საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხურზე მისაღები ზეპირი გამოცდების შედეგები

 • საკვები პროდუქტების მეცნიერება - შედეგები
 • გამოყენებითი გენეტიკა - შედეგები
 • გამოყენებითი გენეტიკა (ინგლისურენოვანი) - შედეგები
 • ინგლისური ენა - შედეგები
 •  ბუნების დაცვა და მეტყევეობა - შედეგები
 • დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები (გეოლოგია, გეოფიზიკა, გეოგრაფია და GIS ტექნოლოგიები)  -  შედეგები
 • ფიზიკისა და ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამა  (ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა და კოსმოლოგია, თეორიული ასტროფიზიკა, კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკა,  ვარსკვლავთ და გარეგალაქტიკური ასტრონომია, მზის ფიზიკა, კოსმოლოგია, ატმოსფეროსა და იონოსფეროს ფიზიკა,  ბიოფიზიკა) - შედეგები
 • სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სამაგისტრო პროგრამა, მიმართულებები:
 •  ეკოლოგია - შედეგები
 •  მოლეკულური ბიომეცნიერებები - შედეგები
 •  ნეირომეცნიერებები -  შედეგები
 •  ბიოფარმაცია - შედეგები

საპრეტენზიო განაცხადის წარდგენის პროცედურები
შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების შედეგების შესახებ მაგისტრანტობის კანდიდატს შევსებული და 
ხელმოწერილი საპრეტენზიო განაცხადი  შეუძლია გამოგზავნოს 2020 წლის  8 და  9  სექტემბერს, 10:00-დან 18:00 საათამდე  ელექტრონულ მისამართზე  sciences_medicine@iliauni.edu.ge
საპრეტენზიო განაცხადების განხილვა  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის  ფაკულტეტზე გაიმართება 2020 წლის  10 სექტემბერს. შედეგების გამოცხადება 2020 წლის 17 სექტემბერს უნივერსიტეტის ვებგვერდზე, აპელაციის შედეგებისა და ერთიანი სამაგისტრო გამოცდის შედეგების გათვალისწინებით, ერთი თვის ვადით განთავსდება მაგისტრანტობის კანდიდატთა შეფასებები 

 რეგისტრაციის დროს  მინიჭებული კოდის, ფაკულტეტისა და პროგრამის მითითებით.

დეტალური ინფორმაცია მაგისტრატურაში გამოცხადებული მიღების თაობაზე შეგიძლიათ იხილოთ:
https://iliauni.edu.ge/ge/study/masters/apply/sciences-medicine-apply

ბანერები