სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

სამართალზე მიღების წესი

 
ჩასაბარებელი გამოცდები   წონა  
ქართული ენა და ლიტერატურა   3
ზოგადი უნარები  6
უცხო ენა  1

მათემატიკა/ისტორია/გეორგრაფია/ ლიტერატურა/ 
ფიზიკა/ქიმია/ბიოლოგია/ ხელოვნება

 2
 

 

 
ბანერები