განაცხადის ფორმა 2014-2015 სასწავლო წლისათვის სახელმწიფო სასწავლო გრანტის წლიური მოცულობების, ოდენობებისა და პროგრამული დაფინანსების მოცულობის განსაზღვრის შესახებ   

2013 -2014

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2014 წლის  20 იანვრის №03-23  ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ

2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების, გარდა პირველი სასწავლო წლის სტუდენტებისა,ფაკულტეტიდან ფაკულტეტზე და ცალკე მიღების მქონე პროგრამიდან საერთო მიღების მქონე პროგრამაზე გადასვლის (შიდა მობილობის) ვადების დამტკიცების   შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ფაკულტეტიდან  წარმომადგენლობითი  საბჭოსთვის საბჭოს წევრობის სტუდენტ კანდიდატთა რეგისტრაციის, არჩევნების ჩატარების ვადებისა და პროცედურის  შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტიდან  წარმომადგენლობითი  საბჭოსთვის საბჭოს წევრობის სტუდენტ კანდიდატთა რეგისტრაციის, არჩევნების ჩატარების ვადებისა და პროცედურის  შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლიდან  წარმომადგენლობითი  საბჭოსთვის საბჭოს წევრობის სტუდენტ კანდიდატთა რეგისტრაციის, არჩევნების ჩატარების ვადებისა და პროცედურის  შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლიდან  წარმომადგენლობითი  საბჭოსთვის საბჭოს წევრობის სტუდენტ კანდიდატთა რეგისტრაციის, არჩევნების ჩატარების ვადებისა და პროცედურის  შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სატელევიზიო სასწავლო ცენტრის მეოთხე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველთათვის პროფესიულ სესტირებაზე რეგისტრაციის ვადების გამოცხადებისა და პასუხისმგებელ პირთა განსაზღვრის შესახებ

2013-2014 სასწავლო წლისათვის ჩარიცხული მაგისტარნტებისათვის სოციალური პროგრამის ფარგლებში დაფინანსების შესახებ 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №65 2013 წლის 28 მარტი ქ. თბილისი

 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №268

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სატელევიზიო სასწავლო ცენტრის-პროფესიულ საგანმანათლებლო  პროგრამაზე ჩასარიცხ კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადებისა და  წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე საბაკალავრო საფეხურზე სწავლის უფლების მქონე თამარ ოკროშიძის ჩარიცხვის შესახებ

2013-2014 წლების დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების დაფინანსების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

2013-2014 სასწაუვლო წლის ჩარიცხული ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ     იხილეთ დანართი >>>

ბრძანება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლისათვის ბაკალავრიატის საფეხურზე აბიტურიენთა რეგისტრაციის ვადები და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სტუდენტთათვის სწავლის საფასურის გრაფიკით გადახდის ვადების დამტკიცების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სტუდენტთათვის სწავლის საფასურის გრაფიკით გადახდის ვადების დამტკიცების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მეცნიერებათა და ხელოვნების  ფაკულტეტზე 2013–2014  სასწავლო წლის  შემოდგომის სემესტრისათვის მაგისტრატურის საფეხურზე  მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, გამოცდის თარიღისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში საინჟინრო ფაკულტეტზე 2013–2014  სასწავლო წლის  შემოდგომის სემესტრისათვის მაგისტრატურის საფეხურზე  მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, გამოცდის თარიღისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ

2013-2014 სასწავლო წლისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ფაკულტეტის დოქტორანტურის საფეხურზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წელს ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე, სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის უფლების მქონე ბარბარა იაცკოვიაკის, მარია მაგდალენა პრზიბოროვსკას და პაულინა სიეიეკის ჩარიცხვის შესახე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში  2013–2014  სასწავლო წლის  შემოდგომის სემესტრისათვის მაგისტრატურის საფეხურზე  მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, გამოცდის თარიღისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბიზნესის სკოლაში 2013–2014  სასწავლო წლის  შემოდგომის სემესტრისათვის მაგისტრატურის საფეხურზე  მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, გამოცდის თარიღისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ

2012 -2013

2012-2013 სასწავლო წლისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის  დოქტორანტურის საფეხურზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის სწავლის საფასურის გრაფიკით გადახდის ვადების დამტკიცების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის საფეხურის პირველი წლის სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის გადახდის გადავადების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მესამე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე–ჟურნალისტიკა მიღების გამოცხადების, სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაციის ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ

2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე გადმოსვლის უფლების მქონე პირთათვის საუნივერსიტეტო რეგისტრაციის ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის განსაზღვრის შესახებ

2012-2013 სასწავლო წლისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ფაკულტეტის  დოქტორანტურის საფეხურზე მიღების გამოცხადების, რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლის საფასურის გრაფიკით გადახდის  უფლების მქონე სტუდენტთათვის სპეციალური კრიტერიუმებისა და ვადების განსაზღვრის შესახებ

2011 - 2012

2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან საბაკალავრო და სადოქტორო პროგრამებზე გადმოსვლის უფლების მქონე პირთათვის საუნივერსიტეტო რეგისტრაციის ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის განსაზღვრის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის აღდგენა/გადაყვანის წესის (მობილობის) საფუძველზე ჩარიცხულ სტუდენტთა ფინანსური დავალიანების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების, რომლებსაც სწავლის გასაგრძელებლად დამატებული აქვთ სემესტრი/სემესტრები და ერიცხებათ ფინანსური დავალიანება, სწავლის საფასურის დაფარვის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე ჩარიცხული საბაკალავრო საფეხურის სტუდენტთა ფინანსური დავალიანების შესახებ

2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან გადმოსვლის უფლების მქონე პირთათვის საუნივერსიტეტო რეგისტრაციის ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის განსაზღვრის შესახებ

2011 -2012 სასწავლო წელს სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისათვის სახელმწიფო დაფინანსებისათვის წარსადგენი დოკუმენტების ნუსხა

2010 - 2011

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის   რექტორის 2010 წლის 30 სექტემბრის №03-759 ბრძანებით დამტკიცებულ აკადემიური შვებულებით სარგებლობის წესში ცვლილებების შეტანის შესახებ

რექტორის 2011 წლის 4 თებერვლის №03-62 ბრძანებაში "ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან გადმოსვლის უფლების მქონე პირთათვის საუნივერსიტეტო რეგისტრაციის ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილების შეტანის შესახებ

რექტორის 2011 წლის 4 თებერვლის №03-62 ბრძანებაში "ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან გადმოსვლის უფლების მქონე პირთათვის საუნივერსიტეტო რეგისტრაციის ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის განსაზღვრის შესახებ" დამატების შეტანის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან გადმოსვლის უფლების მქონე პირთათვის საუნივერსიტეტო რეგისტრაციის ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის განსაზღვრის შესახებ

2010-2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გადმოსვლის წესით სწავლის უფლებამოპოვებულ, რეგისტრირებულ პირთათვის სწავლის ერთიანი გადასახადის გადახდის ვადის დაწესების შესახებ

2010-2011 სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე ჩარიცხული პროფესიული უმაღლესი განათლების პროგრამის სტუდენტთათვის სწავლის საფასურის  ორ ნაწილად გაყოფის შესახებ

2009 - 2010

2009-2010 სასწავლო წლის პირველი სემესტრისათვის გადაყვანა/აღდგენის წესით საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირთათვის რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ

2009-2010 სასწავლო წლის შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრების დაწყებისა და დასრულების, გამოცდების ჩატარების თარიღების განსაზღვრის შესახებ

2008 - 2009

2008-2009 სასწავლო წლის შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრების დაწყებისა და დასრულების, გამოცდების ჩატარების თარიღების განსაზღვრის შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო საფეხურის 1-ლი,  მე-2 და  მე-3 სასწავლო წლის  სტუდენტთა ფინანსური დავალიანების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამების  სტუდენტთა ფინანსური დავალიანების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო საფეხურის მე-4  წლისა და ცენტრ  ”სპორტის აკადემიის” მე-3 წლის სტუდენტთა ფინანსური დავალიანების შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული უმაღლესი განათლების პროგრამების  სტუდენტთა ფინანსური დავალიანების შესახებ

ილიას სახელწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის დროებით შეწყვეტის შესახებ

გაუქმებული დოკუმენტები

პოსტსაბაკალავრო სასწავლო კურსების წესი

სტუდენტთა დატვირთვა

სტუდენტთა  მობილობის ზოგადი წესი

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულება

საქართველოს მთავრობის დადგენილება, N 122, 24.04.2010: "საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ 2008 წლის პროგრამა “ბავშვზე ზრუნვის” ფარგლებში “ობოლ და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა სკოლისშემდგომი განათლების” ქვეპროგრამაში ჩართული სტუდენტების სწავლის ღირებულების დაფინანსების შესახებ"

2010-2011 სასწავლო წლისათვის სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული და ნაწილობრივი ოდენობების განსაზღვრის შესახებ 2010 წლის 5 მაისს  №130მთავრობის დადგენილება

2010-2011 სასწავო წლისათვის სამაგისტრო გრანტის წლიური მოცულობის განსაზღვრის შესახებ 2010 წლის 5 მაისი №130მთავრობის დადგენილება

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტანდარტი

2011-2012 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურის დაფინანსები შესახებ სქართველოს მთავრობის დადგენილება

2011-2012 სასწავლო წელს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტთა სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ

ბანერები