საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის მაგისტრანტობის კანდიდატთა შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი

ახალი ამბები

ძვირფასო აპლიკანტებო, ქვემოთ მოცემულ ცხრილში შეგიძლიათ იხილოთ შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდა/გასაუბრების განრიგი პროგრამების მიხედვით.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაგისტრანტობის კანდიდატთა სახელობითი სია გამოცდების ზუსტი თარიღისა და დროის მითითებით განთავსდება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე დღეს, 15:00 საათისთვის.

ინფორმაცია გასაუბრების ფორმატის თაობაზე (პროგრამების მიხედვით) შეგიძლიათ იხილოთ: https://iliauni.edu.ge/sainjinro-fakulteti-270/migeba-samagistro-programebze

სავალდებულოა გამოცდა/გასაუბრებაზე იქონიოთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა!

განრიგი:

ა) საკვები პროდუქტების მეცნიერება – 30 აგვისტო, 10 საათი, აუდიტორია G206  (გიორგი წერეთლის ქუჩა N1) – სახელობითი სია

ბ) გამოყენებითი გენეტიკა – 31 აგვისტო, 11 საათი, აუდიტორია G308  (გიორგი წერეთლის ქუჩა N1) – სახელობითი სია

გ) სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სამაგისტრო პროგრამა

ეკოლოგია –  1, 4, 5 სექტემბერი, 11 საათი, აუდიტორია G308 (გიორგი წერეთლის ქუჩა N1) –  სახელობითი სია

მოლეკულური ბიომეცნიერებები – 31 აგვისტო, 1 სექტემბერი, 10 საათი, აუდიტორია G208  (გიორგი წერეთლის ქუჩა  N1)  –სახელობითი სია

ნეირომეცნიერებები – 31 აგვისტო, 10 საათი, აუდიტორია G208  (გიორგი წერეთლის ქუჩა N1) – სახელობითი სია

ბიოფარმაცია – 31 აგვისტო, 1 სექტემბერი, 10 საათი, აუდიტორია G208  (გიორგი წერეთლის ქუჩა N1) – სახელობითი სია

დ) სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სამაგისტრო პროგრამა (ბუნებათსარგებლობა (MSc) – 30 აგვისტო, 10 საათი, აუდიტორია G308 და 31 აგვისტო, 10 საათი, აუდიტორია G206  (გიორგი წერეთლის ქუჩა N1) – სახელობითი სია

ე) თანამედროვე მათემატიკის ძირითადი პარადიგმები და გამოყენებები – 1-ლი სექტემბერი, 11 საათი, აუდიტორია H110 (H კორპუსთან შემოსასვლელი ჩოლოყაშვილის გამზ., 3/5 ეზოდან ) –  სახელობითი სია

ვ) დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები (გეოლოგია, გეოფიზიკა, გეოგრაფია და GIS ტექნოლოგიები) – 1-ლი  სექტემბერი, 4 სექტემბერი,   10 საათი, აუდიტორია H114 (H კორპუსთან შემოსასვლელი ჩოლოყაშვილის გამზ., 3/5 ეზოდან ) –  სახელობითი სია

ზ) ფიზიკისა და ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამა (ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა და კოსმოლოგია, თეორიული ასტროფიზიკა, ვარსკვლავთ და გარეგალაქტიკური ასტრონომია, მზის ფიზიკა, კოსმოლოგია, ატმოსფეროსა და იონოსფეროს ფიზიკა, ბიოფიზიკა) – 4 სექტემბერი, 10 საათი, აუდიტორია H110 (H კორპუსთან შემოსასვლელი ჩოლოყაშვილის გამზ., 3/5 ეზოდან ) – სახელობითი სია

თ) პროგრამული ინჟინერია – 5 სექტემბერი, 12 საათი, აუდიტორია G206  ( გიორგი წერეთლის ქუჩა N1) –  სახელობითი სია

ი) თანამედროვე არქიტექტურა და მდგრადი განვითარება – 31 აგვისტო, 10 საათი, აუდიტორია H114 და 1 სექტემბერი, 10 საათი, აუდიტორია H111 (H კორპუსთან შემოსასვლელი ჩოლოყაშვილის გამზ., 3/5 ეზოდან)- სახელობითი სია

კ) ახალი მასალები ნანოელექტრონიკისა და ნანოინჟინერიისთვის –  4 სექტემბერი, 11 საათი, აუდიტორია H111 (H კორპუსთან შემოსასვლელი ჩოლოყაშვილის გამზ., 3/5 ეზოდან) - სახელობითი სია

ლ) მინერალური რესურსებისა და ენერგეტიკის მართვა და მდგრადი განვითარება – 31 აგვისტო, 10 საათი, აუდიტორია H110 (H კორპუსთან შემოსასვლელი ჩოლოყაშვილის გამზ., 3/5 ეზოდან) - სახელობითი სია

ბანერები