საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სატყეო მეცნიერება

სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები: სატყეო მეცნიერება

საუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპიგასაუბრება
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:
სატყეო მეცნიერების მაგისტრი

მოკლე აღწერა:

საქართველოში და მეზობელ ქვეყნებში იზრდება მოთხოვნილება კვალიფიციურ პროფესიონალებზე მეტყევეობის და სატყეო მეცნიერების დარგში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელიც ერთ-ერთი წამყვანი და მაღალრეიტინგული უნივერსიტეტია კავკასიაში, გთავაზობთ სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სამაგისტრო პროგრამას კვალიფიკაციით - სატყეო მეცნიერების მაგისტრი. პროგრამის ფარგლებში ლექციებს კითხულობენ წამყვანი ქართველი და ევროპელი მეცნიერები ტყითსარგებლობის, ბუნებრივი და სატყეო რესურსების მდგრადი მენეჯმენტის და სხვა საჭირო დარგებში. სტუდენტებს ვთავაზობთ არჩევითი საგნების ფართო სპექტრს, რომელთა შორისაა GIS მოდელირება, გენეტიკური მეთოდების გამოყენება ეკოლოგიაში და მრავალი სხვა. პროგრამა 2011 წლიდან ფუნქციონირებს და ბოლო ორი წლის განმავლობაში მისი პოპულარობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. სტუდენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ, მიიღონ მონაწილეობა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების უნივერსიტეტებსა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის არსებულ გაცვლით პროგრამებში (Tempus, Erasmus Mundus).

საგნები (ინტენსიური სალექციო კურსები, რომლებიც მოიცავს ლექციებს, სემინარებსა და საველე პრაქტიკას) დაეხმარება სტუდენტს, მიიღოს საჭირო ტექნიკური თუ სამეცნიერო ცოდნა და განივითაროს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები. ყოველივე ეს აუცილებელია მეცნიერების ახალი თაობის აღსაზრდელად, რომელსაც ამავე დროს ექნება დაგეგმვის, ზედამხედველობის, ცოდნის დაგროვებისა და ამ ცოდნის გადაცემის უნარი აკადემიურ, მმართველ, საწარმოო სფეროებსა და საზოგადოებაში.

ორწლიანი ინტერდისციპლინური კურსები ღიაა ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის მფლობელებისა და იმ პროფესიონალებისთვის, რომელთაც მიღებული აქვთ განათლება მართვის, სოციალურ და სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა დარგებში. მეცადინეობები მიმდინარეობს ქართულად, მაგრამ ზოგიერთ კურსს ევროპელი პროფესორები ატარებენ ინგლისურ ენაზე. აღნიშნულ პროგრამაზე სტუდენტი აგროვებს სასწავლო კურსებში 90 ECTS-ს სამი სემესტრის განმავლობაში, ხოლო მე-4 სემესტრში მუშაობს სამაგისტრო ნაშრომზე, რომელიც მოიცავს 30 ECTS-ს.

პროგრამაზე მიღებულ სტუდენტებს ეძლევათ საშუალება მიიღონ სერტიფიკატები ძირითადი ან დამატებითი კურსების გავლის შედეგად, რომლებიც ადასტურებენ მათ პროფესიულ უნარ-ჩვევებს.

დასაქმების სფეროები:

სატყეო მეცნიერების მაგისტრი შეიძლება დასაქმდეს:

 • კვლევით ინსტიტუტებსა და ლაბორატორიებში აგრარულ სექტორში – კერძო ფერმერულ მეურნეობებში, ეროვნულ და საერთაშორისო კომპანიებსა და ფირმებში, სატყეო დეპარტამენტში, ენერგეტიკის, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროებში;
 • დაცული ტერიტორიების სააგენტოში, რომელსაც ექვემდებარება დაცული ტერიტორიები (ნაკრძალები, ეროვნული პარკები, აღკვეთილები).
 • ან გააგრძელოს სწავლა დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად

  საკონტაქტო ინფორმაცია:
  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი
  ➳თბილისი, ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5, H კორპუსი
  ☏ (+995 32) 222 00 09 (139)
  sciences_medicine@iliauni.edu.ge

  .

 

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები