საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი მასალები ნანოელექტრონიკისა და ნანოინჟინერიისთვის

ახალი მასალები ნანოელექტრონიკისა და ნანოინჟინერიისათვის

საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტის ტიპი: B
საუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპი: გასაუბრება
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მასალათმცოდნეობის მაგისტრი

მოკლე აღწერა:

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს სპეციალისტი საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად, თანამედროვე მასალათმცოდნეობაში. გააცნოს ნანოელექტრონიკასა და ნანოინჟინერიაში დანერგილი ახალი მასალების დამზადების ტექნოლოგია და ამ ტექნოლოგიის თეორიული საფუძვლები, რაც გულისხმობს როგორც ტექნოლოგიების პრაქტიკულ და თეორიულ, ასევე ტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული მოდელირების ცოდნას. ამასთან ერთად, განუვითაროს საკომუნიკაციო თვისებები, როგორებიცაა: გუნდური მუშაობის უნარი, სამეცნიერო მოხსენებებისა და პრეზენტაციების მომზადების უნარი, უცხოენოვან ლიტერატურაზე მუშაობის უნარი
.
პროგრამის დასრულების შემდეგ, კურსდამთავრებულს აქვს ღრმა და სისტემური ცოდნა ფიზიკის დარგში, ასევე - ნანოელექტრონიკისა და ნანოინჟინერიის დარგებში, კერძოდ: ნანოსტრუქტურების მიღების ტექნოლოგიის, კვანტური მეზოსკოპიური სისტემების, მიკრო- და ნანოელექტრონიკის, კვანტური მოწყობილობების ფიზიკის, ციფრული და ანალოგური ელექტრონიკის, გაზომვათა ავტომატიზაციის, განახლებადი ენერგეტიკისა და სხვა მონათესავე დარგებში. კურსდამთავრებულს შეუძლია, გაიაზროს და გაითავისოს ამ დარგებში არსებული უახლესი მეცნიერული იდეები.

დასაქმების სფეროები:
კურსდამთავრებულს შეეძლება:

  • იმუშაოს ტექნოლოგიურ და საინჟინრო პროფილის Hi-Tech ინდუსტრიაში, მასალათმცოდნეობის, ნანოელექტრონიკის, ნანოინჟინერიისა და კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის კვლევითი მიმართულებით;
  • იმუშაოს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;
  • იმუშაოს როგორც მასალათმცოდნეობისა და საინჟინრო ფიზიკის დარგებში (IT და სხვა ტექნოლოგიები, ელექტრონიკა, მექატრონიკა, სენსორები და სხვა), ასევე ამ დარგების ფარგლებს გარეთ (ანალიტიკური სამსახურები, მეცნიერების მენეჯმენტი და სხვა);
  •  იმუშაოს პოტენციური დასაქმების ცენტრებში - მაღალტექნოლოგიურ კომპანიებში, კომპიუტერულ ფირმებში, კომპიუტერულ ქარხნებში, მიკრო- და ნანოელექტრონიკის ინსტიტუტში, თბილავიამშენში, მეტალურგიის ინსტიტუტში, ფიზიკის ინსტიტუტში, საგანმანათლებლო ორგანიზაციებში;
  • გააგრძელოს სწავლა დოქტორის აკადემიური ხარისხის მისაღებად.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
 
➳ თბილისი, ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5 
დეკანის ოფისი - H119 ოთახი
(+995 32) 222 00 09 (139)

 

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები