მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროგრამის აღწერა

დაწყებითი სკოლის პედაგოგიკა და სკოლამდელი აღზრდა

პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია, მოამზადოს დაწყებითი საფეხურის მასწავლებელი, რომელიც შეძლებს სკოლის მოსწავლეებს დაწყებით საფეხურზე, პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით, ასწავლოს ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, ბუნებისმეტყველება და დამატებით ერთი საგანი.

სწავლების მეთოდოლოგია:
ლექცია, დისკუსია, ჯგუფური და დამოუკიდებელი სამუშაოები, პრეზენტაცია, გამოკითხვა, საშინაო დავალება, დისტანციური (ელექტრონული) სწავლება, პედაგოგიური პრაქტიკა.

დასაქმების შესაძლებლობები:
კერძო და საჯარო სკოლები, სასწავლო ცენტრები.

კურიკულუმის აღწერა
სტუდენტმა ბაკალავრის ხარისხის მოსაპოვებლად უნდა დააგროვოს 240 კრედიტი.

 მოდულის სახელწოდება  ECTS კრედიტი
 საუნივერსიტეტო საბაზო მოდული  60
 ძირითადი (major) პროგრამა  120
 მეორე (minor) პროგრამა ან თავისუფალი კრედიტები (არჩევითი კურსები)     60


მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები