საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები

დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები (გეოგრაფია დაGISტექნოლოგიები, გეოლოგია, გეოფიზიკა)

პროგრამის მიზანი: 
საბაკალავრო პროგრამის მიზანია სტუდენტს შეასწავლოს დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები - გეოგრაფიის, გეოლოგიისა და გეოფიზიკის მიმართულებებით - მათი ფუნდამენტური ცნებები და ამოსავალი კონცეფციები, აჩვენოს მათ შორის კავშირი და მათი გამოყენების ფართო სპექტრი, შეასწავლოს თანამედროვე თეორიები,კვლევის მეთოდები და ტექნოლოგიები.

სწავლების მეთოდოლოგია:
ლექციები, სემინარები, დამოუკიდებელი სამუშაოები, კოლოკვიუმები, პრეზენტაციები, ჯგუფური სამუშაოები, ლაბორატორიულისამუშაოები, საველე პრაქტიკები.

დასაქმების შესაძლებლობები:

→გეოგრაფიისა და GIS ტექნოლოგიების მიმართულება - სამეცნიერო, საკონსულტაციო ან საჯარო დაწესებულებებში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია გეოგრაფიულ კვლევებთან, გარემოს და ეკოლოგიურ მონიტორინგთან, ჰიდროლოგიასთან, კარტოგრაფიასთან და GIS ტექნოლოგიების გამომყენებელ სხვა დარგებთან.

→გეოლოგიის მიმართულება - დარგის შესაბამის სახელმწიფო ან სამეცნიერო დაწესებულებებში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში, კერძო ან საერთაშორისო კომპანიებში, რომთა საქმიანობა დაკავშირებულია ყველანაირი სასარგებლო წიაღისეულის კვლევასთან, ძებნა-ძიებასთან, მოპოვებასთან და გამოყენებასთან, სხვა გეოლოგიურ საქმიანობასთან, როგორიცაა ყველა სახის მშენებლობის საინჟინრო-გეოლოგიურ უზრუნველყოფა, ჰიდროგეოლოგია, გეოლოგიური აგეგმვა, მონიტორინგი და სხვ. აგრეთვე, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებული საჯარო სექტორი (გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო), გარემოსდაცვითი აუდიტის, ბუნებრივი რესურსების მენეჯმენტის, გეოინფორმაციული სისტემების მიმართულებით მომუშავე საკონსულტაციო კომპანიები და სხვ.

→გეოფიზიკის მიმართულება - ნებისმიერ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო კომპანიაში და საჯარო ორგანიზაციებში რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია ნავთობის, გაზის თუ სხვა სასარგებლო წიაღისეულის კვლევა-მოპოვებასთან, ჰიდროგეოლოგიასთან, არქეოლოგიასთან, ყველა სახის მშენებლობასთან და სხვ.

კურიკულუმის აღწერა
სტუდენტმა ბაკალავრის ხარისხის მოსაპოვებლად უნდა დააგროვოს 240 კრედიტი.

 მოდულის სახელწოდება  ECTS კრედიტი
 საუნივერსიტეტო საბაზო მოდული  60
 ძირითადი (major) პროგრამა  120
 მეორე (minor) პროგრამა ან თავისუფალი კრედიტები (არჩევითი კურსები)     60

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები