მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2008-2009

2008-2009

მათემატიკის მიმართულება

ცოცხალი სამყაროს შემსწავლელ მეცნიერებათა მიმართულება

დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა მიმართულება


ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა მიმართულება

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და კულტურის კვლევების მიმართულება

განათლების მიმართულება

  • ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საბაზო და საშუალო საფეხურის საგნის/ საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებელი, აღწერა
  • ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკა/დიდაქტიკა, აღწერა, კურსები
  • მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა/დიდაქტიკა, აღწერა, კურსები 
  • საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლების მეთოდიკა/დიდაქტიკა, აღწერა, კურსები
  • საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლების მეთოდიკა/დიდაქტიკა, აღწერა, კურსები
  • უცხო ენების სწავლების მეთოდიკა/დიდაქტიკა, აღწერა, კურსები
  • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების, მუსიკის სწავლების მეთოდიკა/დიდაქტიკა, აღწერა, კურსები
  • სკოლის ფსიქოლოგი, ფსიქოლოგ-კონსულტანტი, აღწერა, კურსები
  • ინკლუზიური განათლების თეორია და პრაქტიკა, აღწერა, კურსები

უცხო ენათა ფილოლოგიის მიმართულება

ბანერები