საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბუნებათსარგებლობა (MSC)

სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები: ბუნებათსარგებლობა (MSC)

საუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპი: ზეპირი გამოცდა
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: მეცნიერების მაგისტრი ბუნებათსარგებლობაში (The Degree of Master of Science in Natural Resources)

მოკლე აღწერა:

საქართველოს კერძო და საჯარო სექტორში მზარდი მოთხოვნილებაა კვალიფიციურ პროფესიონალებზე ბუნებათსარგებლობის მეცნიერების დარგში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელიც ერთ-ერთი წამყვანი და მაღალრეიტინგული უნივერსიტეტია კავკასიაში, გთავაზობთ სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სამაგისტრო პროგრამას კვალიფიკაციით – მეცნიერების მაგისტრი ბუნებათსარგებლობაში. პროგრამის ფარგლებში წამყვანი ქართველი და ევროპელი მეცნიერები ლექციებს კითხულობენ ტყითსარგებლობის, ბუნებრივი და სატყეო რესურსების მდგრადი მენეჯმენტის და სხვა საჭირო დარგებში. სტუდენტებს ვთავაზობთ არჩევითი საგნების ფართო სპექტრს, რომელთა შორისაა GIS მოდელირება, გენეტიკური მეთოდების გამოყენება ეკოლოგიაში და მრავალი სხვა.

სტუდენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ, მონაწილეობა მიიღონ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების უნივერსიტეტებსა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის არსებულ გაცვლით პროგრამებში (Erasmus +).

სალექციო კურსები (რომლებიც მოიცავს ლექციებს, სემინარებსა და საველე პრაქტიკას) დაეხმარება სტუდენტს, მიიღოს საჭირო ტექნიკური თუ სამეცნიერო ცოდნა და განივითაროს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები. ყოველივე ეს აუცილებელია ბუნებათსარგებლობის დარგში მაღალკვალიფიციური ექსპერტების ახალი თაობის აღსაზრდელად, რომელსაც, ამავე დროს, ექნება საკანონმდებლო დოკუმენტების შექმნისა და აღსრულების, ასევე დაგეგმვის, ზედამხედველობის, ცოდნის დაგროვებისა და ამ ცოდნის გადაცემის უნარი აკადემიურ, მმართველ, საწარმოო სფეროებსა და საზოგადოებაში.

ორწლიანი ინტერდისციპლინური კურსები ღიაა ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის მფლობელებისა და იმ პროფესიონალებისთვის, რომელთაც მიღებული აქვთ განათლება მართვის, სოციალურ და სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა დარგებში. მეცადინეობები მიმდინარეობს ქართულად, ზოგიერთ კურსს ატარებენ ევროპელი პროფესორები  ინგლისურ ენაზე.

პროგრამის სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ, მიიღონ სერტიფიკატები ძირითადი ან დამატებითი კურსების გავლის შედეგად, რომლებიც ადასტურებენ მათ პროფესიულ უნარ-ჩვევებს.

დასაქმების სფეროები:

კურსდამთავრებულს შეეძლება:

  • იმუშაოს კვლევის, ანალიზისა და კონსულტაციის, ასევე სამეცნიერო კვლევების წარმოებისა და აკადემიური სწავლების მიმართულებით – უნივერსიტეტებში, კვლევით ინსტიტუტებში;
  • იმუშაოს ეროვნულ და საერთაშორისო არასამთავრობო;
  • იმუშაოს ველური ბუნების დაცვის და მართვის პროფილის საკონსულტაციო ფირმებში;
  • იმუშაოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და მის დაქვემდებარებულ ერთეულებში (მაგ. დაცული ტერიტორიების სააგენტოში, რომელსაც ექვემდებარება დაცული ტერიტორიები (ნაკრძალები, ეროვნული პარკები, აღკვეთილები));
  • იმუშაოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამის ქვედანაყოფებში;
  • იმუშაოს კორპორაციულ სექტორში – ინფრასტრუქტურის განვითარების საერთაშორისო და ეროვნულ კომპანიებში;
  • იმუშაოს ბიორესურსების გამოყენების დაგეგმვისა და მართვის კომპანიებში, სამონადირეო მეურნეობებში;
  • იმუშაოს მულტილატერალური და ბილატერალური დონორების ეროვნულ ოფისებში, მათ პროგრამებსა და პროექტებში;
  • განაგრძოს სწავლა დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი
➳თბილისი, ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5, H კორპუსი
☏ (+995 32) 222 00 09 (139)
sciences_medicine@iliauni.edu.ge

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები