სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები წერითი გამოცდების განრიგი

შიდასაუნივერსიტეტო წერითი გამოცდების ჩატარების განრიგი მაგისტრანტობის კანდიდატთა მითითებით (ელექტრონულ ბაზაში რეგისტრაციის კოდი)

(გამოცდაზე უნდა გამოცხადდეთ მის დაწყებამდე 30 წუთით ადრე, მითითებულ დროს)

  • კერძო (ბიზნეს) სამართლის სამაგისტრო პროგრამა:
  1. წერა – კაზუსი, ესე – 2020 წლის 3 სექტემბერი – იხ. სია
  2. ინგლისური ენის გამოცდა B2 დონე – 2020 წლის 1-ლი და 2 სექტემბერი – იხ. სია ნაკადების მიხედვით.
  • საჯარო სამართლისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა: 
  1. წერა – კაზუსი, ესე – 2020 წლის 4 სექტემბერი – იხ. სია
  2. ინგლისური ენის გამოცდა B2 დონე – 2020 წლის 1-ლი და 2 სექტემბერი – იხ. სია  ნაკადების მიხედვით
  • სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა: 
  1. წერა – კაზუსი – 2020 წლის 4 სექტემბერი - იხ. სია
  2. ინგლისური ენის გამოცდა B2 დონე – 2020 წლის 1-ლი და 2 სექტემბერი – იხ. სია ნაკადების მიხედვით

გამოცდების დროს თან იქონიეთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, კალამი და პირბადე.

კერძო (ბიზნეს) სამართლის სამაგისტრო პროგრამა – საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;

საჯარო სამართლისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა – საქართველოს კონსტიტუცია; 

სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა – საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი და საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი.

შენიშვნა: წერითი გამოცდები ტარდება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის A და B კორპუსში (მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზ. N32). წერით გამოცდაზე აპლიკანტი ცხადდება კონკრეტულად განსაზღვრულ დროს, ნაკადის შეცვლა ან სხვა დროს წერა დაუშვებელია).

ინგლისური ენის გამოცდა (კერძო (ბიზნეს) სამართლის სამაგისტრო პროგრამა: საჯარო სამართლისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა: სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა – ტარდება ერთდროულად – ნაკადების მიხედვით 1-ლ და 2 სექტემბერს)

იხ. შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების ინსტრუქცია:

 

ბანერები